Довідник з української мови

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Основа слова і закінчення змінних слів

В українській мові більшість слів змінюється. Наприклад, ми говоримо: цікава книга, цікаві книги; летить ракета, летять ракети; два роки, двох років і т. ін.

Як бачимо, одна частина кожного з цих слів змінюється, а друга лишається незмінною:

цікав-а книг-a лет-ить ракет-а дв-а рок-и

цікав-і книг-и лет-ять ракет-и дв-ох рок-ів

Незмінна частина слова є основою, а змінна — закінченням.

 

Основа — це частина слова без закінчення.

Наприклад: парт-а, парт-и, парт-ою. Основа виражає лексичне значення слова. Тому вона є спільною для всіх форм слова: дружн-ий, дружн-ого, дружн-ими. Позначення основи слова — квадратні дужки знизу ( ).

Основа слова може складатися лише з кореня: вода, село, тихий. Крім кореня, до її складу можуть входити префікси й суфікси: деревце, прамова, приказка.

Лексичне значення слова виражається основою, а граматичне значення — закінченням. Наприклад, у прикметникові ніжна закінчення вказує на такі граматичні значення, як жіночий рід, називний відмінок, однина.

 

Закінчення — це змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення (рід, число, відмінок, особу, час та ін.) і служить для зв´язку слів у словосполученні і реченні.

Закінчення пов´язує слова в реченні й водночас утворює нову форму слова (словоформу). Наприклад, рослина, рослини, рослині, рослиною — не нові слова, а різні форми того самого слова.

Щоб виділити в слові закінчення, треба змінити слово, тобто утворити кілька словоформ. Змінна частина слова й буде закінченням, наприклад: дуж-ий, дуж-ого, дуж-ими.

Слід пам´ятати, що в змінних словах обов´язково є закінчення, хоча воно може бути нульовим, тобто таким, що не виражається звуком і не позначається буквою, але має певне граматичне значення, наприклад: лев, студент (чол.рід, одн., наз. відм.), ніч (жін.рід, наз. або зн. відм.), приніс (мин.час, чол.рід, одн.).

Закінчення виражає різні граматичні значення: роду, числа, відмінка в іменниках і прикметниках; особи і числа в дієсловах теперішнього і майбутнього часу, числа і роду в дієсловах минулого часу тощо.

Виділити в змінних словах основу і закінчення не завжди легко. Наприклад, де основа в словах малюєш, лінія, чують? Якщо виділити основу і закінчення на письмі, то ці слова поділяються так: малю-єш, ліні-я, чу-ють. Але поділ здійснено неточно. Відомо, що букви я, ю, є після букв на позначення голосних передають два звуки: [йа], [йу], [йе]. Якщо наведені слова поділити на основу і закінчення за звуками, то межа між ними проходитиме в іншому місці: [мал´уٰй-еиш], [л´ін´ій-а], [чуٰй-ут´]. Отже, основа в цих словах малюй-, ліній-, чуй-, а закінчення відповідно -еш, -а, -уть.

Незмінні слова на основу і закінчення не поділяються. Вони мають лише основу: вперед, сьогодні, тихо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити