Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Словосполучення

Просте речення

Присудок

Присудком називається головний член речення, який означає те, що говориться про підмет, і відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? що (чим) він є?

Підмет і присудок граматично залежні один від одного.

Присудки бувають прості (складаються з одного дієслова) і складені (виражаються неозначеною формою дієслова та допоміжним словом).

Простий дієслівний присудок виражається дієсловом дійсного, умовного, наказового способів, а також інколи неозначеною формою дієслова:

Складений іменний присудок утворюється із дієслова-зв’язки та іменної частини.

У ролі дієслова-зв’язки найчастіше виступає дієслово є (або ж ця зв’язка може бути пропущена в реченні), а також бути, стати, здаватися, вважатися, робитися, лишатися, називатися та ін.

Іменна частина присудка може бути виражена:

— іменником, займенником, прикметником, дієприкметником, числівником у називному або орудному відмінках:

До складу іменного присудка можуть входити порівняльні сполучники як, мов, наче, що, ніби:

Між підметом і присудком на місці пропущеного дієслова-зв’язки ставиться тире, якщо:

— присудок виражений іменником або кількісним числівником:

— присудок (або и підмет) виражений інфінітивом:

— присудок, виражений іменником у називному відмінку або інфінітивом, приєднується до підмета за допомогою часток це, оце, то,

Тире ставиться й перед єднальним сполучником (зрідка — після нього) між двома присудками, якщо другий з них виражає щось несподіване або різко протилежне до висловленого першим:

Ждали, ждали — і всі жданики поїли (Нар. тв.).

Я тоді швидко підводжусь і — зирк через комин (О. Довженко).

Тире не ставиться, якщо підмет або присудок виражений особовим та питальним займенником:

Ми молоді й зелені, за нами майбуття (За П. Тичиною).

Таке ж речення може бути і з тире, якщо треба виділити якийсь член речення:

Ми — молоді й зелені, за нами — майбуття.

Тире не ставиться й тоді, коли до складу присудка входять порівняльні сполучники як, ніби, мов, неначе; коли присудок виражений прикметником (але за умови, що присудки не виділяються інтонаційно):

Але:

Складений дієслівний присудок утворюється з неозначеної форми дієслова і допоміжного дієслова.

Допоміжними найчастіше бувають дієслова: стати, почати, продовжувати, завершити, збиратися, могти, уміти, мати, бажати та ін.

У ролі допоміжних дієслів можуть інколи виступати прикметники: рад (радий), щасливий, готовий, згоден, спроможний, схильний та ін., дієприкметники: змушений, зобов’язаний та ін., присудкові слова (прислівники): можна, необхідно, треба, слід та ін.:

інколи зустрічаються ускладнені моделі присудків, які поєднують у собі риси складеного іменного та складеного дієслівного присудків:

такого типу присудки визначаються як складені іменні присудки ускладненої форми.

Якщо підмет виражений словосполученням іменника зі словами багато, більшість, мало, чимало, частина, решта, кілька та подібних, то присудок ставиться в однині.

Пройшло в мовчанні кілька хвилин (М. Коцюбинський).

Якщо підмет виражений складноскороченим словом, то присудок ставиться у тому ж роді й числі, що й основне слово в словосполученні, від якого утворено абревіатуру:






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити