Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ


§15. ТЕХНІКИ ВИШИВАННЯ ЛІЧИЛЬНОЮ ГЛАДДЮ


Опорні поняття: пряма гладь, коса гладь, качалочки, розмічання візерунка лічильної вишивки на основі.

Гладь — це техніка вишивання, яку виконують пря­мими або косими стібками, однакової або різної довжи­ни, що щільно прилягають один до одного, утворюючи гладку поверхню вишивки. Візерунок вишивки гладдю заповнюється повністю або частково.

За технікою виконання гладь розрізняють лічильну і вільну. Почнемо ознайомлення з лічильної гладі.

Лічильна гладь, яка ще має назву «лиштва», нале­жить до групи поверхнево-нашивних лічильних технік вишивання. Це одна з найдавніших груп вишивальних швів. Лічильна гладь зустрічається майже в усіх регіо­нах України. Проте в кожному з них зберігаються спе­цифічні особливості кольорового рішення, побудови композиції та способу виконання.

За способом виконання лічильну гладь поділяють на пряму й косу гладь, качалочки, занизування тощо.

Пряма гладь вирізняється тим, що стібки виконують паралельно ниткам тканини — основи або піткання. Кожен стібок прокладають через одну нитку тканини (мал. 82). Пряму гладь вишивають стібками різної до­вжини.

Мал. 82. Пряма гладь: а — схема виконання; б — фрагмент вишивки

Пряму гладь використовують у вишивці як самостій­ний шов або в поєднанні з іншими техніками вишивання.

Косу гладь вишивають під кутом 45° до ниток осно­ви і піткання тканини (мал. 83). Стібки гладі, виконані з нахилом вліво і вправо, набувають красивого ефекту світлотіні.

Мал. 83. Коса гладь: а — схема виконання; б — фрагмент вишивки

Ця техніка найбільше поширена на Поділлі, Середній Наддніпрянщині. Традиційно візерунки косою гладдю виконують червоними і чорними нитками.

Качалочки виконують паралельними стібками через одну нитку тканини і завжди на однаковій кількості ни­ток тканини (мал. 84), Стібки цієї гладі вишивають вер­тикально (знизу вверх або зверху вниз) та горизонтально, їхні розміри залежать від характеру візерунка, особли­востей тканини.

Традиційно візерунки качалочкою вишивають яскра­вими, контрастними кольорами: червоним, синім, зеле­ним, жовтим, чорним та іншими.

Мал. 84. Качалочки: а — схематичне зображення; б — фрагмент вишивки

Вимоги до виконання лічильних швів

• Усі стібки виконують, уважно рахуючи нитки.

• Пряму гладь вишивають паралельно ниткам осно­ви або піткання.

• Кожен стібок косої гладі виконують під кутом 45° до ниток основи або піткання.

• Кожен стібок качалочки виконують, захоплюючи однакову кількість ниток основи або піткання.

• Стібки виконують щільно один біля одного.

• Стібки не стягують, щоб не викривлювати візерунок вишивки.

Качалочки здавна полюбляють на Поділлі. З різноко­льорових качалочок створюють різноманітні композиції вишивок (мал. 85).

Мал. 85. Традиційні подільські рушники, вишиті качалочкою

Шви лічильної гладі осо­бливо популярні в наш час, на їх основі створюють вишукані композиції, якими оздоблюють різноманітні вироби — одежу, білизну, рушники, скатерки, серветки, диванні подушки, панно, картини, сувеніри, ак­сесуари тощо (мал. 86).

•   Які вишивальні шви називають гладдю?

•   До якої групи швів належить лічильна гладь?

•   У чому особливість виконання прямої, ко­сої гладі й качалочок?


Мал. 86. традиційна вишивка на сучасних виробах

Розмічання візерунка лічильної вишивки на основі та схемі для вишивання. Спочатку визначають місце роз­ташування вишивки на виробі. Вишивати починають зазвичай від центра візерунка вишивки. Для цього ви­значають і позначають центр візерунка вишивки. Через центр вишивки розмічають дві лінії спеціальним марке­ром, олівцем або тимчасовим швом «уперед голку». Для зручності вишивання тканину основи і схему вишивки розмічають через кожні 10 клітинок (мал. 87).

Мал. 87. Розмічання місця вишивки на тканині й розмічання схеми

Аби досконало оволодіти технікою виконання лічиль­ної гладі та інших швів, якими ти будеш вишивати обра­ний тобою візерунок вишивки, необхідно виконати відповідні практичні роботи, уважно читаючи описи технік і вивчаючи малюнки-схеми.

Чи знаєш ти

Ніжно й ласкаво називають майстрині різні техніки виконання візерунків: «барвінок», «хмелик», «баранячі ріжки», «кучерики», «кудрявці», «зозулька», «гребінчики» та ін. А в орнаментах по­дільських вишивок використовують мотив «кривульки», відо­мий ще з часів трипільської культури.

Орнаменти, створені поколіннями українських вишивальниць, їхні оригінальні назви свідчать про поетичну душу народу, його спостережливість, кмітливість, а також про прагнення зберег­ти красу й примножити її.

Запам’ятай

 Аби краї тканини для вишивання не обсипалися, їх обробляють різними способами: обметуванням, об­робкою клеєм ПВА, закріплен­ням скотчемтощо.

• У вишивці вишивальну нитку закріплюють на початку і на­прикінці роботи без вузлика, фіксуючи її стібками вишиваль­ного шва — з лицьового або ви­ворітного боку.

Закріплення нитки з ви ворітного боку

Закріплення нитки на початку роботи з лицьового боку

• Переводять робочу нитку з одного місця вишивки на інше з виворітного боку під вишитими ділянка­ми тканини через кожні три-чотири стібки. Не вар­то переносити робочу нитку далі, ніж на 5 см.

•   Завершуючи вишивання, нитку з виворітного боку протягують під кількома стібками (4—5) й обріза­ють якнайближче до основи вишивки. Для надій­ності можна обвити нитку навколо одного зі стібків.

Закріплення нитки з обвиванням її навколо стібка

• Аби вишивальна нитка не скручувалася, а стібки рівномірно й гладенько укладалися на тканині, голку періодично вільно приспускають на робочій нитці, прокручуючи її.

• Вишивку не залишають у п'яльцях, тканина пови­нна «відпочивати» і розправлятися.

• Для виконання візерунків лічильною гладдю ви­користовують схеми візерунків для вишивання хрестиком. Виконання стібків постійно звіряють зі схемою.

• Під час вишивання у будь-якій техніці голку про­колюють між нитками тканини.


1. Назви особливості виконання косої гладі і качалочки.

2. Якими традиційними кольорами вишивають косу гладь, качалочки?

3. Назви зображені техніки вишивання.

4. Якими техніками вишивання виконані зображені фрагменти вишивок?

5. Які вишивальні шви зображено на схемі вишивки?

6. Знайди зразки вишивок лічильною гладдю (у спеціальній літе­ратурі, книгах, альбомах, журналах, Інтернеті, бабусиній скри­ні). Оформизнахідки, якими, за бажанням, поповни власну ко­лекцію, колекцію кабінету або шкільного музею, якщо такий є.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання прямою гладдю

Інструменти та матеріали: голка, ножиці, наперсток, п'яльці, кольорові олівці, папір у клітинку, тканина, вишивальні нитки.

Послідовність виконання роботи Для засвоєння шва «пряма гладь» виший нескладний візерунок.

* Ураховуючи свої можливості й інтереси, можеш вибрати для виконання одну із запропонованих практичних робіт.

1. Схематично зобрази даний або інший візерунок ви­шивки прямою гладдю на папері в клітинку.

2. Добери кольори вишивальних ниток, які тобі до вподо­би. Цей візерунок виконуй двома кольорами — темні­шим і світлішим.

3. Упорядкуй робоче місце та пригадай правила безпеч­ної праці голкою і ножицями.

4. Підготуй тканину з чіткою структурою полотняного пе­реплетення і відповідні нитки. Здійсни розрахунки і ви­ріж потрібний розмір тканини для виконання візерун­ка*. Щоб тканина не обсипалася, за потреби, обметай її краї або оброби клеєм ПВА.

5. Користуючись схемою візерунка, визнач послідовність його виконання. Не забувай, що вишивка повинна бути бездоганною з обох боків!

6. Починай вишивати найкоротші стібки. Закріпи виши­вальну нитку і виконай перший стібок. Кожен наступ­ний стібок виконуй через одну нитку тканини.

7. Для переходу від одного елемента візерунка до іншо­го голку з робочою ниткою виводь на виворітний бік, там протягуй її під стібками й виколюй її в тому місці, де продовжуєш вишивку.

8. Для закінчення вишивки лічильною гладдю виведи ро­бочу нитку на виворітний бік і протягни її під кількома стібками. У жодному разі не слід робити вузлики!

9. Почисти й за потреби попрасуй вишивку та прикріпи в робочому зошиті. Те саме роби з усіма зразками, які виконуватимеш.

10. Оціни якість виконаної роботи.

* Можна спочатку виконати вишивку, а вже потім розкроїти потрібний розмір тканини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання косою гладдю

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, наперсток, п'яльці, олівці, папір у клітинку, тканина, вишивальні нитки.

Послідовність виконання роботи

Виконай зразок нескладного візерунка косою гладдю:

На схемі візерунка квадрат для одного стібка становить 5xклітинок. За бажанням створи власну схему візерунка, враховуючи особливості твоєї тканини.

1. Підготуй тканину потрібного розміру і якості та відпо­відно до неї — вишивальні нитки.

2. Закріпи робочу нитку справа наліво стібками по діа­гоналі квадрата (під кутом 45° до ниток тканини), ви­коловши голку в лівий нижній кут, який в початком вишивання.

3. Виконай ряд паралельних стібків (за схемою підручни­ка — п’ять), вколюючи й виколюючи голку весь час на одну нитку вище (або нижче) попереднього стібка, відпо­відно до схематичного зображення техніки виконання.

4. Усі елементи візерунка виконуй, повертаючи тканину, так до кінця роботи чергуй стібки з нахилом вправо і вліво.

Схематичне зображення послідовності виконання косої гладі

5. Оціни якість виконаної роботи.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання качалочкою

Інструменти та матеріали: голка, ножиці, наперсток, п'яльці, кольорові олівці, папір у клітинку, тканина, вишивальні нитки.

Послідовність виконання роботи

Виконай зразок нескладного візерунка качалочкою:

1. Підготуй тканину полотняного переплетення потрібно­го розміру і якості.

2. Добери вишивальні нитки відповідної товщини й ко­льору.

3. Вишивай даний або інший візерунок качалочки, корис­туючись схемою.

4. Оціни якість виконаної роботи.


Схематичне зображення техніки виконання качалочки

Скарбничка мудрості

«Без роботи не чекай доброти»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити