Підручник з Права 10 клас

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування

1. Поняття та завдання виконавчої влади.

Головне завдання виконавчої влади — організація державного управління, забезпечення реалізації законів та інших нормативних актів держави, її функцій у господарській, соціально-культурній та адміністративно-політичній галузях.

Виконавча влада організовує діяльність державних підприємств і транспорту, органів освіти, охорони здоров'я, правопорядку. До складу виконавчої влади входять уряд, інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, державні комітети тощо), обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Органи виконавчої влади будують свою діяльність на принципах законності (на основі Конституції і законів України), демократизму (формуються за участю представницьких органів і звітують перед ними), гласності (інформують населення й органи, що їх сформували, про свою діяльність). Важливе значення мають також принципи, що забезпечують права громадян, зокрема пріоритет прав людини й рівно­правність усіх незалежно від національності, соціального стану тощо.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є уряд — Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України, з одного боку, відповідальний перед Президентом України, з іншого — підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. Очолює уряд прем’єр-міністр, який керує ного роботою.

Кабінет Міністрів України координує діяльність міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади. Кожен із них здійснює керівництво певною сферою державного життя, несе відповідальність за її розвиток. Серед міністерств Украї­ни є такі, що безпосередньо займаються економічними питаннями, зо­крема фінансами, економікою, транспортом тощо, керують окремими сферами соціального розвитку — освіти та науки, охорони здоров’я, культури і туризму та ін. Є силові міністерства — Міністерство обо­рони і Міністерство внутрішніх справ. Важливу раль відіграють Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції тощо. Крім міністерств. V структурі центральних органів державної виконавчої влади діють державні комітети та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом — Державна прикордонна служба. Державна податкова адміністрація тощо.

Для забезпечення виконавчих функцій на місцях створюють місцеві органи державної виконавчої влади. Ними є обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. їх пов­новаження визначає Закон України «Про місцеві державні адмі­ністрації». Голову адміністрації призначає президент за поданням Кабінету Міністрів України.

Виконавча влада на місцях забезпечує виконання Конституції України і законів України, законність і правопорядок, відповідає за здійснення програм соціально-економічного й культурного розвитку свого регіону, складає відповідні місцеві бюджети, подає їх на затвердження органів місцевого самоврядування і звітує про їх виконання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити