Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ


§18. ТЕХНІКА ВИШИВАННЯ ВІЛЬНОЮ ГЛАДДЮ

Опорні поняття: художня, декоративна, біла, двобіч­на пласка і випукла гладь.

Основою технік вишивання вільною гладдю є стібки, які утворюють рівну й гладку поверхню за вільним кон­туром.

Художня гладь. Починати навчатися вишивати художньою гладдю треба з простих квіточок: ромашок, фіалок, незабудок, і поступово переходити до більш складних — троянд, потім — до вишивання букетів та ін.

Виконують художню гладь за вільним контуром ві­зерунка вишивки. Стібки вишивають знизу вверх або зверху вниз, щільно укладаючи один до одного, щоб не проглядалася тканина (мал. 101).

Мал. 101. Щільність укладання стібків художньої гладі на тканині

Аби перехід від одного відтінку кольору до іншого не мав різкої межі, стібки виконують різної довжини, чер­гуючи довгі й короткі стібки. Стібки кожного наступного ряду вшивають у проміжки між стібками попереднього ряду. їх укладають щільно, не залишаючи просвітку на тканині. Межі між рядами відтінків повинні бути ніби розмиті (мал. 102).

Мал. 102. Техніка вишивання художньою гладдю

У художній гладі велике значення має напрямок стібків. Тому, для зручності, перед початком вишивання на папері, а потім і на тканині основи (спеціальним олівцем або маркером) роблять умовні лінії переходу від одного відтінку ниток до іншого та лінії напрямку стібків. Вишивають нитками одного відтінку вище й нижче умов­ної лінії, яка відділяє відтінки.

Для досягнення ефекту природності стібки спрямову­ють так, щоб повторювався природній напрям волокон пелюсточків, листків тощо. Тобто сама форма предмета підказує направлення стібків.

Починають вишивати з великих деталей візерунка, наприклад із квітів, якщо вишивають букет. Кольори наступних частин візерунка вишивки, наприклад листя, краще добирати вже після виконання вишивки квітів у кольорі. Тональний підбір ниток дає можливість виши­ти квітку або листок двома-трьома (і більше) відтінками одного кольору ниток: від світлого до більш темного, і навпаки.

Вишивання пелюстки квітки починають з умовного поділу її на дві рівні повздовжні частини. Від середи­ни верхньої частини вишивають праву половинку за її формою. Потім голку з ниткою протягують під вишити­ми стібками до лівого краю пелюстки й вишивають ліву половинку (мал. 103). Стібки виконують різної довжини (коротші — 3—4 мм, довші — 5—7 мм).

Мал. 103. Послідовність вишивання пелюстки

Після закінчення вишивання верхньої частини пе­люстки нитку закріплюють й обрізають, потім так само від середини починають вишивати другу частину пе­люстки ниткою іншого кольору. Вшивають стібки дру­гого відтінку між стібки першого, вкорочуючи й подо­вжуючи їх. Виконавши праву половинку, голку знову переводять на ліву частину і вишивають її. У такий спо­сіб вишивають усю пелюстку. Перехід кольорів роблять від світлішого — з краю, до темнішого — у середині.

Вишивання листків починають з правого боку, спря­мовуючи стібки від краю до середньої жилки (мал. 104). Перед вишиванням, ще на візерунку вишивки, розміча­ють кожну половинку листоч­ка на 2—3 частини, залежно від ширини листків. Позна­чають також напрямок стіб­ків листочка та його кольори і відтінки. Другу (ліву) поло­винку листка вишивають так само, у напрямку від середини до краю або від середини.

• У чому особли­вість техніки вишивання худож­ньою гладдю?

• Назви послідовність техніки вишивання пелюстки і листочків гладдю.

• Чому починають ви­шивати з крупніших деталей візерунка?

Мал. 104. Послідовність вишивання листочків

Декоративну гладь вишивають двобічними або одно­бічними стібками, які щільно прилягають один до одного за формою візерунка вишивки. Стібки декоративної гладі вишивають традиційно контрастними кольоровими нит­ками рядами з чітким контуром, тобто один колір ниток не входить в інший (мал. 105).

Мал. 105. Декоративна гладь: а — техніка вишивання декоративною гладдю; б — фрагменти вишивки декоративною гладдю

Після перенесення малюнка декоративної гладі на тканину його розбивають на частини олівцем або спеці­альним маркером і вишивають спочатку одну частину візерунка за позначеним контуром, після чого закріплю­ють й обрізають нитку біля основи. Наступну частину контуру вишивають вишивальною ниткою контрастно­го кольору.

Білу гладь вишивають переважно двобічними стібка­ми, які щільно прилягають один до одного за формою візерунка вишивки. Нитки для вишивання білої гладі бажано добирати гладенькі, м’які й блискучі.

Основними техніками вишивання білої гладі є: двобіч­на пласка гладь (без настилу) і двобічна випукла гладь (із настилом).

Двобічну пласку гладь за вільним контуром широко використовують для вишивання не лише білими виши­вальними нитками (мал. 106). Лицьовий і виворітний боки цієї вишивки мають однаковий вигляд. Візерунок для двобічної пласкої гладі добирають з невеликими елементами, наприклад, квіточками з листям, тому що стібки такої вишивки повинні бути не більшими за 1 см.

Мал. 106. Вишивка двобічною гладдю

Під час виконання двобічної гладі голку з лицьового боку вколюють точно за контуром візерунка, з виворітного боку проводять її за всією шириною фрагмента візерунка і вико­люють точно за контуром візерунка. Стібки щільно укла­дають один до одного, щоб не проглядалося тло тканини (мол. 107, а). Стібки гладі розташовують за формою візерунка, тому вони мають різну довжину і нахил. У пелюстках квітів стібки спрямовують від краю до центра (мал. 107, б). У листках — від краю до середини (мал. 107, в).

Мал. 107. Двобічна пласка гладь

Двобічну випуклу гладь (із настилом) використовують для досягнення у вишивці ефекту випуклості й рельєф­ності. Виконують її так: контури малюнка обшивають швом «уперед голку», потім вишивають цим же швом «настил» за формою візерунка (мал. 108, а). Чим щіль­ніше виконано настил, тим більш випуклою буде гладь. Товщина нитки, якою вишивають настил, залежить від розміру випуклості.

Мал. 108. Двобічна випукла гладь (із настилом): а — настил для двобічної гладі; б — прямі стібки гладі;

в — косі стібки гладі

Потім над настилом виконують двобічну гладь, у про­тилежному до настилу напрямку прямими або косими стібками (мал. 108, б, в). Стібки гладі виконують точно за контуром, щільно укладаючи їх один до одного.

Деякі елементи вишивки оздоблюють горошинами й вузликами. Техніка виконання горошин схожа на техні­ку виконання двобічної випуклої гладі (мол. 109), Для ви­конання вузликів закріплену нитку двічі або тричі намо­тують на голку, потім голку, притримуючи намотану на неї нитку, вколюють біля закріпленої нитки (мал. 110).

Мал. 109. Горошини

Мал. 110. Вузлик

Вимоги до виконання швів вільної гладі:

• нитки закріплюють непомітно, без вузликів;

• візерунок вишивки виконують чітко за контуром;

• стібки укладають щільно» щоб поверхня вишивки була гладенькою, тканина не проглядалася;

• стібки художньої гладі одного відтінку вшивають у стібки іншого відтінку, тому перехід відтінків поступовий;

• стібки декоративної гладі не вшивають один в одний, а навмисно виконують за контуром чітких лі­ній, що розділяють один колір від іншого;

• вигляд візерунка двобічної гладі з лицьового і ви­ворітного боків однаковий.

Для зображення потрібної форми предмета в одному ві­зерунку вишивки часто застосовують різні техніки вико­нання вільною гладдю. Якщо край предмета повинен бути рельєфним, його виконують двобічною випуклою гладдю, інші частини вишивають двобічною пласкою гладдю або іншими видами вільної гладі. Вишивку вільною гладдю вдало поєднують з іншими декоративними швами, при­крашають перлинами, бісером, стразами тощо.

Тобі пропонується вибрати техніку і візерунок для вишивання гладдю. Виконання практичних робіт дасть можливість оволодіти технікою вишивання різними ви­дами гладі, правильно спрямовувати стібки, добирати кольори ниток і відповідні матеріали та інструменти. Набувши певного досвіду, зможеш перейти до самостій­ного створення виробів із вишивкою.

Чи знаєш ти

Оригінальним напрямом сучасної вишивки є об’ємна вишив­ка гладдю. Цей вид вишивки характеризується виконанням елементів візерунка об’ємної форми з використанням дроту. Вирізаному вишитому елементу за допомогою обшитого дро­ту надають будь-якої форми.

1. У чому відмінність техніки вишивання художньою і деко­ративною гладдю?

2. Які техніки вишивання застосовують для виконання бі­лої гладі?

3. У чому особливість виконання двобічної пласкої і випуклої гладі?

4. Яку вишивці використовують «гладдєві горошинки» і «вузлики»?

5. Укажи вишивку декоративною гладдю.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання художньою гладдю

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, булавки, п’яльці,

наперсток, кольорові олівці, папір (калька), тканина, вишивальні нитки, ескізи візерунків.

Послідовність виконання роботи

1. Вибери візерунок для виконання зразка вишивки (до­даток 4).

2. Зобрази на папері візерунок вишивки потрібного роз­міру. Познач на ньому лінії переходу від одного кольору ниток до іншого та напрямок вишивання стібків.

3. Підготуй тканину для вишивання.

4. Перенеси візерунок вишивки на тканину зручним спо­собом**.

5. Виконай зразок вишивки художньої гладі, користую­чись описом техніки виконання в даному параграфі.

6. Оціни якість виконаної вишивки.

* Ураховуючи свої можливості й інтереси, можеш вибрати для виконан­ня одну із запропонованих практичних робіт.

** Знайди та пригадай потрібну інформацію про способи перенесення візерунка на тканину в § 12 підручника для 5 класу на с. 78.


Візерунки для вишивання художньою гладдю


ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання двобічною гладдю

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, булавки, п'яльці, наперсток, кольорові олівці, папір (калька), тканина, вишивальні нитки, ескізи візерунків.

Послідовність виконання роботи:

1. Вибери візерунок для виконання зразка вишивки.

2. Зобрази на папері візерунок вишивки.

3. Підготуй тканину відповідного розміру.

4. Перенеси візерунок вишивки на тканину зручним способом.

5. Виконай зразок вишивки дво­бічної гладі, користуючись описом техніки виконання в даному параграфі.

6. Оціни якість виконаної ви­шивки.

Візерунки для вишивання двобічною гладдю

Скарбничка мудрості

«Взявся за гуж — не кажи, що недуж».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити