Підручник з Права 10 клас

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

4. Історичні типи держави.

На різних етапах історичного розвитку держава суттєво змінювалася, задовольняла потреби різних верств населення, класів, соціальних станів і груп. Тому дослідники виокремлюють певні історичні типи держави. При цьому прийнято називати більшість із них відповідно до класу, потреби якого насамперед задовольняє держава. Історичним типом держави називають сукупність най­більш суттєвих ознак, властивих державам, які існували на пев­них етапах історії людства.

Так, в історії визначають рабовласницьку, феодальну, буржуазну (капіталістичну) і соціалістичну держави. Зважаючи на неможли­вість миттєвого переходу від одного типу держави до іншого, виок­ремлюють також держави перехідного періоду.

Наведіть приклади держав різного типу, відомі вам із курсу істо­рії, і спробуйте назвати їх основні ознаки (кому належала влада, які права мали різні класи й соціальні верстви в суспільстві, як здебіль­шого здійснювалось управління державою).

Найдавнішим типом держави прийнято вважати рабовласницьку. Для цієї держави була характерна диктатура панівного класу рабовласників, а інший клас — раби — не мав жодних прав, не брав участі

С.Іванов. Продаж у країні східних слов"ян

в правовідносинах, навпаки, міг бути предметом різних угод — рабів могли продати, обміняти, подарувати тощо. У рабовласницькому суспільстві функціонували різні за формою держави — республіка і монархія, імперія й унітарна держава (про ці форми йтиметься далі).

У яких державах стародавнього світу, на вашу думку, склалися ці форми держави?

Водночас у багатьох рабовласницьких державах зберігалися залишки первинного суспільства.

Феодальна держава, що забезпечувала владу феодалів, ґрунтувалася на закріпленні нормами права феодальної власності на землю. Саме це зумовлювало залежність селян від феодалів. Найпошире­ніша форма правління того часу — монархія, але одночасно виника­ють представницькі органи.

У яких країнах виникли найдавніші представницькі органи і як вони називалися?

Характерною особливістю держави й права часів феодалізму є дуже великий вплив релігійних норм.

З розвитком капіталізму в багатьох країнах відбулися буржуазні революції, що спричинили утворення нового типу держави — капіталістичної. У той час сформувалося чимало правових принципів, що зберігають значення й нині. Саме в період буржуазних револю­цій було проголошено й закріплено в законодавстві рівність усіх громадян, непорушність прав людини, недоторканність і захист приватної власності. Тоді ж виникає система поділу державної влади. На першому етапі свого формування буржуазне суспільство збері­гало чимало особливостей попередньої держави. Так, залишалися певні обмеження на участь у політичному житті залежно від майно­вого стану, а іноді й освітнього рівня, у багатьох країнах існувала монархічна форма суспільного устрою.

Парламент Великої Британії

Парламент у Франції

У ХХ ст. виникає ще один тип держави — соціалістична. Саме з її існуванням пов’язано формування потужної системи соціальних гарантій з боку держави — системи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення. Проте чимало ідей, узятих за основу соціалістичної держави (рівність, широкий демократизм тощо), не було реалізовано в її діяльності.

На сучасному етапі формуються нові типи держав, які ґрунту­ються, з одного боку, на високому рівні розвитку техніки, що забез­печує потреби людей, з іншого — створюють розвинену систему соціальних гарантій. Саме таку державу соціальної демократії (або постбуржуазну) прагне побудувати багато країн світу, в інших вона вже існує.

Водночас є чимало прихильників теорії конвергенції, тобто зближення, поступового злиття особливостей двох систем — соціалістичної й капіталістичної. Від капіталізму, уважають її автори, треба взяти високий рівень розвитку продуктивних сил і ефективну систему саморегульованої економіки, від соціалізму — систему економічного регулювання й високорозвинену систему соціальних гарантій. Таке суспільство має забезпечити належний життєвий рівень кожної родини, кожної людини.

У людському суспільстві виникають різноманітні суспільні відносини — економічні, політичні, духовні тощо. З виникненням держави суспільні відносини значно ускладнилися, змінилися засоби їх регулювання. Із пли­ном часу держава змінювалася, на кожному етапі вона мала суттєві озна­ки, які дають змогу виокремити історичні типи держави — рабовласницьку, феодальну, буржуазну (або капіталістичну), соціалістичну. Нині чимало держав будують державу соціальної демократії (або постбуржуазну).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити