Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ


§23. МЕХАНІЗМИ ПЕРЕДАВАННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ РУХУ


Опорні поняття: механізм, механічна передача, передаточне число, механізми перетворення руху.

Механізмом називається пристрій для передачі руху від одних деталей до інших, а також для перетворення руху одних деталей у необхідний рух інших деталей. На­приклад, за допомогою головного вала швейної машини рух від махового колеса передається лапці, рейці просу­вання тканини, човниковому пристрою та іншим.

У різних механізмах і машинах широко використову­ється обертальний рух, який передається з ведучого вала на ведений вал за допомогою з’єднань, які називаються механічними передачами. Механічні передачі бувають пасові, фрикційні, зубчасті, черв’ячні, ланцюгові, гвин­тові та ін.(мал. 122).

Мал. 122. Механічні передачі: а — зубчаста; б — пасова (1 — веду­чий вал, 2 — ведучий шків, 3 — приводний пас, 4 — ведений шків, 5 — ведений вал); в — фрикційна

Важливою характеристикою будь-якої механічної пе­редачі є передаточне число (відношення) и, яке визна­чають за формулою:

де n1 — частота обертання (кількість обертів за секунду) ведучого вала, а n2— частота обертання веденого вала.

Для пасових передач передаточне число дорівнює від­ношенню діаметра веденого шківа D2 до діаметра веду­чого D1:

Для передачі руху між паралельними валами застосо­вують зубчасту предачу. У ній зусилля від ведучого вала до веденого передається через зубчасті колеса (шестер­ні). Передаточне число зубчастої передачі визначають за формулою:

де — кількість зубів ведучого колеса; к2 — кількість зубів ве­деного колеса.

Перетворення руху з од­ного виду на інший (напри­клад, обертальний рух на поступальний, і навпаки) ви­конують механізми перетво­рення руху — рейковий, гвин­товий, кривошипно-шатунний (мал. 123).

•  Що називаєть­ся механізмом?

•   Назви види механіч­них передач.

•   Як називається пере­дача, у якій здійсню­ється передача руху між паралельними валами?

•   Як визначається пере­даточне число зубчас­тої передачі?

Мал. 123. Механізми перетворення руху: а — рейковий;

Б — гвинтовий; в — кривошипно-шатунний

Рейковий механізм перетворює обертальний рух колеса на поступальний рух рейки, і навпаки.


Гвинтовий механізм перетворює обертальний рух гвинта на поступальний рух гайки, і навпаки.

Кривошипно-шатунний механізм перетворює зворот­но-поступальний рух на обертальний, і навпаки.

Для ознайомлення з будовою будь-якої машини або механізму користуються різноманітними їх графічними зображеннями, умовними позначеннями (табл. 5).

Таблиця 5

Малюнок, на якому за допомогою умовних позначень показано складові частини і зв'язок між ними, назива­ють схемами. Взаємодію механізмів і деталей машин, які беруть участь у передаванні руху, зображують на кінематичних схемах (мал. І 24, б).

Мал. 124. Механізм лапки швейної машини:

а — вузол лапки; б — кінематична схема вузла лапки:

1 — регулювальний гвинт;

2 — спіральна пружина;

3 — муфта;

4 — лапкотримач;

5 — стержень;

6 — стержень;

7 — притискна лапка


1. Назви механізми перетворення руху.

2. Який принцип роботи рейкового механізму?

3. Який принцип роботи гвинтового механізму?

4. Який принцип роботи кривошип но-шатунного механізму?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити