Методика навчання української мови

Основні завдання педагогічної практики

Навчальні:

1) забезпечити зв'язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв'язанні конкретних навчальних, розвивальних та виховних завдань;

2) розвивати в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності;

3) формувати в студентів психологічну готовність до роботи в школі; наукові:

1) поглибити теоретичні знання студентів з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду вчителів виробити творчий підхід до педагогічної діяльності;

2) формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу; виховні:

1) виховувати в студентів стійкий інтерес і любов до професії вчителя;

2) формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навички, що сприяють розвиткові в них професійних якостей учителя, потреби в педагогічній самоосвіті:

3) розвішати в практикантів уміння здійснювати виховну роботу з української мови; професійні:

формувати в студентів уміння та навички:

□ правильно визначати:

типи уроків, їх організаційну структуру залежно від мети, змісту, вікових особливостей учнів та конкретних умов проведення уроків;

організаційні форми, методи й засоби проведення уроків у відповідності з дидактичними принципами навчання, враховуючи вікові, психологічні особливості учнів й конкретні умови навчання;

навчальну, виховну мету уроку зі спеціальності та в позакласних виховних заходах, а також організаційні форми й методи їх проведення;

□ добирати, а в разі необхідності виготовляти роздавальний матеріал, наочність до уроків відповідно до їх пізнавальної мети;

□ своєчасно й уміло застосовувати ТЗН для проведення уроків зі спеціальності та в позакласній роботі;

□ стимулювати інтерес та активність учнів до засвоєння знань, розвивати їхню увагу, мислення, мовлення;

□ робити психолого-педагогічний аналіз уроків та позакласних заходів зі спеціальності, проведених студентами конкретної групи;

□ самостійно вивчати передовий педагогічний досвід учителів, робити відповідні висновки, які розкривали б особливості професії вчителя, узагальнювати й використовувати його в своїй навчальній роботі в університеті (написання рефератів, доповідей, курсових та дипломних робіт).

У процесі педагогічної практики здійснюється:

виховання в студентів стійкого інтересу до професії вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті;

закріплення, поглиблення та синтезування психолого-педагогічних, методичних і мовних знань у процесі їх використання для вирішення конкретних навчальних завдань;

свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості;

формування та розвиток професійних умінь і навичок;

розвиток у студентів уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об'єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності;

ознайомлення з сучасними досягненнями навчально-виховної роботи в школі, передовим педагогічним досвідом;

вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити