Підручник з Права 10 клас

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна

1. Робочий час працівника.

Протягом багатьох років працівники вели боротьбу за поліпшення умов праці, зокрема за скорочення тривалості робочого часу. В XIX ст. він становив іноді 10-12 годин, лише порівняно нещодавно в біль­шості країн світу було встановлено 8-годинний робочий день. Ро­бочий час — це встановлений законом або угодою, укладеною на підставі закону, час, протягом якого працівники зобов'язані ви­конувати роботу, обумовлену трудовим договором. Про важли­вість установлення робочого часу свідчить визначення його не лише в Кодексі законів України про працю, а й у Конституції України. Нині в Україні встановлено максимальну тривалість робочого часу, яка не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Більшість пра­цівників має п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними, на деяких підприємствах може бути встановлено шестиденний робочий тиждень (це визначають власник і профспілковий комітет з урахуван­ням умов праці та характеру роботи).

В окремих випадках законодавство встановлює скорочену тривалість робочого часу.

Ознайомтеся з витягом із Кодексу законів про працю України й обгрунтуйте, чому саме цим категоріям працівників надається скорочений робочий час.

Із Кодексу законів про працю України

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком віл 15 до 16 років (учнів віком віл 14 до 15 років, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, перед­баченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку:

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, — не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому за­конодавством. Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу дія окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, не­робочих і вихідних днів

Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) три­валість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шести­денному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення ро­бочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих ви­падках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема в безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

Право на скорочений робочий час передбачено законом, влас­ник підприємства зобов’язаний дотримуватися його, незалежно від будь-яких умов. При цьому заробітна плата не зменшується. Закон також передбачає випадки, коли працюють неповний робочий час, що має певні відмінності від скороченого робочого часу.

Скорочений і неповний робочий час

Скорочений робочий час

Неповний робочий час

Кому

надається

Особам, які працюють на роботах, пов'язаних із шкідливими умовам праці, неповнолітнім, пра­цівникам окремих про­фесій (лікарі, педагоги тощо), при роботі в ніч­ний час

Будь-яким категоріям працівників(за згодою працівника та адміністрації)

Обов’язковість

надання

Обов'язково надається незалежно від бажання адміністрації і праців­ника, якщо передбаче­ний законом

За заявою працівника: жінкам, які мають дітей до 14 років, дитину-інваліда. для догляду за хворим членом сім’ї — на­дається обов’язково, в інших випадках — за угодою з адмі­ністрацією

Ступінь зменшен­ня робочого часу

Визначено законом

Установлюється угодою пра­цівника з адміністрацією

Час надання

3 часу вступу на роботу чи з моменту виникнен­ня права на скорочений робочий час

Може бути наданий як під час укладання трудового до­говору, так і в будь-який час роботи за заявою працівника й згодою адміністрації

Заробітна плата

У повному обсязі — не зменшується у зв'язку зі зменшенням робочого часу

Оплата пропорційна до від­працьованого часу або фак­тичного виробітку

Іноді на виробництві виникає потреба в додатковій роботі працівників, яку неможливо було передбачити. Роботу понад установлену тривалість робочого часу вважають надурочною. Вона пов'язана з додатковим навантаженням для працівників, через те закон обмежує можливості її використання. Надурочні роботи можна організовувати лише для відвернення аварії чи стихійного лиха або ліквідації їх наслідків, усунення пошкоджень опалення, водопоста­чання, каналізації, транспортної мережі, зв'язку, коли з технічних причин складно зупинити той чи інший механізм або процес, для проведення вантажно-розвантажувальних робіт, якщо не прийшов працівник на зміну (наприклад, водій трамвая, зупинка якого на колії призведе до припинення руху всіх трамваїв на лінії). Надурочні ро­боти для кожного працівника не повинні перевищувати чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Згоду на над­урочні роботи має давати профспілковий комітет.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити