Довідник з української мови

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

Позначення звуків мовлення на письмі

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв

Кожна буква українського алфавіту здебільшого передає один звук. Однак повної відповідності між звуками і буквами немає. Для передачі на письмі шести голосних звуків в українському алфавіті існує десять букв, шість із яких (а, о, у, е, и, і) завжди позначають на письмі один звук. Букви я, ю, є передають по два звуки, якщо стоять на початку слова або після букви на позначення голосного, а також при роздільній вимові твердого або м´якого приголосного і наступного м´якого [й]: я - [йа], ю - [йу], є - [йе], (яр [йар], миють [ми´йут´]; єнот [йеино´т], в̓ юн [вйун], вольєр [вол´йе´р].

Якщо ж я, ю, є стоять після букви, що позначає приголосний звук, то вони передають по одному голосному звуку й одночасно вказують на м´якість попереднього приголосного: пісня [п̓ іٰс´н´а], полють [поٰл´ут´]; синє [сиٰн´е].

Буква ї завжди передає на письмі два звуки [йі]: їжак [йіжаٰк], заїхати [зайіхатие], з̓ їсти [зйіٰстие].

Для передачі приголосних звуків на письмі в українському алфавіті є 23 букви.

12 із них (б, в, г, ґ, й, к, м, п, ф, х, ч, ш) завжди передають по одному звукові.

8 букв (д, т, з, с, ц, л, н, р) позначають на письмі і тверді, і м´які приголосні звуки: сидить [сиедиٰт´]; осіньٰс´ін´], надія [над´іٰйа], тягти [т´агтиٰ].

Буква щ завжди передає два звуки [шч]: щавель [шчавеٰл´], вище [виٰшчеи].

Сполучення букв дж, дз у складі кореня позначає на письмі складні звуки, які вимовляються злито: [͡д͡ж], [͡д͡з], [͡д͡з´] (͡д͡жерело [джеиреилоٰ], ͡д͡зиґа [дзиٰґа], ͡д͡зюдо [дз´удоٰ]).

Буквосполучення дж і дз передають на письмі окремі звуки [д], [з] і [д], [ж] у випадку, коли префікс закінчується на [д] (від-, під-, над-), а корінь починається на [ж] або [з]: віджати [в´іджаٰтие], підземелля [п̓ ідзеимеٰл´:а].

Буква ь (м´який знак) звука не позначає, а служить для передачі м´якості приголосних на письмі: день [ден´], слизько [слиٰз´ко].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити