ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Підручники, посібники

 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. - K.: Просвіта, 1997.

2. Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. Ред. Олександри Сербенської: Посібник. - Львів: Світ, 1994.

3. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - K., 1994.

4. Богдан С.К. Мовний етикет українців, традиції і сучасність / Відп. ред. Л.О. Пустовіт. - K.: Рідна мова, 1998.

5. Вихованець І.Р. Граматика української мови. - K., 1993.

6. Во Кін - О Басс. Як набути популярності, або правдивий сучасний етикет. - K., 1992.

7. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посібник. - K.: TOB “ЛДЛ”, 1998.

8. Гладишева А.О. Сценічна мова: Дикційна та орфоепічна нормативність: Навч. посіб. для студентів шкіл, вузів та учнів дитячих шк. мистецтв. Київ. держ. ін-т театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. - K., 1996 .

9. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - K., 1998.

10. Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / Н.Д. Бабич, К.Ф. Герман, М.В. Скарб та ін.; Н. Бабич (ред.). - Чернівці, 1996.

11. Дороніна M.С. Культура мовлення ділових людей: Посіб. для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / М.С. Дороніна. - K.: Видавничий дім KM Academia”, 1997. - 192 с., 4 іл. - Міжнар. фонд “Відродження”: Прогр. “Трансформація гуманіт. освіти в Україні”.

12. Зарицька І.M., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення. -Донецьк, 1997.

13. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник / Худож.-оформлювач В.А.Носань. - Харків: Фоліо; Майдан, 1999.

14. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич: Відродження, 1994.

15. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне “я”. - K.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

16. Караванський С. Секрети української мови. - K., 1994.

17. Коваль А.П. Ділове спілкування. - K.: Либідь, 1993.

18. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - K., 1997.

19. Концепція адміністративної реформи в Україні. - K., 1998.

20. Кочан І.М., Токарська A.C. Культура рідної мови: 36. вправ, завдань: навч. посіб. для студентів, гуманітарних шкіл, вузів. - Львів: Світ, 1996.

21. Культура українського мовлення / За ред. В.М. Русанівського. - K.: Либідь, 1990.

22. Молдованок М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливішої документації українською мовою. - K.: Техніка, 1992.

23 .Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. - K., 1996.

24. Олійник Г.А. Виразне читання: Основи норм. Навч. посіб. для студентів пед. навч. закладів. - К.: Вища пік., 1995.

25. Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

26. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 1995.

27. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1997.

28. Панько T., Білоус М. Слово в духовному житті нації. - К.: Т-во “Знання” України, 1995.

29. Пиз А. Язьік телодвижений. - М.: “АЙ КЬЮ”, 1995.

30. Злотницька І.М. Ділова українська мова у сфері державного управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000.

31. Злотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Міленіум, 2003.

32. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

33. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. - К., 1998.

34. Сагач Г. Золотослів. Навч. посіб. для середніх і вищих навч. закладів України. - К., 1998. - 4.1.

35. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища пік., 1997.

 

Словники й довідники

 

1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення. - К., 1995.

2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

3. Гринчишин Д., Капелюшний А. Словник-довідник з культури української мови. - Львів, 1996.

4. Караванський С. Практичий словник синонімів української мови. - К.: УКСП “Кобза”, 1993.

5. Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів (понад ЗО 000 слів). - К.: Криниця, 1999.

6. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. - К., 1993.

7. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С.Є. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. - К., 1996.

8. Російсько-український словник ділової мови / Ред.-упор. О. Мокровольський, О. Шокало. -К., 1992.

9. Порадник ділової людини: Російсько-український словник-довідник / Уклад. О.М. Коренга, Ю.С.Котиков та ін. - К., 1995.

10. Російсько-український словник для ділових людей / О.О. Тараненко, В.М. Брицин; за ред. О.О. Тараненка. - К.: Укр. Письменник, 1992.

11. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. - К., 1994.

12. Олійник О. Словник ділової людини. - К.: Слов’янський клуб, 1996.

13. Офіційний вісник України. - К., 1999-2000.

14. Плющ М.Я., Грипас Г.М. Українська мова: Довідник. - К., 1990.

15. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. - K.: Наукова думка, 1996.

16. Сліпушко О.М. Політичний і фінансово-економічний словник (понад 3000 термінів, понять, імен). - K.: Криниця, 1999.

17. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. - K.: Криниця, 1999.

18. Словник російсько-українських міжмовних омонімів. - K., 1997.

19. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я. Ярмоленко. - K., 1989.

20. Тараненко A.A., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. - К., 1992.

21. Українська вимова і наголос: Словник-довідник. - K.: Наук, думка, 1993.

22. Український правопис. Стереотипне вид. - K.: Наук, думка, 2003.

23. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. - K., 1978.

24. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сю та. - K., 1997.

25. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. / Уклад. В.М. Білоноженко та ін. - K., 1993.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити