Технології 11 клас

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


§ 10 Естетичні умови праці: види виробничого середовища і дизайну


Естетичному формотворенню довкілля сприяють різні види дизайну: ландшафтний (екстер’єрів), промисловий (індустріальний), графічний (в т.ч. веб-дизайн), дизайн костюма і дизайн середовища (інтер’єрів). Зазначені види дизайну відповідають найважливішим середовищам професійної діяльності людини, що видно із табл. З і рис. 75.


Таблиця З

 

Види дизайну і середовища професійної діяльності людини


Види дизайну

Типи професій

Ландшафтний дизайн (екстер’єрів) Дизайн середовища (інтер’єрів)

Людина—природа (Л—П) Людина—художні образи (Л—X)

Промисловий (індустріальний)

Людина—техніка (Л—Т)

Дизайн костюмів

Людина—людина (Л—Л)

Графічний дизайн (веб-дизайн)

Людина—знакові системи (Л—3)

Кожному виду сучасного дизайну відповідає певний вид етнічного дизайну. В етнодизайні забезпечувалася органічна єдність типу «людина—ремісничий механізм—середовище» (рис. 76).

Етнодизайн паркового мистецтва, національного костюма, прикладного мистецтва, декоративного розпису, хатнього побуту має стати джерелом розвитку сучасного національного дизайну.

У сучасному дизайні враховується відповідність матеріалу формі. Правильно вибраний матеріал дає змоги відчути тектоніку (пластичність форми). З огляду на важливість поняття «пластика»  подамо його детальніше.

СУТНІСТЬ АРХІТЕКТОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Лексичне значення понять «архітектоніка», «пластична виразність» можна запозичити зі словників з естетики і психології.

Архітектоніка — це вираження у художній формі національно своєрідної за формою і декором матеріальної пластики предмета (у матеріально-художніх образах архітектури, прикладного мистецтва і дизайну). Це гармонійне поєднання частин у ціле в архітектурі, розмірність, побудова художнього твору в мистецтві, музиці, літературі. Це також загальна картина геологічної будови земної кори або її частини в геології.Рис. 75. Види дизайну за найважливішимиРис. 76. Система етнодизайну: органічна єдність


середовищами професійної діяльності людини«людина—ремісничий механізм—середовище»Рис. 77. Архітектоніка українського степу і скіфської бабиРис. 78. Японські кокесі


Сутність архітектоніки дає підстави припустити, що рельєфом природного довкілля зумовлюється анатомія тіла людини даної місцевості, а анатомією тіла — форма і декор регіонального костюма. Стрій костюма має аналогію з архітектурними спорудами, а будівельні конструкції архітектурних споруд проглядаються у пластиці технічних об’єктів.

Саме тому важливо звернути увагу на українські національні символи-архетипи матеріальних форм. Єдність архітектоніки скіфської скульптури і українського ландшафту видно із рис. 77.

Аналогічні за пластикою до скіфської баби виглядають японські ляльки-кокесі, які подано на рис. 78.

Тектоніка (архітектоніка) — грец. «будівельне мистецтво» — організація доцільної структури архітектурного образу у відповідності з конструктивною системою споруди.

Народні майстри досягали художнього оздоблення і багатоманітності фасадів, використовуючи всього кілька стандартних елементів. Можливість створення архітектонічних творів з обмеженої кількості типових деталей — унікальна особливість народної творчості. Повторюваність художніх форм і їх варіативність видно з поданих нижче рисунків (рис. 79).

Краси і пропорційності архітектонічних творів майстри досягали завдяки природному відчуттю «божественної пропорції» — «золотого перетину» (у храмі Парфенона, у скульптурі Аполлона). Показником «золотої пропорції» є число 0,61803 (рис. 80).


Рис. 79. Стандартні елементи фасонних деталей у будівлі храму


Лука Пачолі — відкривач «золотої пропорції» — вважав її універсальною, такою, що має місце у природі і мистецтві. Він назвав її «божественною» і розглядав як «засіб мислення», «естетичний канон», «принцип світу і природи».

Лука Пачолі і його «Божественна пропорція» (мал. 80).

Ця книга є одним із перших творів, у яких християнська доктрина про Бога як творця Всесвіту набуває наукового обґрунтування. Пачолі

Рис. 80. Божественна пропорція золотого перетину в архітектоніціназиває «золотий перетин» божественним і виокремлює властивості золотої пропорції: перша — це неповторність пропорції як «найвища властивість самого Бога», друга — «це свята триєдність», третя — недоступність для проявлення раціональною величиною (ірраціональність, таємничість), четверта властивість — однозначна для сприймання, що «все є у всьому», і недоступна для будь-яких інших трактувань свідомістю. Леонардо да Вінчі зобразив додекаедр для книги Л.Пачолі, який неможливо побудувати.

Додекаедр, зображений Леонардо да Вінчі для книги Л.Пачолі «Божественна пропорція», і наочне зображення «золотого перерізу» подано ліворуч. Під «золотим перерізом» розуміють знаходження на відрізку АВ такої точки М, якою зумовлюється таке співвідношення АВ: AM = AM: (АВ - AM). Більша частина відрізка АВ, який перетинається точкою М, є середньою пропорційною величиною між усім відрізком та меншою його частиною. Позначивши довжину відрізка через а, шукану частину відрізка через х, отримуємо рівняння, яке складає неперервну пропорцію а: х — х: (а-х).

ТЕКТОНІКА У РІЗНИХ АРХІТЕКТУРНИХ СТИЛЯХ

Тектоніка класичного грецького ордера виражена у художній розробці будівельно-балочної конструкції за рахунок тонкого варіювання пропорцій між всіма елементами композиції архітектурної споруди.

Тектоніка архітектури готики — художня артикуляція каркасно-зведеної структури споруди (могутні опори наочно перетворені у ручки тонких стержнів, ребра зводів утворюють «не підвішений» мереживний рисунок).

Тектоніка Відродження — художня розробка упорядкованості крупних, дрібних і найдрібніших членувань стіни, на яку, як правило, накладено зображення каркаса в ордерних формах. Ордер (ряд, порядок) — один із видів архітектурної композиції, що складається з вертикальних несучих частин — підпор у вигляді колон, стовпів або пілястрів і горизонтальних частин — антаблемента.

Тектоніка барокко — одні і ті самі елемент композиції сприймаються як такі, що «ростуть» вгору або як такі, що «прагнуть» донизу.

Класицизм відроджує класичну тектоніку у виключно зображувальних формах (приставні декоративні портики тощо). Портик — піддашок, що його підтримує колонада; відкрита галерея, утворена з колон або стовпів перед входом у будинок.

Еклектика XIX ст. руйнує правила тектоніки металічними конструкціями. У XX ст. у зв’язку з розвитком каркасних і навісних конструкцій, розпадом єдності архітектурного стилю поняття «тектоніка» втрачає свій естетичний сенс і виходить з ужитку.

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ «ПЛАСТИКА»

Пластика — будова матеріального тіла: природного (в т.ч. людського) або штучного, яке доступне безпосередньому живому спогляданню. Завдяки пластиці у формі предмета виявляються його змістові якості: могутність дуба у масивності його стовбура; динаміка лані у конфігурації її стрімкої, обтічної форми і рухах; втілення функції людського витвору у його наочному образі (глиняному глеку, костюмі, автомобілі, споруді). Нетрадиційні види архітектоніки подано нижче (рис. 81)

Пластика має художню значущість для тілесних і предметних творів, призначених для споглядання. Так, живопис, скульптуру, архітектуру, прикладніДім-раковина (Ісла-Муджерес, Мексика)Дім-каюус (Нідерланди, Роттердам)Рис. 81. Оригінальна архітектоніка

 

 


Рис. 82. Пластика у скульптурі


мистецтва узагальнюють поняттям «пластичні мистецтва». В акторському мистецтві і в танці пластика є найважливішим засобом виразності. У мистецтві пластика виявляється на двох рівнях:

- як зображення пластики реального предмета (у скульптурі, живописі, акторських рухах) (рис. 82);

- як пластика форми самого твору (і в образотворчому мистецтві; і в архітектурі, прикладних мистецтвах, дизайні, в хореографії; в естрадно-цирковій творчості).

ПЛАСТИКА ДИНАМІЧНА І СТАТИЧНА

І в природі, і в світі речей, і в мистецтві якість пластики виявляється двояко: у предметах статичних: пластика гори, глека, скульптури, будинку; у предмета динамічних: пластика руху тварини, людини, ляльки, зображень у мультфільмах.

Двояке виявлення пластики (статичне і динамічне) зумовлюється тим, що просторові характеристики буття і його художнє відображення можуть співвідноситися з його існуванням та змінами у часі, а можуть бути стійко незмінними, позачасовими. Звідси випливають два типи пластичного ритму: у неорганічній та органічній природі, в архітектурі і танці.

Цікаво знати.

У міфології українців лялька є засобом взаємозв’язку природи і людини в духовному космосі. Наприклад, обрядовими піснями проганяли зиму, яка українцям уявлялася страхітливою Марою. Її можна було спалити на вогнищі у вигляді солом’яної ляльки або потопити у водоймі.

У чому сенс заклинання всіх обрядових дій? Коли людина співала, говорила, створювала певні образи рухами, її духовна енергія передавалася природі — і відбувалося те, чого вона бажала. І все це могло бути, адже в обрядах брали участь тисячі людей, цілий народ. Спільна молитва в певній місцевості викликала ті енергетичні потоки, які сприяли приходу весни, росту рослин, сімейному благополуччю, бо все взаємозв’язане в духовному космосі природи і людини.Рис. 83. Леля — донька богині Лади


Леля (Ляля) — дочка богині Лади, володарка краси, кохання та весни (рис. 83). У російських виданнях (Інтернеті, зокрема) поняття «Леля

 (Ляля)» характеризується так: «Леля — богиня весни, дочка богині краси, любові й родючості Лади. Відповідно до міфів, вона була нерозривно пов’язана з весняним відродженням природи, початком польових робіт. Богиню уявляли юною, красивою, стрункою й високою дівчиною. У фольклорі Лада часто згадується разом із Лелею. Цю пару — мати—дочка — вчений зіставляє з Латоною й Артемідою та зі слов’янськими породіллями. Двох вершниць на російських вишивках, за спиною яких іноді зображена соха, розташованих по боках від Макоши, співвідносять із Ладою й Лелею (Лялею). Існування богині Лелі і бога Леля засновано винятково на приспіві весільних та інших народних пісень, а тому сучасні вчені викреслили Леля з числа слов’янських язичницьких богів».

Але у грецькій міфології аналогічні образи збереглися і відтворюються до цього часу. Вічно юна богиня Артеміда з луком і сагайдаком за плечима, зі списом мисливця у руках весело полює у тінистих лісах і залитих сонцем полях. Вона водить хороводи з музами і німфами. В хороводі Артеміда йде попереду всіх…

Афіна Палада у повному озброєнні, у блискучому шоломі, зі списом і щитом постає перед очима богів Олімпу. Вона захисниця міст, богиня мудрості і знання, непереможна завойовниця, навчає мистецтвам і ремеслам людей, допомагає героям Греції.

Афродіта — богиня любові і краси. Народжена із морської піни. Де ступає Афродіта, та розквітають квіти. Вона обдарована любов’ю до всього сущого.

Деметра — богиня родючості землі, дає сили рослинам.

Трудові традиції українського народу відображено у календарно- обрядовій поезії. Ергономічна наука, на жаль, ще не використовує календарно-обрядові свята для мотивації й ефективної організації праці.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ «ПІЗНАЙ СЕБЕ»

Розглянь зображення ляльок і вибери одну відповідь Ця лялька колись належала…

1: а) дочці відомої актриси; б) учениці модистки; в) осиротілій розбещеній дівчинці, що виховувалася у людей похилого віку.

2: а) єдиній дочці короля; б) дівчинці, що стала потім відомою письменницею; в) художникові, для якого лялька була спогадом про невірну коханку.

3: а) маленькій принцесі; б) дочці багатого ювеліра; в) гувернантці, яка зберегла її як пам’ять про улюблену вихованку.

4: а) дочці вуличної продавщиці квітів, що була подарунком багатого клієнта;

б)      дочці директора цирку; в) дочці міністра фінансів.

5: а) відомій гадалці, яка вважала її своїм талісманом; б) маленькій селянці; в) невиліковно хворій дівчинці.

6: а) дочці крамаря; б) племінниці одного мільйонера, який подарував її дівчинці перед від’їздом до Африки; в) учениці з інтернату.

7: а) дочці священика; б) дівчинці, якій більше ніж лялька подобався хлопчик; в) племінниці шефа поліції.

За допомогою приведеної таблиці підрахуйте кількість балів, що набрали.

ВаріантиКількість

балів

за лялькувідповідей

1

2

3

4

5

6

7

а

15

10

4

24

14

4

20

б

5

1

20

6

3

1

10

в

25

21

13

16

22

23

2

Якщо ви набрали:

25—48 балів. Ви помірно стримані, вмієте зберігати спокій і необхідну дистанцію відносно людей і подій. Якщо, наприклад, зустрінете когось, хто наполегливо і необережно спробує втрутитися у ваші особисті справи, ви не ображаєтесь, але і не даєте втягнути себе в подібні розмови, а тактовно даєте зрозуміти, що співрозмовник зайшов надто далеко. Особисто ви прекрасно встановлюєте контакти навіть із замкнутими людьми, їх приваблює ваша делікатність, вміння відчувати інших і спокій, що дають змогу вам пристосуватися практично до будь-якої людини чи ситуації.


49—74 бали. Ви не завжди відчуваєте, яку дистанцію потрібно зберігати відносно інших. Ви скоріше стримані і обережні, тому чекаєте ініціативи від когось. Якщо хтось у стосунках з вами вільний, відкритий, сердечний — ви відповідаєте тим самим Водночас ви погано себе почуваєте з несміливими і замкненими людьми. Тоді і ви стаєте такою самою стриманою людиною, інколи це виглядає неприродньо. Ця риса характеру часто перешкоджає вашому спілкуванню з іншими і ускладнює життя.

75—105 балів. У контактах з людьми про вас часто складається враження як про людину надто імпульсивну, вільну, без відчуття дистанції. Таке враження складається тому, що стриманість сприймається за демонстрацію переваги, вона відлякує від вас несміливих, закомплексованих. Водночас, коли ви мате справу з людьми з подібною поведінкою, ви не хочете від них відрізнятися. Однак більш стримана, «мирна» поведінка дала б кращі результати, адже насправді ви належите до людей несміливих, і навіть від себе самого не сховаєте страх і невпевненість.

106—131 бал. При знайомстві з будь-ким спочатку ви завжди природні, розкріпачені. Якщо помітите, що ваша свобода бентежить когось, ви відразу стаєте стриманим, обережним. Якщо забажаєте, то зумієте розкувати саму «замкнену* людину. Інколи ви помиляєтесь при оцінюванні ситуації і стаєте дуже обережним у відносинах з людьми, які боязкими не є, що інколи призводить до ускладнень і навіть неприємностей.

132—155 балів. Вам дуже важко розлучитися з природною стриманістю у стосунках. Це не тільки стриманість, але і недовіра до людей, яких знаєте довго і близько. Тільки дуже делікатним, чуттєвим, тактичним і терплячим людям вдається пробитися через оболонку, за якою ви зберігаєте свій внутрішній світ, і пізнати ваші справжні почуття, мрії, турботи. Знайте, що подібне ставлення до людей може залишити вас без друзів. Однак ви віддаєте перевагу йти своїх шляхом без допомоги інших — вона видається вам безпечною.

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Архітектоніка — це вираження у художній формі національно своєрідної за формою і декором матеріальної пластики предмета (у матеріально- художніх образах архітектури, прикладного мистецтва і дизайну). Це гармонійне сполучення частин у ціле в архітектурі, розмірність, побудова художнього твору в мистецтві, музиці, літературі. Це також загальна картина геологічної будови земної кори або її частини в геології. Етнодизайн — формотворення для тиражування з урахуванням національної та регіональних форм і декорів.

«Золотий перетин» (божественна пропорція) — відношення частин конструкції з такими властивостями: неповторність, триєдність, ірраціональність, однозначність сприймання, яка відображена формулою «все є в усьому».

Пластика — будова матеріального тіла: природного (в т.ч. людського) або штучного, яке доступне безпосередньому живому спогляданню. Тектоніка — грец. «будівельне мистецтво* — організація доцільної структури архітектурного образу у відповідності з конструктивною системою споруди.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити