Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ


12. РОЗРОБКА ВІЗЕРУНКА ДЛЯ ВИШИВАННЯ


Опорні поняття: способи розташування композиції вишивки на сучасних виробах, мотиви сучасних ви­шивок, стилізовані схеми вишивок, набори для виши­вання, зміна розміру візерунка для вишивання.

Кожен виріб потребує особливого композиційного рі­шення для його оздоблення. Під час розробки візерунка вишивки, побудови композиції враховують:

• спосіб розташування композиції вишивки на виробі;

• призначення виробу;

• форму і кольорову гаму виробу;

• якість матеріалів виробу;

• техніки вишивання, які будуть використовуватися.

Композиція візерунка вишивки і місце її розташуван­ня на виробі залежать, перш за все, від форми виробу, який оздоблюватиметься, та замислу рукодільниці.

Способи розташування композиції вишивки на су­часних виробах. Тобі вже відомі основні способи розта­шування вишивки на традиційних виробах (див. § 10). На сучасному одязі вишивку розташовують у найрізно­манітніші способи, аби вона гармонувала з формою тієї чи іншої моделі, підкреслювала її витонченість (мал. 59).

Мал. 59. Сучасний одяг з різними способами розташування вишивки

На серветках і доріжках найчастіше вишивку роз­ташовують уздовж країв виробу, в кутках або в центрі (мал. 60). Можна також розподілити поверхню виробу на квадрати і розташувати в них візерунки.

Мал. 60. Способи розташування композиції вишивки на серветках

Мотиви сучасних вишивок. Для того щоб розробити бажаний візерунок вишивки для оздоблення виробу, треба якомога більше дізнатися про її мотиви.

Окрім традиційних видів орнаментів, їх мотивів, які ти вже знаєш (див. § 10), розрізняють такі мотиви сучас­ної вишивки (табл. 4):

• сюжетні — мотиви вишивки, які відображають динаміку якогось дійства (сукупності дій);

• пейзажні — мотиви вишивки, які зображають мотиви природи, архітектури тощо;

• предметні — мотиви вишивки, які зображають різноманітні предмети споживання, побуту, праці, відпочинку, музичні інструменти тощо;

• каліграфічні — мотиви вишивки, які зображають початкові літери імен чи прізвищ (монограми), з’єднані в один знак або переплетені рослинами та поєднані з іншими мотивами.

Кожне зображення на вишивці має своє символічне значення. Наприклад, бджола символізує працьови­тість, підкова — щастя, якір — надію, ліра — музику, лев — могутність, крила — рух, політ тощо. Композиція вишивки з вкладеним у неї глибоким смислом є особли­во цінною і винятковою для її власника.

Схеми візерунків для вишивання. Для вишивання ви­користовують готові схеми з найрізноманітнішими зобра­женнями.

Схема вишивки — це стилізоване, тобто спрощене зо­браження форм реального світу для візерунка вишивки.

За підготовленими зазда­легідь схемами рукодільниці оздоблюють вишивкою різні вироби. Віднайти схеми для вишивання можна в різних джерелах інформації: книгах, журналах, альбомах для ви­шивання, зразках вишивок, Інтернеті тощо.

Схеми вишивок лічильни­ми швами і швами за вільним контуром мають різний вигляд (мал. 61).

• Що треба вра­ховувати під час розробки компо­зиції вишивки?

• Які особливості роз­ташування вишивки на сучасних виробах?

• Назви мотиви сучас­ного вишивального мистецтва.

• Що називають схемою вишивки?

• Яка особливість схем для вишивання лічиль­ними швами?


Стилістичні зображення для вишивання швами за вільним контуром

Мал. 61. Схеми для вишивання різними вишивальними швами Стилістичні зображення для вишивання лічильними швами

Схеми, що розділені на квадратики, призначені для вишивання лічильними швами. Кожен квадратик по­значає один стібок вишивального шва, а також його ко­лір (якщо це кольорова схема) (мал. 62). Одна клітинка канви — це одна клітинка схеми.

Мал. 62. Схема для вишивання і фрагмент вишивки хрестиком

Для вишивання вільною гладдю часто подають чорно-білі схеми (мал. 63). Це робиться навмисно, аби виши­вальники самі мали змогу дібрати кольорову гаму ниток і тканини основи відповідно до власного бачення і смаку.


Мал. 63. Схема для вишивання і фрагмент вишивки гладдю

У рукодільниць-початківців популярними є набори для вишивання, у яких зібрано все необхідне: інструк­ція для вишивання, схема й опис вишивки, матеріал основи й вишивальні нитки (мал. 64).

Мал. 64. Набори для вишивання

Зміна розміру візерунка для вишивання. Самостійно схеми для вишивання розробляють від руки або з вико­ристанням комп’ютерних програм.

Розробка складних схем від руки потребує багато часу й зусиль. Спеціальні комп’ютерні програми значно роз­ширюють можливості у створенні візерунків вишивки (мал. 65). За їх допомогою розробляють схеми вишив­ки за бажаними малюнками, картинами, фотографіями тощо. Схему візерунка вишивки будь-якої складності можна швидко розвернути, збільшити або зменшити (як розміри візерунка, так і розміри хрестика або іншого ви­шивального шва), змінити кольорову гаму, розбити на квадрати, роздрукувати тощо.

Мал. 65. Розробка схеми візерунка для вишивання за допомогою комп’ютерної програми

Якщо в тебе немає можливості скористатися комп’ютерними про­грамами для зміни розміру візерунка вишивки, то пригадай і скористайся способом збільшення і зменшення малюнка за допомогою його розби­вання на квадрати* (мал. 66):

• Візерунок, який треба збіль­шити або зменшити, розліновують на квадрати, що позна­чають цифрами й літерами.

* У 5 класі ти вже ознайомилася з цим способом.

Мал. 66. Зміна розмі­ру візерунка

• Потім на чистому папері креслять таку саму кіль­кість квадратів, але іншого розміру: для збільшен­ня малюнка — більші квадрати, для зменшення — менші.

• На підготовлені квадрати поступово переносять малюнок — квадрат за квадратом.

Чи знаєш ти

Із самого початку схеми візерунків вишивки передавалися з рук у руки. Копіювалися візерунки від руки вишивальницями. Це була рутинна, копітка праця. Книгодрукування дало змо­гу зробити візерунки вишивки більш доступними. Вони зби­ралися і видавалися у спеціальних книгах й альбомах. Перша збірка візерунків вишивки була видана в Кельні (Німеччина) в 1527 році Петром Квінті. Вишивки того часу були наближеними до природних форм і кольорів.

Старовинні вишивки

1. У чому особливість схем для вишивання лічильними швами і швами за вільним контуром?

2. Чому схеми візерунків для вишивання вільною гладдю часто подають чорно-білими?

3. Мотив якої вишивки зображено на малюнку?

а) предметна;

б) каліграфічна;

в) сюжетна;

г) пейзажна.


4. Визнач, на якому малюнку зображена пейзажна вишивка.


ПРАКТИЧНА РОБОТА

Добір візерунка вишивки для оздоблення виробу* Інструменти та матеріали: зразки схем для вишивання, журнали, альбоми, роздруківки зразків вишивок і схем з Інтернету, лінійка, олівці, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Продумай, який виріб ти будеш оздоблювати вишив­кою. Який за розмірами буде майбутній виріб?

2. Визнач, де на виробі розташуєш візерунок вишивки.

3. Здійсни пошук бажаного візерунка вишивки.

4. Розглянь уважно візерунки вишивки з Банку ідей май­стерні твоєї школи. Поповни його своїми знахідками.

5. За бажанням відобрази свої ідеї на папері. Пофанта­зуй, розроби схему для вишивання хрестиком на папе­рі в клітинку.

6. Вибери найкращий варіант візерунка вишивки. При­слухайся до порад старших.

7. Підготуй схему вишивки для роботи. Схема для виши­вання вільною гладдю має бути в натуральну величину для перенесення її на основу.

Скарбничка мудрості

«Не питай старого, а питай бувалого)».

* Виріб із вишивкою виготовлятимеш після оволодіння різними техніками вишивання.

Завдання для самоперевірки до розділу ІІ

Вибери правильну відповідь

1. Досвід, що склався історично й передається з по­коління в покоління, — це:

а) ритуал;                                                                                     

б) символ;

в) традиція;                                                                                  

г) обряд.

2. Укажи, до якого етнографічного регіону України належить полтавська вишивка:

а) Полісся;

б) Середня Наддніпрянщина;

в) Слобожанщина;

г) Поділля.

3. Укажи правильне визначення. Рапорт орнамен­ту — це:

а) симетричність елементів орнаменту;

б) традиційне розташування орнаментів на виро­бах;

в) поєднання кількох видів вишивальних швів в орнаменті;

г)  ритмічне повторення одного елемента орнамен­ту за всією довжиною вишивки.

4. Укажи, який вид орнаменту зображено на малюн­ку:

а) геометричний;

в) зооморфний;

б) рослинний;

г) антропоморфний

* Усі завдання виконувати в зошиті. У підручнику не писати!

5. Укажи, які кольори зображені на малюнку:

а) споріднені;

б) споріднено-контрастні;

в) контрастні.

6. Укажи, яка з вишивок є ахроматичною:

Вибери дві правильні відповіді

7. Укажи види декоративно-прикладного мистецтва:

а) гутництво;                                                                                    

б) архітектура;

в) скульптура;                                                                                  

г) гончарство.

8. Назви області, які належать до Карпатського етно­графічного регіону України:

а) Черкаська;                                                                                   

б) Чернівецька;

в) Івано-Франківська;

г) Чернігівська.

 9. Укажи малюнки з виробами столової білизни з вишивкою.

10. Укажи фрагменти предметної вишивки.

11. Укажи малюнки з виробами для інтер’єру житла.

12. Укажи, які кольори вважають холодними:

а) синій;

б) червоний;

в) помаранчевий;

г) фіолетовий.

13. Укажи два фрагменти вишивки, в яких переважа­ють теплі кольори.

14. Укажи вироби інтер’єрного призначення:

а) сукня;

б) панно;

в) абажур;

г) косметичка.

Установи відповідність

15. Установи відповідність між видами декоративно- ужиткового мистецтва та їхніми зображеннями:

1) вишивка;

2) витинанки;

3) ткацтво;

4) писанкарство.


16. Установи відповідність між виробами з вишивкою та їх призначенням:

1) столова білизна;

2) постільна білизна;

3) натільна білизна;

4) інтер’єрного призначення.

17. Установи відповідність між поняттями та їхніми

визначеннями:

а) композиція вишивки — це…

б) орнамент — це…

в) колорит — це…

1) поєднання різних елементів візерунка вишивки в єдине ціле та гармонійне розташування їх на виробі;

2) гармонійне поєднання кольорів і відтінків, що підпорядковані основному тону та створюють єдність композиції;

3) оздоблювальний візерунок, побудований на ритмічному повторенні окремих його елемен­тів, мотивів.


18. Установи відповідність між зображеннями орна­ментів та їхніми видами:


1) геометричний; 2) рослинний;

3) зооморфний; 4) антропоморфний.

19. Установи відповідність між назвами орнаментів та їхніми зображеннями:

а) стрічковий; б) сітчастий;

в) вазонний; г) розетковий.


20. Установи відповідність між зображеними групами кольорів та їхніми назвами:


а) хроматичні;

б) ахроматичні;

в) чисті основні кольори.

21. Установи відповідність між властивостями кольо­рів та їхніми визначеннями:

а) тон кольору — це…

б) насиченість кольору — це…

в) ясність кольору — це…

1) ступінь яскравості, виразності певного кольору, яка змінюється залежно від наявності в ньому сірого кольору;

2) властивість, яка визначає наявність основного кольору в інших;

3) ступінь близькості будь-якого кольору до білого або чорного кольору.

22.* Установи відповідність між видами мотивів ви­шивки та їхніми зображеннями:

а) сюжетні; в) предметні;

б) пейзажні;

г) каліграфічні (монограми)

Обґрунтуй відповідь

23. Охарактеризуй властивості кольорів зображених вишивок.

24. Уяви, що ти береш участь у шкільному проекті «Лялька-мотанка». Тобі доручено розробити схе­му для оздоблення фартуха ляльки хрестиком. Уважно розглянь варіанти оздоблення різних ля­льок-мотанок. У зошиті графічно зобрази свій ва­ріант схеми вишивки хрестиком для оздоблення фартуха в кольорі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити