Підручник з Права 10 клас

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 12. Конституційне право України

4. Загальна характеристика Конституції України.

Конституція України складається з преамбули й п’ятнадцяти розділів:

1. Загальні засади.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади.

7. Прокуратура.

8. Правосуддя.

9. Територіальний устрій України.

10. Автономна Республіка Крим.

11. Місцеве самоврядування.

12. Конституційний Суд України.

13. Внесення змін до Конституції України.

14. Прикінцеві положення.

15. Перехідні положення.

Проаналізуйте текст преамбули Конституції України та ви­значте основні положення цієї частини Основного Закону України.

Із Конституції України

Верховна Рада України від імені українського наро­ду — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову істо­рію українського державотворення й на основі здійсненого українською нацією, усім українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини й гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати й зміцнювати емократичну, соціальну й правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною со­вістю, попередніми, нинішнім і прийдешнім поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 p., схваленим 1 грудня 1991 р. всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.

Розділ 1 Конституції України має назву «Загальні засади". У цьому розділі закріплюються основні засади існування іі побудови нашої країни. Саме тут конституційно закріплено такі принципові поло­ження. як суверенітет і незалежність України, цілісність і недоторкан­ність території України, верховенство права та пріоритет прав і свобод людини в діяльності держави. У цьому розділі подано характеристику сучасної української держави.

З курсу правознавства 9 класу пригадайте, яку характеристику нашої держави дає розділ 1 Конституції України. Що означає кожне з понять, якими характеризують Україну в конституції?

Обов’язковою ознакою держави є наявність системи права. Основні принципи її побудови також закріплено в Конституції України. Основний Закон держави встановив, що конституція має найвищу юридичну силу, будь-які інші нормативно-правові акти повинні їй відповідати.

Водночас конституція визначає форму держави Україна.

Пригадайте, що таке форма держави. Які складові частини вона включає? За допомогою тексту Конституції України визначте форму правління, державний устрій та політичний режим нашої держави.

Із Конституції України

(…) Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. (…) Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою со­ціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 5. (…). Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосеред­ньо і через органи державної влади та органи місцевого са­моврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові іі не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. (…)

Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Однією з найважливіших галузей права є конституційне. Сучасна українська держава наслідує історичний досвід багатьох державних утворень, що існували на території сучасної України і були етапами дер­жавотворення України, — держави скіфів, Боспорського царства, Київ­ської Русі, Галицької землі, Запорозької Січі, держави Богдана Хмель­ницького, Гетьманщини, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Народної Республіки, Української держави П. Скоропадсько­го, Директорії, Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Суверенітет нашої держави закріплювався нормативними актами, прийнятими на початку 90-х років XX ст„ — Декларацією про державний суверенітет, Актом проголошення незалежності України. 28 червня 1996 р. було прийнято нині діючу Конституцію України.

Відповідно до Конституції України наша держава за формою правління є республікою, за формою державного устрою — унітарною державою, за політичним режимом — демократичною державою.

Запам'ятайте: конституційне право, державний суверенітет, народний суверенітет, національний суверенітет, 16.07.1990 р. — Декларація про державний суверенітет України, 24.08.1991 р. — Акт проголошення незалежності України, 1.12.1991 р. — Все­український референдум щодо підтвердження Акта проголошення незалежності України, 28.06.1996 р. — прийняття Конституції України.

Із Декларації про державний суверенітет України

Верховна Рада Української РСР… проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та неза­лежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

…Українська РСР як суверенна національна держава роз­вивається в існуючих кордонах на основі здійснення україн­ською нацією свого невід'ємного права на самовизначення.

Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського народу (…).

Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці (…).

Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких пи­тань свого державного життя.

Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. (…)

Українська РСР як суб’єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з ними договори…

Українська РСР виступає рівноправним учасником міжна­родного спілкування…

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України»

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Рес­публіки постановляє:

Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення незалеж­ності чинними на території України є тільки її Конституція, за­кони, постанови уряду та інші акти законодавства республіки.

1 грудня 1991 року провести республіканський референ­дум на підтвердження акта проголошення незалежності.

Акт проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими докумен­тами,

— здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України,

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Рес­публіки урочисто проголошує незалежність України та ство­рення самостійної української держави — УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Із Конституції України Стаття 8

(…) Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (…).

11*. За допомогою наведених документів а) визначте основні положення Декларації про державний суверенітет; б) проаналі­зуйте правовий статус України до і після 16 липня 1990 p., після 24 серпня 1991 р.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити