Підручник з Права 10 клас

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 12. Конституційне право України

2. Основні етапи розвитку української державності.

Пригадайте, які державні утворення існували на території сучасної України.

Найдавнішими державними утвореннями на території України були держави кімерійців (X—VIІ ст. до н. є.), скіфів (VII ст. до н. е. — І ст. н. е.), сарматів (III ст. до н. е. — III ст. н. е.). Скіфська й. імовірно. Сарматська держави були деспотичними монархіями. У VII ст. до н. е. на території України з’явилися поселення геків-колоністів — міста- держави — грецькі колонії, найвідомішими з яких були Ольвія, ГІантікапей, Херсонес, Тіра тощо. Жителі цих міст будували свій устрій за зразком рабовласницької демократії Стародавньої Греції. На землях Причорномор'я існувало Боспорське царство.

У IX ст. виникає одне з наймогутніших державних утворень середньовіччя - слов'янська держава Київська Русь, яка поєднувала особливості феодальної монархії й елементи народної демократії (зокрема, народне віче). До цього періоду належить і найдавніша відома нам вітчизняна писемна пам’ятка прана — збірка законів «Руська правда», яка з’явилася в XI ст.

І.Білібін. Суд за часів "Руської правди"

Історичний розвиток спричинив розпад Київської Русі іі фео­дальну роздробленість. Монголо-татарська навала XIII ст. та її наслідки призвели до занепаду могутньої держави. Найдовше збе­рігала свою незалежність Галицька земля на заході України, але іі вона не встояла перед натиском кочовиків. Протягом XIV-XV ст. українські землі ввійшли до складу нової — Литовсько-Руської — держави. Виявивши мудрість, литовські князі, які очолювали цю спільноту, узяли найкраще в народів, що населяли їхню державу. Основою правової системи Литовської держави в XV ст. була «Руська правда». Лише в XVI ст. з'явилися власні правові акти нової держави — Литовські статути (1529. 1566, 1588 pp.). У цих документах знаходимо поняття «державний суверенітет», ідею поділу судової та виконавчої влади, рівності громадян перед законом (у тодішньому, звичайно, розумінні). У XVI ст. Україна ввійшла до складу новоутвореної держави - Речі Посполитої.

У боротьбі за волю, за краще життя в Україні поступово сформувалася принципово нова верства населення — козацтво з його військово-політичною організацією Запорозькою Січчю. Демокра­тичні процедури обрання керівників Січі, жорсткий контроль за обранцями з боку козаків, демократизм процедури ухвалених рі­шень — усе це особливості козацької республіки. Саме Запорозька Січ була зародком політичної організації Гетьманщини — устрою України в складі Російської держави.

Однією з найцікавіших пам'яток правової думки України є «Конституція прав і свобод Запорозького Війська». Це перший відомий нам вітчизняний документ, у назві якого використано термін «конституція». Його розробив у 1710 р. гетьман України у витанні

Пилип Орлик. Шістнадцять статей до­кумента визначали демократичні заса­ди української державності, принципи поділу влади, право приватної власнос­ті та її захист, права окремих категорій населення України. Звертаючи увагу на передовий. демократичний характер "Конституції…", що заклала підвалини українського конституційного права, її неабияке історичне значення, зазначи­мо, що на території України вона не ді­яла, залишилася здебільшого деклара­тивною, адже її автор був усунутий від реальної влади в Україні й перебував у вигнанні.

Наступним етапом розвитку україн­ської державності були буремні роки другого десятиріччя XX ст. Одразу піс­ля Лютневої революції і повалення царської влади в Росії в березні 1917 р. В Україні було утворено Центральну раду, до якої ввійшли представ­ники різних українських політичних, громадських та інших органі­зацій, прийнято низку юридичних актів. Про її діяльність ви дізна­єтеся на уроках історії України. 9 (22) січня 1918 р. IV Універсалом Центральної ради Українську Народну Республіку було проголо­шено незалежною державою.

До 1920 р. в Україні змінилося кілька урядів і політичних устроїв (Українська держава — Гетьманат Павла Скоропадського. Україн­ська Народна Республіка, очолювана Директорією), кожен з яких залишив свої правові акти — кілька проектів Конституції УHP, підготовлених Директорією, Закон про тимчасовий державний устрій, виданий Скоропадським. Проте всі вони або залишилися проектами, або діяли обмежений час.

У 20-х роках XX ст. відбулося становлення радянської влади в Україні. Уперше проголосивши про своє існування 30 грудня 1917 p.. Українська Радянська Республіка (назва з часом змінювалася) у 1922 р. ввійшла до складу Радянського Союзу, у якому існувала до серпня 1991 р.

Набутий досвід правотворення в радянській Україні тих часів треба використовувати, ураховуючи допущені помилки. За роки існування радянської України було прийнято чотири конституції — у 1919,1929.1937 та 1978 pp.. тисячі законів та інших нормативних актів, деякі з них продовжують діяти й нині.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити