Підручник з Права 10 клас

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 18. Адміністративне право

1. Поняття «адміністративне право».

Пригадайте, які галузі права вам відомі. Які з них належать до публічного права?

Серед багатьох галузей права, про які ви вже дізналися, важли­ве місце займає адміністративне право. Воно регулює суспільні відносини, що виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяль­ності й державного управління. Характерна риса цієї галузі права в тому, що в адміністративних правовідносинах обов’язково беруть участь державні органи або їх посадові особи, які виконують певні державні функції і мають відповідні повноваження.

Саме адміністративне право регулює відносини між різними державними органами, які підпорядковані один одному (Міні­стерство (квіти і науки України — обласне управління освіти, Кабі­нет Міністрів України — Міністерство оборони) або не мають від­носин прямого підпорядкування (відносини між різними міністерствами чи управліннями одного рівня — управління куль­тури й управління освіти обласної держадміністрації). Так само нормами адміністративного права регулюються відносини між органами державного управління й підприємствами, установами, що їм підпорядковані (наприклад, управління охорони здоров'я лікарня), а також недержавними установами, громадськими органі­заціями. З нормами адміністративного права доводиться мати справу й безпосередньо громадянам. Саме вони регулюють відно­сини між громадянином і державним органом, до якого він зверта­ється із заявою, наприклад одержуючи посвідчення водія.

Беручи участь в адміністративних правовідносинах, держава здійснює владні повноваження, тому учасники правовідносин не рівні між собою; у випадках, передбачених законом, можливе засто­сування примусу.

Виходячи з того, хто бере участь в адміністративних правовідносинах. можна визначити, хто може бути суб’єктами адміністратив­ного права.

Будь-яка галузь права має свої джерела. Джерелами адміністративного права є Конституція України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів державної влади. Норми адміністративного права містяться в Законах України, зокрема «Про міліцію», «Про державну службу», «Про звернення громадян» та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити