Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - Б.М. Терещук

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

 

Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі

 

§ 4. ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ.. ОСНОВНІ ЛІНІЇ КРЕСЛЕННЯ. МАСШТАБ

 

1. Чи можна виготовити виріб за малюнком?

2. Що необхідно знати для виготовлення виробу?

3. Який документ називають конструкторським?

4. З якого документа можна дізнатися про форму і розміри виробу?

5. Яких правил безпеки та санітарно-гігієнічних вимог слід дотримуватися під час виконання графічних робіт?

Будь-яку річ можна намалювати, сфотографувати, описати, накреслити, тобто відобразити її на папері. На уроках природознавства ти виконував малюнки рослин, на уроках математики креслив різні геометричні фігури, схеми, графіки. Усе це - приклади графічних зображень.

Ти вже знаєш, що для виготовлення будь-якого виробу треба знати його будову, форму й розміри, матеріал, з якого він виготовляється, способи з’єднання деталей тощо. Відповіді на ці питання дають графічні конструкторські документи. З деякими їх видами ти знайомий з молодших класів.

Для того щоб кожний, хто займається проектуванням і конструюванням виробів у будь-якій галузі промисловості, освіти, науки в Україні, від учня до інженера-конструктора, міг прочитати та виготовити виріб, існують єдині для всіх правила та вимоги до виконання та оформлення графічних конструкторських документів. Визначаються такі вимоги Державним стандартом України, який називається Єдина система конструкторської документації (скорочено - ДСТУ ЄСКД). На уроках трудового навчання термінологія в системі графічної конструкторської документації буде вживатися в таких поняттях:

Креслення (мал. 38) - це документ, що містить графічне зображення виробу (деталі), виконане за допомогою креслярських інструментів на папері, й відомості, необхідні для його виготовлення та контролю.

Мал. 38. Креслення виробу

Мал. 39. Наочне зображення; а - прямокутної призми; б - трикутної призми; в - шестигранної призми

Мал. 40. Технічний рисунок: а - прямокутної призми; б - трикутної призми; в - шестигранної призми

Наочне зображення (мал. 39) - це зображення, на якому, як і на малюнку, показано видимими три сторони предмета.

Наочне зображення предмета, виконане тими самими лініями, що й креслення, з додержанням пропорцій у розмірах, називають технічним рисунком (мал. 40). На технічному рисунку розміри не проставляються. Ним користуються тоді, коли швидко і зрозуміло потрібно показати на папері форму предмета.

Ескізом називається графічне зображення предмета, виконане від руки, без застосування креслярських інструментів і без точного дотримання масштабу, але обов’язково зі збереженням пропорціональності між окремими частинами предмета (мал. 41).

Ескізи служать основою для виконання за ними креслень. Нескладні вироби можна виготовити безпосередньо за ескізом.

На підприємствах графічні зображення виробів виконують креслярі. їхня робота дуже відповідальна, адже від якості креслень залежить якість виготовлення виробів.


Мал. 41. Ескіз виробу

 

Мал. 42. Графічні зображення

Більш складну роботу, пов’язану з розробкою конструкції виробу, її відображенням на кресленні та виготовленням, називають проектуванням, а виготовлення виробу згідно з кресленням - технічним конструюванням.

Здійсни аналіз графічних зображень, показаних на малюнку 42. Подумай, на якому з них зображено ескіз, креслення, технічний рисунок, наочне зображення, малюнок. Що між ними спільного та в чому відмінність? Поясни свої міркування.

При виконанні й оформленні креслень та інших конструкторських документів застосовують лінії різної товщини й начерку.                                                                                       

Відомості про лінії подано в таблиці 1 «Основні лінії креслення».

Таблиця 1. Основні лінії креслення

Лінії, які використовуються для зображення видимих контурів предмета, називають суцільними товстими основними. Залежно від розмірів і складності зображень їх товщина може бути в межах від 0,5 до 1,4 мм.

Необхідно пам’ятати, що від вибору розмірів суцільної товстої основної лінії залежить товщина всіх інших ліній.

Мал. 43. Нанесення ліній та розмірів

Наносити лінії та розміри (мал. 43) необхідно згідно з Таблицею 1.

Суцільна тонка лінія використовується, щоб показати розміри предмета за допомогою виносних і розмірних ліній.

Розмірні лінії обмежуються стрілками.

Штрихпунктирну тонку лінію застосовують на кресленнях для показу осьових і центрових ліній. Центри дуг і кіл визначаються перетином штрихів цієї лінії.

Будуючи розгортки, використовують штрихпунктирну лінію з двома крапками. Такою лінією показують на графічному зображенні місця згинання заготовки при виготовленні виробу, наприклад сувенірної коробочки з картону (мал. 44).

Спробуй і ти виготовити такий виріб у вільний від навчання час. Для цього збільши зображення вдвічі, застосувавши масштабну сітку. Для надання виробу естетичного вигляду розфарбуй його відповідною технікою.

Зображення невидимих контурів предмета виконують штриховою лінією. Вона складається з окремих рисочок-штрихів завдовжки 2…8 мм. Якщо, наприклад, спостерігати спереду деталь, яку зображено ліворуч, ми бачимо передню її стінку, а виріз, що знаходиться за нею, нам не видно. На кресленні його показують штриховою лінією (мал. 45).

Мал. 44. Графічне зображення розгортки

 

Мал, 45. Застосування штрихової лінії: а - загальний вигляд; б - вигляд спереду; в - креслення вигляду спереду

Про особливості застосування штрихової та штрихпунктирної з двома крапками ліній ти дізнаєшся більш детально надалі на уроках трудового навчання.

Щоб уявити величину зображеного виробу або його частини, на кресленні зазначають розміри. Основні правила нанесення розмірів ти вже знаєш. Загальна їх кількість на кресленні повинна бути мінімальною, але достатньою для виготовлення виробу.

Під час нанесення розмірів на креслення необхідно дотримуватися таких правил:

1. Розміри на кресленнях (мал. 46) наносять розмірними лініями і зазначають розмірними числами.

2. Розмірні лінії проводять на відстані 6… 10 мм від контуру деталі паралельно тому відрізку, розміри якого показують, а виносні - перпендикулярно до розмірних.

3. Розмірні лінії з обох боків обмежують стрілками.

4. Виносні й розмірні лінії проводять суцільною тонкою лінією.

5. Над розмірною лінією ближче до її середини наносять розмірне число.

6. Якщо виріб або його елемент має форму квадрата, то перед розмірним числом проставляють значок  а на графічному зображенні

такі елементи позначають діагоналями (мал. 46).

    7. Діаметр деталей позначають значком  а радіус – латинською літерою RПозначення товщини плоских деталей (з листового металу, фанери тощо) виконують латинською літерою Sяку наносять перед розмірним числом (мал. 47).

Мал. 46. Нанесення умовних позначок

Мал. 47. Застосування ліній та умовних позначень на кресленні

 

Мал. 48. Виконання креслення деталі в масштабі

8. Якщо на кресленні кілька паралельних одна одній розмірних ліній, то ближче до зображення наносять лінії меншого розміру.

Часто доводиться креслити великі або дуже дрібні предмети, наприклад деталі літака або годинникового механізму. Найзручніше користуватися кресленням, на якому деталь зображено в натуральну величину, тобто вона має ті самі розміри, що й та, яку потрібно виготовити. Але це не завжди можливо. Наприклад, великі предмети не можна зобразити на аркуші паперу, не зменшивши їхніх розмірів у кілька разів. Дрібні, навпаки, неможливо накреслити без збільшення розмірів зображення.

Тому зображення деталі на кресленні може бути більшим або меншим від самої деталі. Про таке креслення говорять, що воно виконане у масштабі (мал. 48).

Масштабом називають числове значення, яке показує, у скільки разів зображення більше чи менше від самого предмета. Інакше кажучи, масштаб - це відношення розмірів предмета на кресленні до його дійсних розмірів.

Масштаб на графічних зображеннях позначають літерою М.

Масштаб записують так: М 1:1. Це значить, що всі розміри на кресленні збігаються з розмірами предмета. Запис М 1:10 означає, що розміри на кресленні в 10 разів менші за розміри предмета, а запис М 10:1 - що накреслений предмет у 10 разів менший за його зображення на папері.

Державний стандарт України встановлює такий ряд масштабів зображень на кресленнях.

Масштаби зменшення - 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 та інші.

Зображення в натуральну величину - 1:1.

Масштаби збільшення - 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1;10:1 та інші.

Розміри на кресленнях проставляють дійсні, незалежно від того, у якому масштабі виконувалося зображення.

Від якості виконання графічних зображень залежить якість майбутнього виробу. Тому під час їх виконання необхідно правильно організовувати робоче місце та дотримуватися таких правил безпеки:

1. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

2. Креслярські інструменти повинні бути справними. Лінійка, косинець не повинні мати сколів, тріщин, нерівностей, а олівець має бути акуратно заточений.

3. Колючий, різальний інструмент слід розміщувати гострими частинами «від себе».

4. При виконанні робіт сидячи сидіти слід прямо, на всій поверхні стільця, на відстані 10… 15 см від краю стола.

Відстань від очей до виробу, що виготовляється, повинна бути 30…35 см (неправильна робоча поза псує поставу, спричинює швидку втомлюваність у роботі та порушення роботи органів травлення).

5. Щоб не псувався зір, під час роботи світло на робочу поверхню стола має падати зліва або спереду.

6. Робоче місце слід тримати в чистоті й порядку.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Визначення видів графічних зображень за зразками

Обладнання і матеріали: набір виробів, що мають площинну форму; наочне зображення, технічний рисунок, креслення, ескіз виробів, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся з графічними зображеннями виробів (мал. 49).        

Мал. 49. Графічні зображення виробів


2. Визнач, якому графічному зображенню яка назва відповідає (технічний рисунок, наочне зображення, креслення, ескіз).

3.  Встанови за кресленням габаритні розміри кожного графічного зображення.

    4. Дані запиши в таблицю.

Графічні

зображення

Лінії

креслення

Габаритні розміри виробу

Масштаб графічного зображення

довжина

ширина

товщина

Технічний

рисунок


Наочне

зображення


Креслення


Ескіз


ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

Виконання креслення деталі Обладнання і матеріали: олівець, лінійка, циркуль, робочий зошит. Послідовність виконання роботи

1.  Виконай у зошиті за клітинками креслення обраної деталі (мал. 50).

2.  Нанеси розміри плоскої деталі, яка виготовлятиметься з листової чорної сталі завтовшки 1 мм.

Мал. 50. Креслення деталей

 -  графічне зображення, креслення, наочне зображення, технічний рисунок, виріб, ескіз.

Виріб - річ, виготовлена на виробництві, у шкільних майстернях або в інших умовах.

Зображення - відтворення (відображення) чого-небудь за допомогою креслення, малюнка, ескізу.

Конструктор - висококваліфікований працівник, який розробляє і створює конструкції.

Штрих - коротка риска, лінія.

1.  Яку лінію називають товстою основною? У яких випадках її застосовують?

2.  Яку лінію називають штриховою? Де її використовують?

3.  Де на кресленні використовують штрихпунктирну лінію?

4.  У яких випадках на кресленні використовують суцільну тонку лінію? Яка її товщина?

5.  Якою лінією на розгортці показують лінію згину?

6.  Що таке масштаб? У яких випадках його застосовують?

Тестові завдання

1. Установи відповідність між назвами ліній креслення та їх призначенням.

А Для зображення місць згинання елементів виробу застосовують…

Б Для нанесення розмірних ліній застосовують…

В Для нанесення контурних ліній застосовують…

Г Для нанесення осьових ліній застосовують…

Д Для нанесення ліній невидимого контуру застосовують…

1 штрихову лінію

2 суцільну товсту лінію

3 суцільну тонку лінію

4 штрихпунктирну з двома крапками лінію

5 штрихпунктирну лінію

2. Якою цифрою на малюнку позначено осьову лінію?

3. Як називається зображення, яке складається з ліній, штрихів, крапок і виконане креслярським інструментом?

А малюнком

Б ескізом

В кресленням

Г технічним рисунком

Д правильні всі відповіді

Е правильної відповіді немає

4. Установи відповідність між умовними позначеннями на кресленнях та їх призначенням

 

1  масштаб зображення

2  діаметр отвору

3  радіус кривизни

4  товщина деталі

5  форма профілю

5. На яких зображеннях розміри нанесено правильно?


6.  У якому масштабі виконано креслення, якщо розміри предмета слід збільшити удвічі?

AM 1:10

Б М 1:50

В М 1:100

Г М 50:1

Д М 100:1

7.  У якому масштабі виконано креслення, якщо найбільша довжина 200 мм у дійсності на кресленні дорівнює 100 мм?

AM 1:1

Б М 1:2

В М 2:1

Г М 1:5

Д М 5:1

8. Які габаритні розміри має зображена деталь?

А 28x46x4

Б 54x70x15

В 46x70x28

Г 70x46x13

Д 70x46x4

9. Якому з наведених тверджень відповідає визначення ескізу?

А графічний документ, виконаний без застосування креслярських інструментів і без дотримання масштабу зображень

Б графічний документ для тривалого користування

В графічний документ, виконаний від руки, який містить зображення деталі та відомості, потрібні для її виготовлення та контролю

Г графічний документ, виконаний за допомогою креслярського інструменту і з обов’язковим дотриманням масштабу зображення

Д графічний документ, призначений для тимчасового користування

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити