Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Орфоепія

Зразок фонетичної транскрипції

Терпкими соками суворої і величної історії, волелюбністю народного серця і незбагненною любов’ю до рідної, навпіл засіяної зерном і кров’ю землі вирощена українська дума (За М. Стельмахом).

[тенрпкимие сокамие сувороj ї веиличноj істор’іjі/ волеил’убн’іс’т’у народного серц’а ї неизбагнен:оjу л’убоўіу доу р’ідноjі/ наўп’іл зас’іjаноjі зеирном і Kpoўjy зеимл’і вирошчеина ўкраjін’с’ка дума//]


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити