Граматика української мови - О. К. Безпояско 1993

ПРИКМЕТНИК

4. СЕМАНТИКО — ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

ПРИКМЕТНИКИ ЗМЕНШЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ОЗНАКИ

Словоформи із семою неповноти ознаки, виражені похідними типами якісних прикметників, позначають об'єктивний ступінь слабкості цієї ознаки. З погляду кількісних норм вони є особливим різновидом утворень у колі назв ознаки неоднакового рівня насиченості. Якщо у вихідних прикметниках ознака фіксується в цілісному, не розчленованому щодо кількості стані, то в лексемах із значенням неповноти вона отримує часткове, неповне, урізане вираження. Зменшений кількісно якісний стан ознаки формують у складі похідних основ суфікси -уват-, -ав-, -аст-, які приєднуються до прикметників, що називають помірну ознаку, таким чином утворюється парадигма назв якісних ознак, де один з членів отримує нульове вираження, напр.: блідий — блідуватий, вузький — вузькуватий, темний — темнавий, жовтий — жовтавий, сивий — сивастий, зелений — зеленастий.

Усі суфікси виконують однакову семантичну функцію І розрізняються відтінками значень похідних прикметників, що зумовлює їх паралельний вжиток у мові. Здебільшого твірні основи називають колір, величину, смак, кількість та інші ознаки. Лексеми із суфіксом -уват- позначають

неповноту ознаки: наявність частини кількості того, що було у вихідній одиниці, напр.: «Різьбяр найчастіше використовує у своїй роботі дерево дикої груші, яка має приємний червонуватий колір» (журн.); «...глибшими ставали долини, наповнюючись синюватими туманами» (Г. Хоткевнч); «Фісташкове ядро має зеленувате забарвлення, приємного солодкуватого смаку» (Українські страви).

Прикметники з суфіксом -ав- передають сему ослабленої, зменшеної ознаки, пор.: жовтавий — з жовтим відтінком, з жовтизною, а жовтуватий — з жовтим відтінком, не зовсім жовтий, білявий — який має білувате забарвлення, білястий; білуватий — з білим відтінком, трохи білий. Напр.: «Під деревами... проглядали цупкі зелені хрещики барвінку або червонаві прутики тамариску» (М. Стельмах); «Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами» (М. Коцюбинський); «...у хату вступив невеличкий, сива- вий уже муж у напівварварському, напівгрецькому одязі звичайного корсунянина» (Ю. Опільський).

Незначне розрізнення семантики прикметників підсилюється сферою їх уживання: похідні із суфіксом -уват- належать до стилістично нейтральної лексики, а прикметники на -ав- характерні для стилю художньої літератури, мають відтінок зниженості, тому широко вживаються у розмовно-побутовому мовленні, напр.: «[Вона] перевела погляд у поле, тьмаве, холодне, осіннє» (О. Гончар); «Червонава луна смолоскипів грається пильно по грубих деревах І чорних гілляках» (О. Кобилянська).

Суфікс -аст-, зрідка його варіант -ист-, формуючи сему неповної ослабленої ознаки, може ототожнюватися з попередніми суфіксами, пор.: червонуватий — червонястий. Семантичну функцію суфікс -аст- виконує в оточенні твірних основ прикметників, що вказують на колір, пор.: білий — біластий, жовтий — жовтастий, але чепурний — чепуристий.

Тяжіння до взаємозаміни, що інколи має місце, не є обов'язковим для всіх трьох суфіксів; між прикметниками, які вказують на неповноту ознаки, існують відношення синонімії.

Афіксальний спосіб вираження семи неповноти ознаки є синтетичною формою прикметників кількісної градації ознаки. Аналітична форма, утворена лексичним способом, трапляється в українській мові значно рідше. Вона походить від прикметника, що називає помірний ступінь ознаки з додаванням допоміжних прислівників трохи, не дуже, мало, злегка, дещо, ледь тощо, напр.: «От і вийшов морський бій дещо відмінний від Абукірського» (Ю. Яновський); «Це був уже не той лукавий, дещо полохливий подоляк...» (О. Гончар); «На лаві сніг, а небо сонячне, Стоять намерзлі дерева, Тремтить береза, віти клонячи, І я у парку ледь жива» (Ю. Яновський).

Зрідка синтетична форма прикметників неповної, зменшеної ознаки може вживатися з прислівниками трохи, дещо, злегка, фіксуючи недостатній ступінь вираженої якості, напр.: «До того ж, підготовка в сільських школах дещо слабша, ніж у міських» (Г. Тютюнник).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити