ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

ДОДАТКИ

 

Додаток 2

Російсько-український словник адміністративної і політичної лексики

 

автономия автономія

административная адміністративна

децентрализация децентралізація

административная этика адміністративна етика

административное право адміністративне право

административная свобода адміністративна свобода

административная чуткость адміністративна чутливість

анализ влияния аналіз впливу

анализ работы аналіз роботи

бюрократизм бюрократизм

бюрократическая политика бюрократична політика

власть влада

внедрение впровадження

внешняя мотивация зовнішня мотивація

внутренняя мотивация внутрішня мотивація

всесторонняя ревизия всебічна ревізія

глобальная глобальна

взаимозависимость взаємозалежність

глобализация глобалізація

группы, сориентированные групи, зорієнтовані

на проблему на проблему

деградация труда, деградація праці,

или снижение квалификации або зниження кваліфікації

демократическое лидерство демократичне лідерство

законная власть законна влада

заместитель министра заступник міністра

изменение среды и органи- зміна середовища й

зационное моделирование організаційне моделювання

коллективная министерская колективна міністерська

ответственность відповідальність

комиссия комісія

компетентность компетентність

контроль за непредвиденным контроль за непередбаченим

процессом процесом

лидер лідер

лидерство лідерство

менеджер менеджер

менеджмент менеджмент

министерство міністерство

министр міністр

моделирование должностных моделювання посадових

обязанностей обов’язків

национальный интерес національний інтерес

нейтралитет нейтралітет

неформальная организация неформальна організація

нисходящие коммуникации низхідні комунікації

новое движение новий рух

государственного управления державного управління

обогащение работы збагачення роботи

оперативное управление оперативне управління

описание должностных опис посадових

обязанностей обов’язків

организационная демократия організаційна демократія

организационное організаційне

моделирование моделювання

организационное развитие організаційний розвиток

организационный контроль організаційний контроль

отдел горизонтальной відділ горизонтальної

координации координації

политического курса політичного курсу

отличие регулирования відмінність регулювання

повестка дня порядок денний

оценка оцінка

планирование человеческих планування людських

ресурсов ресурсів

политика распределения політика розподілу

посредническая деятельность посередницька діяльність

посреднические функции посередницькі функції

правительство уряд

продуктивность продуктивність

прямая демократия пряма демократія

развитие человеческих розвиток людських

ресурсов ресурсів

расширение работы розширення роботи

рынок ринок

смешанные предприятия змішані підприємства

совместное предприятие спільне підприємство

совместное производство спільне виробництво

сокращение скорочення

среда середовище

средства массовой засоби масової

информации інформації

теория неопределенности теорія невизначеності

теория свободы теорія свободи

теория удовлетворения теорія задоволення

управление человеческими управління людськими

ресурсами ресурсами

уровни возможностей рівні можливостей

участие граждан участь громадян

формальное и неформальное формальне і неформальне

общение спілкування

честность чесність

школа человеческих школа людських

взаимоотношений взаємин

экологический подход к екологічний підхід до

административной теории адміністративної теорії

экономическая економічна

рациональность раціональність

экономическое регулирование економічне регулювання

экономия економія

элитное примирение елітне примирення

этика етика

эффективность ефективність

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити