Підручник Основи правознавства 9 клас - О. Д. Наровлянський - Грамота 2017 рік

Розділ 3 Взаємозв'язок людини і держави

§ 9. Конституція України

Пригадайте, де й коли в курсі історії вам траплялося поняття «конституція».

1. Поняття «конституція»

Слово конституція, як і багато інших юридичних понять, виникло ще в Стародавньому Римі. Латинське слово constitution означає «устрій». Так називали важливі державні акти за часів давньоримської республіки, а імператори Риму починали цим словом свої укази. В епоху Середньовіччя таку назву використовували в деяких країнах для позначення привілеїв феодалів. У 1710 р. гетьман П. Орлик назвав розроблений ним договір з козацькою громадою «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» (його часто називають Конституцією Пилипа Орлика). Зміст цього документа був досить демократичним для свого часу, але реальної сили не набув, бо П. Орлик у той час був гетьманом у вигнанні.

Нині конституцію в багатьох країнах світу називають основним законом держави. І дійсно, це особливий закон, що відрізняється від інших нормативних актів. У чому полягають його особливості (див. схему 21, с. 64)?

Перша з них — найвища юридична сила конституції. Це означає, що в разі протиріччя між нормами Конституції України та будь-яких звичайних законів, указів Президента, актів інших органів державної влади чи місцевого самоврядування діятимуть саме норми Основного Закону.

Друга особливість конституції — це особливий порядок її прийняття. Якщо закони приймає здебільшого парламент (лише іноді — на референдумі, в Україні ще немає жодного такого закону), то конституції ряду держав було прийнято на референдумі. Відомі випадки, коли конституцію «дарував» народові монарх або військовий диктатор. У деяких країнах (зокрема, в Україні) конституцію приймає парламент, але при цьому дотримуються спеціальної, більш складної процедури, аніж при прийнятті звичайних законів.

Конституції притаманна й підвищена стабільність: унести до неї зміни складніше, ніж до звичайного закону. І це зрозуміло, адже конституція визначає основні правила життя держави, вона, як кажуть юристи, має установчий характер — саме на основі її норм приймають інші закони.

Конституція — це основний закон держави, який приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та підвищену стабільність, установлює основи життя суспільства й державного устрою.

Схема 21

• Визначте норми в Конституції України, які закріплюють ознаки Основного Закону.

З Конституції України

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. (…)

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу І «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України» подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується Всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання. (…)

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.

Спеціальними органами — Установчими зборами — було прийнято конституції Франції (1791), Італії (1947), Індії (1950), Португалії (1976).

Кваліфікованою більшістю парламентів приймалися конституції Греції (1975), Іспанії (1978), України (1996). Однак після прийняття парламентами конституції Греції та Іспанії потім було схвалено на референдумах.

На референдумах було прийнято конституції Чилі (1980), Франції (1946) (до речі, позитивним виявився лише референдум за другим проектом конституції, на першому референдумі попередній проект було відхилено), Білорусі тощо.

Монархи дарували конституції Франції (1814), Бельгії (1831), Японії (1889), Кувейту (1963). Президент дарував конституцію Пакистану (1962). У 1968 р. після перевороту в Бразилії військові, які його здійснили, — головнокомандувачі армії, флоту й авіації, — дарували конституцію, щоб оформити своє правління.

Серед найдавніших конституцій, які діють і нині, — конституції США (1787), Швейцарії (1874), Норвегії (1814), Люксембургу (1868).

До англійської конституції належать: Велика хартія вольностей (1215), «Білль про права» (1689), Акт про народне представництво (1949 і 1969), судове рішення про обмеження прав монарха (1611) тощо, які були написані протягом багатьох століть.

2. Конституція України — Основний Закон держави

Конституцію України було прийнято Верховною Радою України 28 червня 1996р.

Конституція України складається з Преамбули та чотирнадцяти1 розділів:

1. Загальні засади.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади.

8. Правосуддя.

9. Територіальний устрій України.

10. Автономна Республіка Крим.

11. Місцеве самоврядування.

12. Конституційний Суд України.

13. Внесення змін до Конституції України.

14. Прикінцеві положення.

15. Перехідні положення.

Преамбула Конституції України — це своєрідний вступ до Основного Закону, він указує на народні витоки Конституції, проголошує мету розвитку та зміцнення демократичної, правової, соціальної держави в Україні, відзначає наступність Конституції з Актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. У Преамбулі зазначено, що Конституція прийнята Верховною Радою України від імені Українського народу.

• Уявіть, що вас запросило керівництво нової держави, щоб допомогти створити першу в її історії демократичну конституцію. Запропонуйте основні положення цього документа. Не забувайте: ці положення повинні забезпечити демократичний розвиток держави!

А тепер давайте порівняємо ваші пропозиції з деякими положеннями Конституції нашої держави.

Перший розділ Конституції України має назву «Загальні засади». У цьому розділі закріплюються основні засади існування та побудови нашої країни. Саме тут конституційно закріплено такі принципові положення, як суверенітет і незалежність України, цілісність і недоторканність території України, верховенство права та пріоритет прав і свобод людини в діяльності держави. У цьому розділі подано характеристику сучасної української держави.

1 Розділ 7 виключений на підставі Закону № 1401 —VIII від 02.06. 2016.

Спеціальний екземпляр Конституції України, на якому приносять присягу президенти нашої держави

3 Конституції У країни

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

• Запропонуйте власне пояснення кожній із характеристик української держави, закріплених у Конституції.

Суверенність України означає, що наша держава може самостійно вирішувати будь-які питання, що вона самостійна в міжнародних відносинах, сама встановлює закони та здійснює правосуддя.

Демократія в перекладі з латини означає «влада народу». Усі люди в демократичній державі мають рівні права й обов’язки. У демократичній державі обов’язковим є формування органів влади шляхом регулярних вільних виборів. У ній забезпечується реальна участь громадян в управлінні державою, їхній дієвий вплив на вирішення важливих питань життя держави.

Соціальна держава — це держава, діяльність якої направлена на забезпечення добробуту громадян, їхнього гідного життя. У соціальній державі існує розвинута система охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.

Правова держава — це держава, де забезпечено верховенство права та взаємна відповідальність громадянина й держави (не лише людина відповідає перед державою, а й держава несе відповідальність за виконання своїх функцій перед кожним громадянином). У правовій державі проголошуються, закріплюються в законах, гарантуються та реально забезпечуються права людини. Важливою ознакою є також поділ державної влади.

• У наведених нижче витягах із Конституції України визначте положення, які закріплюють зазначені характеристики нашої держави.

З Конституції України

Стаття 3. Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. (…)

Стаття 8. В Україні визнається й діє принцип верховенства права.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Обов’язковою ознакою держави є наявність системи права. Основні принципи її побудови також закріплено в Конституції України. Основний Закон держави встановив, що Конституція має найвищу юридичну силу, будь-які інші нормативно-правові акти повинні їй відповідати.

Водночас Конституція визначає форму держави Україна.

• Пригадайте, що таке форма держави. Які складові частини вона має? Визначте форму правління, державний устрій і політичний режим нашої держави за допомогою тексту Конституції України.

3 Конституції України

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. (…) Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. (…)

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 5. (…) Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.

3. Повноваження Конституційного Суду України

Важлива роль у державі належить Конституційному Суду України. До складу Конституційного Суду України входять 18 суддів, яких призначають на 9 років. Для забезпечення рівноваги гілок влади по 6 суддів призначають Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України. Для обрання суддею Конституційного Суду кандидат повинен досягти віку 40 років, мати вищу юридичну освіту й досвід роботи в галузі права не менше 15 років, а також володіти державною мовою. Він повинен бути правником з визнаним рівнем компетентності та мати високі моральні якості. Судді Конституційного Суду не можуть бути депутатами, членами будь-яких партій і рухів, займатися іншою діяльністю, за винятком викладацької та наукової.

Конституція визначає повноваження Конституційного Суду України. Він вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших актів (у випадках, передбачених Конституцією), здійснює офіційне тлумачення законів.

Отже, у разі, якщо виникає сумнів у конституційності певного закону, Президент України або не менше 45 народних депутатів мають право звернутися до Конституційного Суду з проханням перевірити його. Якщо Конституційний Суд визнає певний закон неконституційним, він автоматично втрачає чинність.

Важливим завданням Конституційного Суду є офіційне тлумачення законів, тобто роз’яснення змісту певної норми права, яка по- різному застосовується різними державними органами. З проханням дати тлумачення закону може звернутися будь-яка фізична або юридична особа, яка вважає, що її конституційні права порушено внаслідок неоднозначного тлумачення норм права.

Крім того, Конституційний Суд України за відповідним зверненням може перевірити відповідність чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що розглядаються у Верховній Раді України, Конституції України, для надання згоди на їхню обов’язковість.

До повноважень Конституційного Суду належить перевірка додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України до вимог статей 157 і 158 Конституції України.

Конституційний Суд України. м. Київ

3 Конституції України

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

Основним законом більшості сучасних держав є конституція. Цьому нормативному актові притаманні особливості юридичного статусу — найвища юридична сила, підвищена стабільність, особливий порядок прийняття й установчий характер.

За Конституцією України, наша держава є незалежною, суверенною, правовою, демократичною та соціальною.

Конституція визначає форму держави Україна — унітарна держава та змішана республіка.

В Україні створено та діє Конституційний Суд України, який уповноважений перевіряти конституційність законів, давати офіційне тлумачення Конституції та законів України.

Запам’ятайте: Конституція України — Основний Закон держави; найвища юридична сила; 28 червня 1996 р. — прийняття Конституції України; Конституційний Суд України.

Подивіться в Інтернеті:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0% B2%D1%80 — Конституція України;

http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/14.pdf — Конституція Пилипа Орлика («Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького»);

http://www.ccu.gov.ua/ru — сайт Конституційного Суду України.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які особливості має Конституція України як Основний Закон держави?

2. Доведіть, що норми Конституції України закріплюють особливості правового статусу Конституції України.

3. Назвіть основні положення Конституції України.

4. Висловте свою думку щодо того, наскільки сучасна Україна відповідає характеристикам, зазначеним у статті 1 Конституції України.

5. Уявіть, що вас запросили виступити перед молодшими школярами й розповісти про значення Конституції України для нашої держави та кожного громадянина. Складіть план виступу та визначте його основні положення.

6. Користуючись різними джерелами інформації (газети, телебачення, мережа Інтернет), підготуйте повідомлення про історію української Конституції.

7. Назвіть повноваження Конституційного Суду України.

8. Знайдіть у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлення про останні рішення Конституційного Суду України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити