ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.5. Дієслово

 

Труднощі перекладу процесових понять

 

При перекладі термінозворотів з дієприкметниковим компонентом у діловому мовленні перевага надається українським зворотам дієприкметникового типу над розгорнутими синтаксичними конструкціями. Наприклад: выдерживаемый процесс - витримуваний процес (замість “процес, що (який) витримується”).

Дієслова принимать, составлять считать, являться залежно від контексту перекладаються з російської мови на українську так:

принимать меры вживати заходів

принимать участие брати участь

принимать резолюцию ухвалювати резолюцію

принимать вид набирати вигляд, прибирати вигляд

принимать значение набувати значення

составлять план складати план

составлять исключение становити виняток, бути винятком

составлять коллекцию збирати (складати колекцію)

считать по порядку лічити (рахувати) по порядку

считать, что вважати, що

считать ошибочным вважати помилковим

являться 1) являтися (з’являтися, виринати, виникати, привиджуватися)

являться 2) бути (існувати, а також у ролі зв’язки в складеному присудку).

 

Переклад словосполучень з дієсловами з російської мови на українську

 

будьте добры будьте ласкаві

быть во главе бути на чолі

быть правым мати рацію

возлагать надежды покладати надію

воплощать (воплотить) в жизнь втілювати в життя

входить в детали вдаватися в деталі

(подробности) (подробиці)

выражать (выразить) благодарность складати (скласти) подяку

выйти из обращения вийти з ужитку

давать право, надати право,

дать возможность надавати можливість

делать одолжение робити ласку

делать (сделать) робити (зробити)

одолжение (услугу) ласку (послугу)

держать (сдержать) дотримувати (дотримати)

своего слова свого слова

добро пожаловать ласкаво просимо

задавать (задать) вопрос ставити (поставити) питання

заключить соглашение (договор) укласти угоду (договір)

занимать (занять) обіймати (обійняти) посаду, займати (зайняти)

должность посаду

иметь в виду мати на увазі (мати на оці)

иметь значение мати значення

иметь основания мати підставу

иметь представления мати уявлення

иметь случай мати нагоду

иметь спрос мати попит

и не думать і гадки не мати

искренне благодарю (благодарен) щиро дякую (вдячний)

искренне говоря щиро кажучи

может статься може статися

обращать (обратить) внимание звертати (звернути) увагу

овладевать собой опановувати себе

одерживать победу здобувати (здобути) перемогу

оказывать влияния справляти (справити) вплив

оказывать сопротивление чинити опір

отдавать (отдать) должное віддавати (віддати) належне

отдавать (отдать) предпочтение надавати (надати) перевагу

платить (заплатить) наличными платити (заплатити) готівкою

подвергать (подвергнуть) критике піддавати (піддати) критиці

подводить (подвести) итоги підбивати (підбити) підсумки

поднять вопрос порушити питання

покупать в рассрочку купувати на виплат

положить конец покласти край

попасть впросак попастися в сильце

представляется (выпал, випадає (випала,

выпадает) случай випадає) нагода

предоставить право надати можливість

представлять на рассмотрение подати на розгляд

прилагать усилия докласти зусиль

привести пример навести приклад

пригодится ставати у пригоді

прилагать усилия докласти зусиль

принимать (принять) брати (взяти) до відома

к сведению (во внимание) (до уваги)

принять близко к серцу взяти близько до серця

принять к сведению взяти до відома

принять меры вжити заходів

принять (принимать) участие взяти (брати) участь

приступить к работе стати до роботи

приобрести в рассрочку придбати на виплат

прийти в себя прийти до тями

прийти к выводу доходити (дійти) висновку

приходится по вкусу припадати до смаку

причинить беспокойство завдати клопоту

причинять вред завдати шкоди, зашкодити

продавать в розницу и оптом продавати вроздріб і оптом

произвести впечатление справляти враження

просить прощения перепрошувати, просити

вибачення (пробачення)

речь идет мова йде

решать проблему (вопрос) (питання) розв’язувати проблему

сводить на нет зводити нанівець

следует сказать (сделать) слід сказати (зробити)

считать целесообразным доцільне вважати (визнавати) за

уделять (уделить) внимание приділяти (приділити) увагу

учитывать мнение зважати на думку

ходатайствовать порушити клопотання

ходить вокруг да около ходити манівцями

хочешь не хочешь хоч-не-хоч

что бы ни случилось що не станеться

что поделаешь що вдієш

 

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

высказали

висказали

висловили

настаиваем

настоюємо

наполягаємо

настроиться

настроїться

налаштуватися

осознаём

усвідомлюєм

усвідомлюємо

посмотрим

подивимся

подивимося

стать

стать

стати

принимать активное участие

приймати активну участь

брати активну участь

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити