Організація транспортних подорожей і перевезень туристів

Вступ

 

Транспорт є найважливішою галуззю національної економіки будь-якої країни, а також усього світового господарства у цілому. Являючи собою частину сектора матеріального виробництва, він покликаний забезпечувати нормальну взаємодію підприємств між собою, створювати умови для раціонального розміщення продуктивних сил по території держави з урахуванням оптимального наближення підприємств різних галузей до джерел сировини і районів споживання продукції, сприяти розвитку спеціалізації та кооперації виробництва внаслідок суспільного розподілу праці. Ріст виробничих потужностей багатьох галузей і підгалузей економіки, підвищення ефективності їхньої роботи знаходяться у прямої залежності від рівня розвитку транспорту та всієї транспортної системи держави.

Величезний вплив чинить транспорт і на розвиток сучасного туризму у всіх його видах та формах. Транспорт є важливою складовою туристичної індустрії, а транспортне обслуговування туристів вважається найбільш складним етапом в організації подорожей. Для перевезень туристів під час подорожі використовуються різні види транспорту: авіаційний, залізничний, водний, автомобільний. Кожен з них має свої технік о-економічні особливості, специфічну матеріальну базу, різні можливості для перевезення туристів.

У зв’язку з цим, студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Туризм», необхідні повноцінні знання та уміння щодо організації транспортних подорожей і перевезень туристів всіма видами транспорту. Призначення даного навчального посібника якраз і полягає у тому, щоб сформувати цілісне уявлення про діяльність і можливості різних видів транспорту в обслуговуванні туристів, дати студентам базові знання щодо технології і організації туристських перевезень, допомогти їм правильно орієнтуватись при виборі перевізника.

При підборі матеріалів для навчального посібника автори умисно намагались уникнути детального викладення специфічних технологічних сторін діяльності пасажирського транспорту. Вони також вважали недоцільним включати у зміст посібника питання, які вже знайшли належне місце у інших професійно-орієнтованих дисциплінах навчального плану спеціальності «Туризм»: маркетингу, технології туристичної діяльності, організації обслуговування туристів, бухгалтерському обліку та інших курсах.

В процесі роботи над навчальним посібником авторами було вивчено багато вітчизняних та іноземних літературних джерел. В якості його основи покладено матеріали попередніх аналогічних видань з організації транспортного обслуговування туристів, авторами яких є українські фахівці - Аріон О.В., Бабарицька В.K., Любіцева О.О., Фастовець О.Б., російські вчені - Біржаков М.Б., Бутко І.І., Гуляєв В.Г., Ільїна О.M., Кусков A.C., Осіпова О.Я., Одінцова Т.Н., Сєнін B.C., болгарські спеціалісти Асен Георгієв, Мірослава Василєва, Марин Нешков.

Проте, незважаючи на всі старання, у пропонованому виданні можуть мати місце деякі вади і помилки. Тому будь-які зауваження та пропозиції щодо покращення змісту і структури навчального посібника автори сприйматимуть з вдячністю.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити