Технології 11 клас

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ


§ 16 Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо


У широкому розумінні професійне портфоліо — це впорядкований, грамотно оформлений набір досягнень організації, або ділової особистості в різних сферах діяльності.

Нині ідея портфоліо поширена в усьому світі. Портфоліо є своєрідною візитівкою, сукупністю відомостей про людину, організацію, або своєрідним досьє — зібраними документами, зразками робіт, фотографій, які дають уявлення про досягнення, можливості й послуги в певній сфері діяльності, що пропонуються потенційним клієнтам.

Сутністю використання професійного портфоліо є демонстрація потенційних творчих можливостей спеціаліста в тій чи іншій сфері діяльності, в демонстрації його досвіду роботи, кількості й якості реалізованих проектів.

У світі ділових стосунків портфоліо відіграє важливу роль. Воно успішно використовується для пошуку професійного шляху — через профільне навчання в світ зайнятості. Процес працевлаштування розглядається нині як рух від оформлення портфоліо, яке демонструє компетентності й кваліфікації його власника, до отримання статусу професійного робітника. Зміст портфоліо формує імідж потенційного працівника в очах роботодавця, який оцінює не лише його досягнення в професійній діяльності, але й особистісні його якості й цінності. Саме завдяки змістового наповнення портфоліо та ступеня успішності його презентації роботодавець оцінює, чи підходить йому потенційний працівник для конкретної роботи.

Існують різні моделі портфоліо, залежно від сфери їх використання — професійної чи освітньої, від конкретних цілей і вимог, на які вони орієнтовані.

Портфоліо в професійній сфері діяльності, за характером і структурою представлених в ньому матеріалів, може бути таких типів:

-портфоліо досягнень (акцент робиться на документи, які підтверджують успіх у певному виді діяльності);

-  портфоліо тематичне (представлення творчих робіт);

-  портфоліо презентаційне (створюється для пред’явлення під час працевлаштування, вступу в навчальні заклади);

-  портфоліо комплексне (містить усі елементи вищезазначених типів портфоліо).

Комплексне портфоліо може мати наступну структуру:

-  портрет — паспорт — персональний блок. Цей розділ характеризує особистість власника портфоліо. Тут розміщується основна інформація про власника, фотографії, автобіографія, резюме, інформація й документи про захоплення, інтереси, супроводжувальний лист, а також зміст, який розкриває призначення й наповнення портфоліо;

-   колектор — індивідуальна освітня карта. В цьому розділі збираються результати тестувань, підсумкових атестацій, атестати, дипломи, інформація про навчальні заклади тощо;

-   робочі матеріали. Тут формується банк ідей, реалізованих проектів, вибудовуються плани на майбутнє: програма діяльності, есе, роздуми; фіксується корисна інформація (посилання на ресурси Інтернет, різні джерела інформації, висловлювання великих людей тощо);

-   досягнення, офіційні документи, відгуки. В цей розділ збираються всі документи, які підтверджують наявність результатів у різних сферах діяльності. Це можуть бути сертифікати й дипломи, залікові книжки, відгуки, свідоцтва про закінчення курсів, грамоти тощо.

Уведення портфоліо-працевлаштування для випускників навчальних закладів освіти спрямовано на забезпечення їх захисту на єдиному європейському ринку праці. Його основне призначення — об’єднати проекти, документи, які демонструють потенційному роботодавцю необхідні компетентності потенційного працівника. Розміщення інформації на основі матеріалів портфоліо на web-site Європейського союзу, заповнення та обновлення форм у режимі online, надання доступу до банку даних роботодавцям, соціальним партнерам та випускникам полегшує процес пошуку роботи, підвищує професійну мобільність. Міжнародні документи інтеграційних процесів на ринку праці й занятості готуються на основі портфоліо, які розробляються ще в межах профільної школи та продовжуються оформлятися під час здобуття професії. З одного боку, учні, випускники за допомогою портфоліо усвідомлюють свій рівень компетентності й досвіду, з іншого — роботодавці отримують більш повну інформацію, ніж через дипломи й сертифікати.

Ідея використання портфоліо у сфері освіти виникла в Америці в середині 80-х років XX ст. Діапазон його застосування постійно розширюється, його використовують на всіх рівнях освіти — від початкової до вищої школи.

Освітнє портфоліо — це форма організації освітніх продуктів навчальної діяльності учнів, а також відповідних інформаційних матеріалів, які підлягають аналізу, всебічному кількісному й якісному оцінюванню.

Портфоліо сприяє самоорганізації навальної діяльності, допомагає планувати, відстежувати й корегувати індивідуальну освітню траєкторію учня, аналізувати суб’єктний досвід, набутий у різних видах діяльності — навчальній, творчій, соціальній, комунікативній.

Використовувати особисте портфоліо учні можуть: під час вибору профілю навчання в старшій школі; під час вступу до ВНЗ як додатковий документ; під час влаштування на роботу як свідоцтво практичного й соціального досвіду.

Отже, портфоліо у сфері освіти — це портфель індивідуальних освітніх досягнень учня, який відображає рівень сформованості його загальної компетентності. Портфоліо є ефективною формою безперервної самоосвіти та автентичного оцінювання освітніх результатів процесу навчання — зовнішніх (спроектованих і виготовлених виробів, робочих документів тощо) і внутрішніх продуктів (рівня сформованості особистісно й професійно важливих компетентностей), створених під час різних видів діяльності. Демонстрація компетентностей відбувається під час вирішення реальних проблем, документальної фіксації результатів власної діяльності. Зміст портфоліо показує потенційні можливості учня щодо подальшого особистісного й професійного розвитку.

Головна мета створення портфоліо — допомогти в самореалізації й самовизначенні учнів як особистостей, здатних до професійної адаптації, самостійного прийняття відповідальних рішень у ситуації вибору, постановки цілей та їх досягнення у взаємодії з іншими.

На відміну від традиційного оцінювання, портфоліо дає можливість вирішити наступні важливі завдання:

1.   Простежити динаміку освітнього прогресу кожного учня, досягнутого в процесі реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

2.   Сформувати автентичну оцінку й самооцінку освітніх досягнень учня, яка може бути додатковою до традиційних форм оцінки (залік, тест, іспит). Наприклад, підсумковий документ портфоліо в американській профільній школі використовується як аналог атестата.

Система оцінювання портфоліо будується відповідно до поставлених завдань щодо його використання. Це може бути система неформального експертного оцінювання, яке містить колективну оцінку вчителів, батьків, однокласників та ін., або система формалізованих і стандартизованих критеріїв і показників оцінювання особистісно й професійно важливих компетентностей учнів (в освітній галузі «Технологія» — операційно-діяльнісної, соціально- комунікативної, ціннісно-смислової).

Портфоліо в системі профільного навчання призначене для накопичення документальних свідоцтв успішності учня з обраного профілю, забезпечуючи йому рейтингове місце серед однокласників, або серед претендентів на конкурсне місце у виший навчальний заклад.

Основними функціями портфоліо в освітній діяльності є:

- самоорганізація навчальної діяльності, відстеження успішності процесу навчання, його корегування;

-  стимулювання позитивної навчальної мотивації досягнень, виявлення шляхів підвищення рівня освіти й культури;

-  розвиток природних, діяльнісних і соціокультурних здібностей учнів;

-  упорядкування й систематизація освітніх продуктів;

-  формування індивідуально можливого рівня компетентностей на основі суб’єктного досвіду;

-  автентичне оцінювання й самооцінювання освітніх продуктів: зовнішніх (спроектованих і виготовлених виробів, документів портфоліо) і внутрішніх (особистісного розвитку);

-  планування професійної стратегії.

У сфері освітньої діяльності, за характером і структурою представлених матеріалів, розрізняють такі типи портфоліо:

-  портфоліо робоче (містить колекцію робіт, матеріалів, зібраних за певний період навчання, які демонструють прогрес учня в досягненні поставлених цілей);

-    портфоліо процесу (відображає всі етапи навчання в цілому, прогрес сформованості індивідуального рівня компетентностей у процесі навчання, автентичність самооцінки);

-   портфоліо показове (відображає найкращі роботи учня, всебічно їх представляючи в різних формах).

Останнім часом набула поширення в розвинених країнах Європи та США модель портфоліо у формі проекту. Ця модель портфоліо пов’язана з виконанням учнями випускного проекту. Зокрема, в Данії, починаючи з 2000 року, випускні екзамени в гімназії замінені виконанням міждисциплінарного проекту кожним учнем з обов’язковим його публічним захистом.

Ідея випускного проект-портфоліо виникла на основі компетентнісного й міждисциплінарного підходів до профільного навчання. Вона ґрунтується на актуалізації й систематизації попереднього досвіду участі учнів у виставках і конкурсах різного спрямування, відповідно до специфіки профілю навчання.

Розробка плану проект-портфоліо передбачає: по-перше, виконання міждисциплінарного проекту, по-друге, створення конкретного продукту діяльності, який пов’язаний з профілем навчання та який проектується, виготовляється й оцінюється кожним учнем, по-третє, офіційну публічну презентацію проекту-портфоліо.

Робота над проектом-портфоліо містить п’ять етапів.

1.   Вибір консультанта портфоліо й членів Проектного комітету.

2.   Вибір теми проекту-портфоліо.

3.   Вивчення теми, розробка, реалізація й оцінювання проекту, підготовка до презентації освітніх продуктів власної діяльності.

4.   Офіційна презентація проекту-портфоліо перед членами Проектного комітету.

5.   Оцінювання й самооцінювання.

Вибір консультанта здійснюється учнями. Консультант і учень спільно планують роботу над портфоліо і вибирають членів Проектного комітету, який здійснює оцінювання проекту, створеного продукту та його презентації. До комітету входять вчителі англійської мови та профільної підготовки, а також представники бізнесу, суспільства та ін. Після вибору членів комітету, учень подає їх список в Комісію з оцінювання випускних проектів, яка здійснює загальне керівництво й координацію загальношкільної роботи над проектами-портфоліо.

На другому етапі здійснюється вибір теми проекту, яка спрямована на розвиток інтересів і здібностей учнів. У процесі вибору теми проекту-портфоліо проводяться консультації й обговорення з вчителями академічних і профільних дисциплін, а також з членами Проектного комітету, які завіряють підписами обрану тему.

Третій етап пов’язаний з безпосереднім виконанням проекту, виготовленням продукту, підготовкою до його презентації. Вчителі профільного навчання спрямовують свої заняття на відпрацювання необхідних навичок формування портфоліо, нерезультативну суб’єкт-суб’єктну взаємодію. Учні тренуються в написанні резюме, самозвітів, представленні себе роботодавцю, в написанні рекомендаційних листів тощо.

Проект-портфоліо містить зміст, вступ, напрацьовані матеріали, висновки, таблиці, графіки, визначення ключових термінів, бібліографію, цитати з різних джерел, опрацьовані дані інтерв’ю, опитування тощо. Важливими є формулювання ідей, їх логічне розкриття й відображення у відповідних матеріалах. Заохочується використання ресурсів Інтернет, бібліотек, музеїв.

На презентацію проекту-портфоліо відводиться не менше десяти і не більше тридцяти хвилин. Учні самостійно визначають власний рівень сформованості компетентностей і приймають рішення, які з них та яким чином продемонструвати.

Відразу після презентації члени Проектного комітету обговорюють результати й виводять основні показники, які оголошуються учневі. В разі незгоди учня з даною бальною оцінкою проводиться додаткове обговорення. Потім заповнюється Анкета учня, запитання якої спрямовані на виявлення ставлення учня до роботи над проектом-портфоліо, набутого досвіду тощо. Результати анкет аналізуються загальношкільною комісією під час підведення підсумків роботи за,технологією автентичного оцінювання. Розробляються рекомендації щодо внесення відповідних змін.

Портфоліо, сформоване в сфері освіти, інтегрується в професійні й службові системи оцінки, що дає можливість раннього формування професійно значимих умінь учнів.

Портфоліо є популярною і затребуваною технологією, яка постійно розвивається. Ця технологія відповідає таким запитам сучасного життя: по-перше, запитам ВНЗ щодо підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів; по- друге, запитам бізнесу стосовно системи освіти в цілому. Відповідно до запитів, технологія портфоліо послідовно розширює простір і форми своєї реалізації.

Оцінна форма презентації портфоліо

Учень_______________________

Учитель______________________

Компонент портфоліо___________

Бал_____________________ Дата _


Крите

рії

наявність

власної

позиції

встановлення

внутрішніх

взаємо

зв’язків

ступінь

обґрунто

ваності

матеріалу

спосіб

подачі

матеріалу

відповідність

правилам

оформлення

роботи

Бали

«4» —

вище

серед

ніх ви

мог

Матеріали

портфоліо

демонстру

ють глибоке

розуміння

поставлено

го завдання,

переконливо

представля

ють позицію

Матеріал порт

фоліо структу-

рований таким

чином, що всі

його складові

розкривають

загальну його

ідею

Логічно

встановлені

взаємозв’язки

компонентів

портфоліо

Висновки об

ґрунтовані й

доказові

Проаналізо

вані успіхи

й недоліки

представле

них фактичних

даних

Розвиває

власні ідеї,

адекватно

реагує на кри

тику інших

Має зворот

ний зв’язок 3

аудиторією,

охоче ділиться

власним досвідом

Грамотне,

креативне

оформлення

Вміле ви

користання

відеозаписів

комп’ютерної

техніки в

оформленні

матеріалів


«3» —

відпо

відає

вимо

гам

Матеріали

портфоліо

демонструють

розуміння

проблеми,

мають певну

мету, доцільно

враховують

позиції інших

Компоненти

портфоліо

спрямовані

на розкриття

основної ідеї

Вдало зробле

ні переходи від

однієї складо

вої портфоліо до іншої Простежується спроба встановлення взаємозв’язків

Фактичний

матеріал

розкриває

ідеї, доцільно

подаючи по

трібну інфор

мацію, проте

висновки

сформульовані недостатньо обґрунтовано

Обґрунтовує

і послідов

но відстоює

значущість

власних ідей,

готовий їх

коригувати

Зіставляє ідеї

інших із своїми

Матеріали

портфоліо

оформлені

відповідно до

вимог

Зроблені

помилки не

заважають

розумінню

матеріалу


«2» —

набли

жений

до ви

мог

Матеріали

портфоліо

не чітко пред

ставляють

власну по

зицію

Матеріали

портфоліо

структуровані

відповідно до

вимог, про

те не спо

стерігаються

взаємозв'язки

між всіма його

компонентами

Фактичний

матеріал пред

ставлений

несистемно

Є спроба ана

лізу представ

лених фактів

Розгублю

ється під час

публічного за-

хисту власних

напрацювань,

потребує

моральної під

тримки

Наявні труд

нощі у ви

словлюванні

своїх думок, у

відображенні

своїх ідей як

письмово, так і

графічно

«1» —

потре

бує до

опрацю

вання

Власна пози

ція не пред

ставлена

Відсутні деякі

компоненти

портфоліо та

зв’язки між

його складовими

Висновки не

сформульо

вані

Не виявляє

розуміння

власних освіт

ніх резуль

татів

Зроблені

помилки

заважають

сприйняттю

представлених матеріалів


Цікаво знати

1.       Поняття «портфоліо» має таку історію розвитку. Воно прийшло до нас із Західної Європи XV—XVI століть. В епоху Відродження архітектори представляли замовникам свої будівельні проекти в особливій папці, яку називали портфоліо. Документи цієї папки давали уявлення про їхні професійні можливості.

Важливо зазначити, що епоха Відродження характеризується відмовою від анонімності ремісників та утвердженням персонального стилю в архітекторів, які свої проекти акуратно документували й підписували.Кафедральний собор. Італія. Місто Флоренція. Купол. Розріз. Автор проекту Філіппо Брунеллескі Будівництво 1296—1436 роки.


2. Рекомендовані листи мають свою історію розвитку. Як кілька століть тому, так і нині, робітник, який приходить влаштовуватися на нове місце роботи, вручає майбутньому роботодавцю документ, в якому відображається характеристика його трудової діяльності та особистісні якості. Без рекомендованого листа влаштуватися на престижну роботу практично неможливо.

Зараз комерційні біржі на сайтах з працевлаштування в режимі online встановлюють рейтинг зв’язків: замовник виставляє проект на біржу, спеціалісти підписуються на розробку, з цього списку замовник вибирає спеціалістів, співпрацює з ними, наприкінці роботи замовник виставляє бали розробникам проекту та публікує свої коментарі з приводу результатів співпраці. У такий спосіб формується база рекомендованих листів, які мають вирішальне значення для вибору спеціалістів іншими учасниками біржі. На основі цієї бази можна встановити рейтинг як робітника, так і роботодавця.

Ключові слова: професійне портфоліо, освітнє портфоліо, автентичне оцінювання й самооцінювання.СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Портфоліо (від фр. porter означає викладати, формувати, нести та folio — лист, сторінка) — зібрання досягнень, фіксація успіхів. У перекладі з італійської «портфоліо» означає «рекламний проспект», а в перекладі з англійської — «портфель, папка».

Автентичний — дійсний, вірний, той, що ґрунтується на першоджерелі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити