ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 1. Сучасна українська літературна мова і культура ділового мовлення

 

Найважливіші риси офіційно-ділового стилю

 

1.

Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, чіткість у висловленні.

2.

Однозначність формулювань.

3.

Несуперечлива аргументація викладеного в документі.

4.

Відсутність образності, емоційності й індивідуальних авторських рис (хоча службові листи можуть мати окремі індивідуальні авторські риси).

5.

Уживання усталених мовних одиниць - кліше, що забезпечують певну стандартизацію ділових текстів.

6.

Повторюваність окремих мовних одиниць.

7.

Наявність реквізитів. Обов’язкові реквізити, без яких документ не має юридичної сили, - дата і підпис.

8.

Уживання стилістично нейтральної лексики (слів) у прямому значенні. Використання залежно від мети суспільно-політичної, професійно-виробничої, науково-термінологічної лексики.

9.

Діловий текст може поділятися на розділи - 1, на параграфи (§) - 1.1., пункти (п.) -1.1.1., підпункти (пп.) - 1.1.1.1.

10.

Найуживаніші синтаксичні одиниці - прості поширені речення з прямим порядком слів, складнопідрядні з причинно-наслідковими відношеннями частин.

 

Мова ділового стилю характеризується:

1) нейтральним стилістичним забарвленням;

2) уживанням лексики у прямому значенні (їй не властиве вживання слів у переносному значенні, образних висловів, тропів і стилістичних фігур);

3) морфологічний аспект текстів будь-якої ділової сфери характеризується використанням форм слів літературної мови:

 

літературне слововживання

розмовне слововживання

повідомляє

повідомля

слухає

слуха

 

4) використанням інфінітивних конструкцій спонукання (Терміново подати звіт про роботу відділу);

5) поширеними простими реченнями з прямим порядком слів: підмет, присудок, другорядні члени речення, причому означення ставлять перед означуваним словом (Кабінет Міністрів України як уряд очолює систему органів виконавчої влади, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади. - Концепція адміністративної реформи в Україні - К., 1998.- С. 11);

6) відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами, що ставляться на початку речення;

7) складними реченнями. У діловому стилі най поширенішими є складнопідрядні з відношеннями з’ясувальними, причинними, умови та наслідку {Важливо забезпечити доступ громадян та їх об’єднань до всіх загальних нормативних та інструктивних матеріалів, що визначають діяльність державних органів. - Концепція адміністративної реформи в Україні. - С. 30).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити