ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 2. Лексичні норми ділової мови

 

Терміни і професіоналізми в ділових паперах

 

Терміни - це слова або словосполучення, які вживаються в специфічній сфері мовлення і створюються для точного вираження спеціальних предметів, понять, явищ, ознак, дій.

Термін - це одиниця найменування в галузі науки і техніки, яка визначає певне поняття і співвідноситься з іншими найменуваннями в цій галузі, утворюючи разом з ними термінологічну систему.

Терміном називається слово, якому відповідає якесь одне точно визначене поняття з галузі науки, техніки, мистецтва. Терміни - це нейтральні за забарвленням слова, яким не властиві образність, експресивність, суб’єктивно-оціночні відтінки значень.

Сукупність термінів тієї чи іншої галузі знань або виробництва називається термінологією.

Система термінів однієї сфери називається термінологічною системою або терміносистемою.

Кожна галузь науки має свою термінологічну систему. У терміносистемах різних галузей науки є приклади міжтермінологічної омонімії (коли один і той самий термін входить до складу кількох терміносистем). Державне управління пов’язане з різними галузями науки, тому тут закономірним є використання термінів-омонімів, які функціонують також у:

• політології (диктат, командно-адміністративна система);

• економіці (експорт, імпорт, інвестиції, одно-, двосекторні моделі);

• праві (акт, закон, законодавство, нормативні документи);

• історії (Державна Рада, Російська імперія, Сенат);

• філософії (громадське життя, духовна культура);

• стилістиці української мови (офіційно-діловий стиль) (культура мовлення, мовленнєвий етикет) тощо.

Професіоналізми - слова, словосполучення або звороти, властиві мовленню людей певної професії.______________________________

Якщо немає терміна на позначення предмета, поняття, явища тощо, в мовленні використовується професіоналізм.

У ділових паперах не потрібно вживати слова-професіоналізми. Однак в усному діловому мовленні ці лексичні одиниці функціонують: наприклад, шапка - загальний заголовок в окремих документах, початковий реквізит таких документів, як заява, записки (пояснювальна, службова, доповідна) тощо.

Деякі професіоналізми з часом стають термінами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити