Підручники з хімії 7 клас

Хімія

Підручник Хімія 7 клас - М.-В. М. Савчин - Грамота 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника включає зорієнтовані на вікові особливості семикласників різноманітні види діяльності, що використовуються на різних етапах здобуття знань.

Підручник Хімія 7 клас - П. П. Попель - Академія 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить матеріал із розді лів «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експе рименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник тер мінів, предметний покажчик, список літератури та інтернетсайтів для використання учнями.

Підручник Хімія 7 клас - О. В. Григорович - Ранок 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.
На сторінках підручника учні знайдуть посилання на сайт interactive.ranok.com.ua, де розміщено завдання для самоконтролю та демонстраційні відео хімічних дослідів.
Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник Хімія 7 клас - Г. А. Лашевська - Генеза 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

У підручнику повного мірою реалізовано всі змістові лінії Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи», а саме: хімічний елемент, речовина, хімічна реакція, методи наукового пізнання в хімії, хімія в житті суспільства. Навчально-методичний апарат забезпечує доступність і зрозумілість викладення матеріалу, рівневу диференціацію, різноманітність і збалансованість завдань, оптимізаціго обсягу домашньої роботи учнів з хімії тощо.

Підручник Хімія 7 клас з навчанням російською мовою - А. В. Григорович - Ранок 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти

Учебник содержит весь теоретический материал, предусмотренный действующей программой по химии для 7 класса, разработки практических работ, лабораторных опытов и домашних экспериментов. К каждому параграфу есть выводы, вопросы для контроля знаний и задания для усвоения материала. Теоретический материал дополнен рубриками с интересной информацией: фактами из истории химии, сведениями о выдающихся ученых и интересными лингвистическими задачами, которые помогут запомнить новые термины. В конце учебника есть словарь терминов, алфавитный указатель, приложения с полезной информацией и ответы к расчетным задачам.
На страницах учебника учащиеся найдут ссылки на сайт interactive.ranok.com.ua, где размещены задания для самоконтроля и демонстрационные видео химических опытов.
Предназначен для учащихся 7 классов общеобразовательных учебных заведений.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити