Технології 11 клас

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


§ 11 Ергономічний підхід до організації праці


До організації виробництва відноситься удосконалення технологій, обладнання, механізація, автоматизація, комп’ютеризація; удосконалення засобів праці: інструментів, пристосувань, підйомно-транспортних засобів, інвентарю; удосконалення предметів праці: уніфікація, використання нових матеріалів.

До організації праці відносяться: раціональна організація трудових процесів, кооперація і розподіл праці, раціоналізація режиму праці і відпочинку, поліпшення нормування і оплати праці, обладнання робочих місць, підвищення кваліфікації працівників, розвиток творчої активності працюючих.

Нижче подано інтер’єри сучасних офісів, обладнаних з урахуванням рекомендацій ергодизайну (рис. 84)

З урахуванням ергономічних вимог здійснюється наукова організація праці (НОП), забезпечується культура виробництва й естетика виробничого процесу. Наукова організація праці — сукупність організаційно-технічних і естетичних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці при найменших трудових і матеріальних затратах.

Культура виробництва — це ступінь його соціальної і науково-технічної досконалості. Культура виробництва поширюється на організацію виробництва, умови праці, естетику праці, трудові відносини в колективі. Дизайн — метод художнього проектування і конструювання виробів промислового виробництва або, іншими словами, формотворення для тиражування. Наукова організація праці,Рис. 84. Ергодизайн сучасних офісів


культура виробництва і дизайн є комплексною основою для розвитку, удосконалення сучасного виробництва. Завдяки такій комплексній основі поліпшується продуктивність праці і зберігається здоров’я робітників і службовців.

Зазначена комплексна основа удосконалення сучасного виробництва називається менеджментом. Менеджмент — це галузь економіки, що вивчає методи управління підприємством або фірмою (з англ. managtment — управління, завідування, організація).

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СУТЬ І СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З позицій ергономіки трудова діяльність розглядається як процес перетворення інформації і енергії, яка відбувається в системі «людина—знаряддя праці—предмет праці—навколишнє середовище». Отже, ергономічні дослідження повинні ґрунтуватися на з’ясуванні закономірностей психічних і фізіологічний процесів, які покладено в основу певних видів трудової діяльності. Наочне зображення програми формування професійних намірів старшокласників подано нижче (рис. 85).

Діяльність — це реалізація особистісних властивостей людини, динамічна структура, яка здійснює перетворення інформації і енергії. Працююча людина має трудову мету, тобто суб’єктивну модель стану предмета праці, в який слідРис. 85. Програма формування професійних намірів старшокласників

 

перевести цей предмет з початкового стану за допомогою трудових — інформаційних і енергетичних дій. Ці дії людина може спрямовувати безпосередньо на предмет праці або через проміжний пристрій — знаряддя праці.

Сприйнята й актуалізована в пам’яті інформація може бути: прямою (закріпленою асоціативним зв’язком, автоматизованою дією); репродуктивно- мисленнєвою (поетапним перетворенням інформації за відомими правилами), продуктивною (творчою). За допомогою цих перетворень формується прогнозований результат трудової дії і програма (план, стратегія) дій для його досягнення.

Діяльність, спрямована на об’єкти зовнішнього світу, називають наочною, або екстериоризованою, а спрямована на перетворення і формування власних енграм (уявлень, образів, понять, планів) —інтериоризованою.

Розрізняють два типи систем «людина—знаряддя праці—середовища»: з проміжними пристроями у вигляді простих знарядь праці; у вигляді машин. При роботі з простими знаряддями праці весь потік інформації, необхідний для управління дією на предмет праці, перетворить людина. Прикладом такого виробництва є ремісництво, народні ремесла.

Принципова особливість роботи людини з машиною полягає у неповному контролі з боку людини за перетворенням предметів праці. З огляду на це значення має художнє конструювання і проектування виробничого зразка.

Ергономічний аналіз проектно-технологічного процесу з художнього проектування і конструювання побутових машин і пристроїв.

Ергономіка у поєднанні з дизайном утворює нову якість — ергодизайн. Це комплексна науково-практична діяльність з формування середовища життєдіяльності людини і її елементів, якою забезпечується реалізація вимог і рекомендацій ергономіки і дизайну.

Ергодизайнерський аналіз проектних зразків здійснюється за групою показників (табл. 5).

Таблиця 5


Групи показників

Комплексний показник

Оцінювана якість


Художня виразність.

Образна виразність форми, її оригінальність, стильова єдність, відповідність моді, декоративна виразність.

Естетичні

Раціональність форми.

Функціональна конструктивність форми, її візуально-ергономічна інформативність, відповідність предметному оточенню.


Цілісність композиційно- пластичного формотворення.

Гармонійна єдність частин і цілого, тектонічність, пластичність, впорядкованість кольорографічних елементів, кольорофактурне поєднання.

Ергоно

мічні

Зручність користування за призначенням, керування і контролю.

Простота оволодівання. Доступність обслуговування.

Відповідність виробу характеристикам: атропометричним, біомеханічним, психофізіологічним.

Легкість набуття навичок користування виробом. Комфортність і швидкість здійснення. Технічного обслуговування.

Є також інші показники ергодизайну: соціально-культурні, функціональні, експлуатаційні, дизайн-маркетингові, дизайн-екологічні.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити