Повний новітній довідник школяра

Українська мова

Склад. Перенос слів


Слово має стільки складів, скільки голосних звуків: джміль, со-неч- ко, не бес ний, мрі-я (але: мрій). При поділі на склади слід враховувати звукове значення букв я, ю, є, ї, адже в їхньому складі є відповідно а, у, е, і.

Відкритий склад закінчується на голосний звук: го ло ва, до-по-ма- га-ти.

Закритий склад закінчується на приголосний: без-хмар-ний, квітник.

Слова переносяться з рядка на новий рядок за складами, проте:

— не можна розривати буквосполучення дж, дз, що позначають один звук: кукуру- дза, пого джуватися (хоч: під-земний, під-жи- вити — д належить до префікса, а з, ж до кореня);

— не можна відривати одну букву від кореня, префікса, другої основи складного слова: роз ораний, пре красний, при йшов, водо спад, а не розо- раний, прек- расний, прий -шов, водос- пад;

— не можна залишати на попередньому рядку чи переносити на наступний одну букву (Оде- са, ра -діо, а не О -деса, раді- о);

— не можна відривати ініціали від прізвища (І. Я. Франко, а не І. Я. — Франко, але повні імена та імена по батькові розривати для переносу дозволяється: Іван Якович — Франко) або інші умовні скорочення, що до них належать (акад. — Шинкарук О. І., проф. — Стешенко, доц. — Литвиненко);

— м’який знак та апостроф повинні при переносі залишатися біля попередньої букви (редь ка, валер’ янка);

— не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать (XX ст., 50 ц, 1985 p., а не XX — ст., 50 — ц, 1985 — p.);

— не можна розривати абревіатури (ООН, АТС);

— не можна розривати умовні скорочення, граматичні закінчення, зв’язані з цифрами (вид-во, л-ра та ін., 3-й, 10-му);

— не переносяться на наступний рядок розділові знаки (крім тире), дужка, лапки, що закривають попередній рядок, а також не залишаються відкритими в кінці попереднього рядка дужка, лапки.

ЗАПАМ'ЯТАЙ

Інколи при вимові якийсь із приголосних звуків у слові видається нечітким, сумнівним. Для правильного написання слова слід дібрати до нього таке спільнокореневе, у якому б після сумнівного приголосного йшов голосний: Вели[ґ]день — Великодня, боро[д']ба — боротися, ні[х]ті — ніготь, про[з']ба — просити.

СЛОВНИК

Склад — звук або кілька звуків, що утворюються одним поштовхом видихуваного повітря.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити