Технології 11 клас

РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 

Нині інформація, потрібна для виконання більшості проектів, здебільшого зберігається у вигляді паперових або електронних документів.

Електронні документи можуть поширюватись у формі записів на цифрових носіях (оптичних дисках, пристроях флеш-пам’яті, магнітних носіях тощо), зберігатися на виділених для цього пристроях пам’яті комп’ютерів локальної або глобальної мереж. Пошук необхідних електронних документів виконується із застосуванням спеціалізованих програмних засобів — пошукових систем. Важливою особливістю електронного документа є можливість використання в ньому гіперпосилань1.

Використання в проектній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій полягає в тому, що з їх застосовуванням здійснюється планування роботи над проектом, пошук інформації, необхідної для виконання етапів проекту, моделювання можливих результатів проектної діяльності, виконання необхідних для досягнення мети проекту розрахунків, спілкування учасників проекту (якщо проект виконується групою, учасники якої знаходяться навіть у різних країнах).

Важливим етапом проектної діяльності є повідомлення його результатів, за відсутності цього етапу зменшується суспільна значимість результатів діяльності колективу, який виконав проект.

Подання інформації щодо об’єктів перетворювальної діяльності людини в електронних документах здійснюється у формі: растрового зображення (зображення, найменшим елементом якого є піксель); векторного зображення (зображення, найменшим елементом якого є примітив — ескіз, креслення); ані- мованого зображення (зображення, яке рухається по екрану, або змінює свою форму); відеозображення (рухоме зображення, або зображення зі звуком, створене шляхом відеознімання реальних об’єктів).

1     Гіперпосилання — складова електронного документа, яка забезпечує переходи між його частинами.

 

§ 5 Презентування результатів роботи як один із видів перетворювальної діяльності людини. Презентації та їх призначення

 

Після створення певного корисного продукту, завершення виконання проекту, іноді — навіть тільки після виникнення ідеї його започаткування, виникає необхідність розповісти про це людям, переконати їх у його необхідності і корисності, порадитись з ними, тобто презентувати проект або ідею його започаткування. Отже, оприлюднення певних відомостей у формі, доступній не тільки для ініціатора й виконавців проекту, є однією з необхідних складових проектної діяльності.

Таке оприлюднення результатів є діяльністю, яка полягає в перетворенні певних відомостей у форму і забезпечує їх сприйняття іншими людьми.

Об’єктом перетворювальної діяльності в цьому випадку є інформація. Форма подання відомостей щодо цілей, процесу виконання й результатів проекту є результатом, продуктом перетворювальної діяльності людини або групи людей (співвиконавців). Необхідність виконання такої перетворювальної діяльності виникає тоді, коли в процесі виконання проектної діяльності група людей дійшла висновку, що існує деякий спосіб отримання суспільно корисного продукту, більшості людей невідомий, і відомості про це потрібно зробити доступними суспільству.

Найстарішим прикладом такого донесення до широкого загалу результатів проектно-пошукової діяльності можуть бути біблійні притчі, а одній з яких йдеться про сім вгодованих і сім худих корів, є ні чім іншим, як викладом моделі оптимального управління державою, здобутої в результаті проектування на основі узагальнення, осмислення досвіду.

Оприлюднення у спеціальний спосіб підготовлених відомостей, зокрема результатів проекту, може відбуватись у формі презентації.

У загальному випадку презентацією називають захід, який проводиться з метою поширення інформації про певну організацію, подію, товар, послугу. Завданням проведення презентації є надання її учасникам певної інформації, частину якої вони повинні сприйняти і запам’ятати.

Відомо, що люди, зазвичай, запам’ятовують менше 10% від почутого, прочитаного, приблизно 30% від побаченого і більше 70% від того, що чують і бачать одночасно. Саме тому презентація, яка поєднує ці впливи, є найефективнішим засобом донесення інформації до людини, переконання людей. Відтворення зображень (нерухомих і рухомих), тексту, звуку, ефективне управління цим процесом забезпечується сьогодні комп’ютеризованими засобами. Тож важливою складовою сучасної презентації є демонстрування її учасникам спеціально підготовленого матеріалу, яке здійснюється з використанням сучасних комп’ютеризованих засобів, або, як їх називають, «мультимедійних засобів»2. Цю складову презентації називають комп’ютерною презентацією. Нею може бути набір зображень, що містить інформацію на певну тему і супроводжуваний необхідними коментарями в усній або друкованій формі, відеоматеріал. Найменшим елементом комп’ютерної презентації, яким можна оперувати під час її відтворення, є слайд, названий так за аналогією з кадром фотографічної плівки, призначений для використання у звичайному проекторі. Термін слайд використовується для позначення одиниці матеріалів презентації незалежно від того, чи буде ця сторінка демонструватися на екрані дисплею, роздруковуватися на принтері або виводитися на прозору плівку.

Сукупність зображень (нерухомих, анімованих та відеозаписів), звукових записів і відповідних екранних засобів керування, певним чином упорядковану, називають комп’ютерною презентацією», або «мультимедійною презентацією».

З  комп’ютерними презентаціями, їх створенням і застосуванням Ви досить докладно ознайомились у процесі навчання інформатики в 10-му класі.

Комп’ютерні презентації можуть бути складовими не тільки власне презентацій, але й лекцій, уроків, ними можуть супроводжуватись публічні звіти, захисти проектів, інші виступи перед різними аудиторіями. Комп’ютерні презентації можна класифікувати кількома способами.

А). За структурою і способом подання матеріалу.

1. Комп’ютерні презентації, які складаються з окремих зображень (слайдів). Такі презентації створюють за допомогою програми Microsoft PowerPoint, або подібних. Відтворення таких презентацій може здійснюватись як для групи людей, так і для однієї особи або у вигляді послідовності зображень, відеофрагментів (відеороликів), яка відтворюється або як неперервна у часі послідовність, або як така, де використовуються засоби управління, завдяки яким її можна призупинити, повторити перегляд певних частин, перейти до іншої частини тощо.

2. Комп’ютерні презентації у вигляді відеоролика. Зазвичай у них використовуються відзняті на відеокамеру невеликі сюжети, або комп’ютерна графіка (дво- або тривимірна, анімована, записані у вигляді неперервної послідовності зображення нерухомих або рухомих об’єктів екрана тощо).

За структурою презентації можуть бути лінійними, або розгалуженими. У лінійних презентаціях переходи можливі від попереднього зображення до наступного і навпаки. Лінійні презентації мають значне поширення, досить просто і швидко створюються. Презентації з розгалуженою структурою, або 2Термін мультимедіа використовують для позначення цифрових засобів відтворення зображень і звуку, які дають змогу безпосереднє керування їх відтворенням.

 

Рис. 33. Фрагменти презентації проекту «Передавання даних між застосунками Windows»

 

інтерактивні презентації, відрізняються тим, що в них можливі переходи від однієї групи зображень до іншої, наприклад, — з використанням систем меню.

Б). За призначенням.

Можна виокремити дві основні групи комп’ютерних презентацій: презентації для аудиторного або для індивідуального використання. Ці дві групи маю багато спільного, але й є істотні відмінності, які слід враховувати при їх створенні. Зазвичай комп’ютерні презентації, які використовуються для супроводу лекцій, доповідей, за структурою є лінійними презентаціями.

Деякі презентації можуть бути використані індивідуально, їх іноді використовують у мережі Інтернет або локальній мережі (після збереження їх у форматі веб-сторінки). Ці презентації зазвичай мають розгалужену структуру (рис. 33). Управління відтворенням комп’ютерних презентацій може здійснюватись доповідачем (на лекції, уроці, презентаційному заході, захисті проекту) або особою, яка ознайомлюється з інформацією (у мережі Інтернет, локальній мережі, на окремому комп’ютері).

Починаючи з 90-х років минулого століття в світі здійснюються розробка і масовий випуск цифрової проекційної техніки. Саме відтоді в масовому виробництві освоєно системи управління комп’ютеризованими засобами відтворення зображення і звуку безпосередньо з екрана, доторканням до його поверхні рукою, або спеціальним пристроєм — електронним пером або етилом.

Загальною назвою засобу, на якому відтворюється зображення, є назва «екран». Залежно від фізичної реалізації розрізняють екрани, які відбивають світло й такі, що його випромінюють. Зображення може відтворюватись на екрані електронно-променевої трубки, екранах, утворених з сукупності окремих елементів, які або самі випромінюють світло (люмінесцентні екрани або плазмові панелі), або змінюють свою прозорість, пропускаючи різну кількість світла від джерела (дзеркальної поверхні, люмінесцентних ламп, світлодіодів).

Одним з основних методів утворення зображення, яке може спостерігатись великою групою людей, є світлова проекція. Обов’язковою складовою системи відтворення зображення на екрані шляхом світлової проекції є проектор. Сьогодні майже всі проектори забезпечують світловий потік, достатній для застосування без затемнення у приміщеннях, в яких з дотриманням умов видимості зображення, які визначаються кутовими розмірами його елементів, може розміститись 30…40 і більше осіб.

За технічними засобами, які об’єднують проектор, екран, систему відтворення звуку і систему управління комп’ютером безпосередньо з екрана, закріпилась назва «мультимедійна система».

Основну складову цієї системи називають «інтерактивною дошкою», або, правильніше, «сенсорною поверхнею».

Спільним для всіх програмних і апаратних засобів створення і відтворення комп’ютерних презентацій є те, що з їх використанням створюються статичні й динамічні (рухомі) зображення, які супроводжуються відтворенням звуку.

Апаратно-програмні комплекси, призначені для створювання і відтворювання комп’ютерних презентацій, називають «системи підготовки і відтворення комп’ютерних презентацій».

Програмними складовими таких комплексів можуть бути програми Microsoft Office PowerPoint, StarOffice Impress, Photodex ProShow, Producer 4.1, Camtasia Studio та інші.

Комп’ютерні, або мультимедійні презентації результатів проектної діяльності використовують, як уже зазначалося, для супроводу публічного захисту проектів. У такому випадку презентація має містити відомості, які б наочно

 

 

Рис. 34. Комплекс апаратних засобів, призначений для відтворення електронних презентацій (мультимедійна презентаційна система)


розкрили проблему, вирішенню якої присвячено проект, і показали суспільну значимість, корисність результатів діяльності з виконання проекту.

Існують певні правила правильної побудови й оформлення комп’ютерних презентацій.

У процесі створення презентації дуже важливо вибрати спільне для всіх слайдів оформлення, яке б відображало певним чином зміст презентації. Якщо у презентації передбачається подання відомостей про певний вид діяльності, тло, то й інші елементи оформлення повинні відповідати спрямованості оповіді.

Наприклад, для презентації, присвяченій проекту, пов’язаному з кіно- або відеофільмами, можна обрати оформлення, яке б містило елементи, схожі на кінострічки; для презентації, яка повинна супроводжувати розповідь про певні транспортні засоби, можна використати оформлення у вигляді дороги, водної поверхні тощо. Для презентації проекту, присвяченого народному вжитковому мистецтву Росії або України, можна використати оформлення тексту (шрифт), схоже на старослов’янське письмо, доповнити слайди народним орнаментом, використовуючи його як елементи тла або складові майстер-слайда.

Оформлення презентації, яке відповідає змісту презентації, підкреслює спрямованість оповіді доповідача, об’єднує слайди у єдиний твір, називають стилем презентації.

Отже, стиль презентації обирається на етапі її проектування, створюється шляхом розміщення певних графічних елементів, вибором або створенням тла, графічних особливостей елементів слайда, якими виокремлено текстові повідомлення. Оформлення презентації не повинне бути занадто яскравим, не відволікати увагу від змісту презентації, а в цілому і від змісту кожного окремого слайда.

Окрім суто естетичних й інформативних вимог до стилю комп’ютерної презентації, необхідно враховувати й особливості способів її відтворення, різні для аудиторного або індивідуального застосування презентації. Більшість систем відтворювання комп’ютерних презентацій забезпечують такі режими:

♦   відтворення слайда на повному екрані (для одного користувача, або для групи осіб) у формі послідовності слайдів, яка відтворюється без переходів на слайди, які не слідують безпосередньо за попереднім, повернень тощо, тобто у формі потокової презентації;

♦   відтворення слайдів в екранному вікні з можливістю залишати нотатки як на поверхні слайда, так і у спеціальному вікні, накладання інших зображень, переміщення складових слайда користувачем (забезпечують системи відтворення презентацій, що входять до комплектів більшості інтерактивних дощок);

♦   відтворення презентацій у формі гіпермедійного документа3, призначеного для індивідуального перегляду, або для демонстрування групі осіб, які здійснюють аналіз її змісту та його обговорення.

2     Електронний документ, що містить текст, зображення, відео- та аудіофрагменти, перегляд якого здійснюється користувачем у послідовності, яку він обирає сам, використовуючи гіперпосилання, що є складовими цього документа (таким документом може бути веб-сторінка).


 

Рис. 35. Розміри шрифтів для текстової складової слайдів комп’ютерних презентацій (для визначення умови видимості)

 

Різні способи відтворення презентації передбачають, відповідно, і різні вимоги до стилю презентації. Комп’ютерні презентації, призначені для супроводу лекцій, мають містити небагато тексту, оскільки доповідач може розповісти більше. Розмір шрифтів, які використовуватимуться, бажано обирати з урахуванням відомостей, поданих на рис. 35. При створенні комп’ютерних презентацій, призначених для відтворення на великому екрані, доцільно використовувати шрифти, розміри символів (знаків) яких відповідатимуть умовам видимості для спостерігачів, які знаходяться на найбільшій відстані від екрана.

Є загальне правило для текстових складових таких презентацій: «тексту повинно бути стільки, щоб людина встигла його прочитати і змогла запам’ятати».

Комп’ютерні презентації, призначені для відтворення у формі гіпермедійного документа, можуть містити стільки тексту, скільки потрібно для повного, вичерпного викладу повідомлення. Для індивідуальної роботи з презентацією можна передбачити більш деталізовані зображення, менші розміри шрифтів (але не менші за 12 пт), більшу докладність і обсяг текстових частин опису.

У процесі розроблення презентації можна виокремити кілька етапів:

1) визначення мети створення і застосування презентації;

2) розробка змісту і структури комп’ютерної презентації;

3) підготовки матеріалів для презентації (відбору електронних документів, зображень, відео- та аудіоматеріалів, сканування креслень, ескізів тощо);

4)  формування послідовності показу слайдів, або створення набору слайдів, у яких передбачені переходи від слайда до слайда за командою користувача («дерева» слайдів);

5) створення допоміжної підтримки презентації (відеозаписів, програмних засобів тощо);

6)  планування презентації (визначення часу демонстрування окремих слайдів, необхідності повернення до початкових слайдів тощо).

 

 

Рис. 36. Перші кроки створення комп’ютерної презентації

 

Насамперед слід визначити мету створення презентації та спосіб її відтворення у процесі демонстрування (рис. 36). Від цього залежатиме, як продуктивність роботи над її створенням, так і успішність її застосування.

Залежно від мети створення презентації, її слайди можуть відтворюватись або послідовно один за одним (лінійна структура), або в іншій послідовності (розгалужена структура), можуть бути використані зображення, текстові документи, програмні засоби, звукові та відеозаписи, які зберігаються за межами файла комп’ютерної презентації.

Важливим етапом створення комп’ютерної презентації є добір і підготовка графічного і текстового матеріалу.

Найпоширенішим програмним засобом, призначеним для створення і показу комп’ютерних презентацій, є програмний засіб Microsoft Office PowerPoint, складова офісного пакету Microsoft Office.

Більш докладно створення комп’ютерної презентації описане в Додатку Б.

Цікаво знати.

Одного разу єгипетському фараонові приснилося, що він стоїть біля річки Ніл, і з річки вийшли сім вгодованих корів і почали пастися на траві. Потім вийшли сім худих і хворих на вигляд корів. Ці худі корови з’їли вгодованих. Після цього фараон прокинувся. Заснувши знову, він побачив інший сон. На одному стеблі піднялося сім повних і хороших колосків. Але біля них виросли сім висушених вітром порожніх колосків, які поглинули хороші колоски.

Прокинувшись, фараон дуже збентежився від цих снів. Він закликав усіх мудреців Єгипту і розповів їм ці сни. Але ніхто не зміг розтлумачити їх.

Тоді виночерпій сказав фараонові, що він пригадав про одного молодого єврея на ім’я Йосип, який у темниці тлумачив йому і хлібодарові їхні сни, і збулося точно так, як він сказав їм. Фараон відразу послав за Йосипом, і коли того привели, він сказав йому: «Я чув, що ти вмієш тлумачити сни». Але Йосип відповів: «Ні, це не моє; Бог дасть відповідь на благо фараонові». Фараон розповів йому обидва сни. Йосип сказав: «Бог показав фараонові те, що Він зробить. Сім вгодованих корів і сім повних колосків — це сім років хорошого врожаю в Єгипті, а сім худих корів і сім порожніх колосків — це сім років голоду, які настануть після семи врожайних років. Сон фараона повторився двічі, тому що це істинно слово Боже і незабаром Бог виконає це.

Потім Йосип порадив фараонові поставити над Єгиптом мудрого управителя, щоб він робив запаси зерна протягом семи врожайних років. БУТТЯ 41:1-36

Цікаво знати.

Одним із перших застосувань введення команд у комп’ютер безпосередньо з екрана була система «електронне перо», яка використовувалась на вітчизняних ЕОМ «МІР» (Машина Інженерних Розрахунків), що серійно випускались в Україні в 60—70-х роках XX ст.

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Роздільна здатність — параметр растрового зображення, який вимірюється кількістю пікселів зображення на одиниці довжини. Гіперпосилання — засіб переміщення (навігації) по електронному документу.

Гіпермедійний документ — електронний документ, що містить текст, зображення, відео- та аудіофрагменти, перегляд якого здійснюється користувачем у послідовності, яку він обирає сам, використовуючи гіперпосилання, що є складовими цього документа.

Мультимедійна система — сукупність програмного й апаратного забезпечення, призначена для відтворення зображень і звуку. Сенсорна поверхня — поверхня, на якій можливе визначення координат певної події (торкання до поверхні, натискання органу керування на розміщеному в певній точці стилусу тощо).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити