Методика навчання української мови

Основні професійно-методичні вміння студентів-практикантів

Під час педагогічної практики студент-практикант повинен оволодіти основами конструктивно-планувальних, комунікативно-навчальних, організаційних та дослідницьких умінь і реалізувати їх в умовах самостійної роботи в такому обсязі:

1. Конструктивно-планувальні вміння:

□ складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою (модулем) урахуванням різних умов навчання (середній або старший етап) і рівня підготовки учнів; визначати цілі та завдання кожного уроку з урахуванням етапу навчання;

□ обирати ефективні прийоми досягнення сформульованих цілей з урахуванням вікових особливостей учнів за етаном навчання:

□ визначати типи вправ та послідовність їх виконання згідно з етапами оволодіння мовленнєвими уміннями та навичками, а також з урахуванням труднощів засвоєння навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів;

□ використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання і засвоєння мовних одиниць, що вивчаються, та їх застосування в мовленнєвій діяльності;

□ проектувати і створювати необхідні наочні пособники і технічні засоби навчання для проведення уроків;

□ складати план та сценарій поза класного заходу з української мови.

2. Комунікативно-навчальні вміння:

□ установлювати й підтримувати різноманітні мовленнєві контакти: вчитель - клас, вчитель — учень, учень - учень тощо;

□ визначати об'єкти контролю мовленнєвої діяльності учнів і добирати відповідні їм методичні прийоми, в тому числі тестові завдання;

□ виправляти помилки учнів, розуміти їх характер та використовувати мовленнєвий спосіб виправлення (перепитування, зорова, вербальна та схематична наочність, екстралінгвістичні засоби тощо).

3. Організаційні вміння:

□ організовувати виконання накресленого плану;

□ забезпечувати мовленнєву діяльність учнів на уроках української мови;

□ уносити методично виправдані корективи в плани уроків з урахуванням умов навчання;

□ навчати учнів найбільш раціональних прийомів самостійної роботи;

□ раціонально поєднувати колективні (фронтальні, групові, парні) та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;

□ проводити навчальні ігри з урахуванням вікових особливостей учнів та етапу навчання;

□ здійснювати різноманітні прийоми активізації учнів залежно від їх вікових особливостей;

□ методично доцільно використовувати традиційні наочні посібники, аудіативні аудіовізуальні та візуальні технічні засоби навчання;

проводити позакласні заходи з української мови, організовувати їх відповідно до складеного плану і сценарію.

4. Розвивально-виховні вміння:

реалізовувати загальноосвітній, розвивальний та виховний потенціал мовленнєвого матеріалу уроку або серії уроків;

формувати і розвивати інтелектуальну та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

вирішувати засобами мови і літератури завдання морального, культурного, естетичного, гуманістичного виховання учнів.

5. Дослідницькі вміння:

вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформованості їхніх мовленнєвих навичок і вмінь;

проводити з урахуванням етапу навчання методичний аналіз мовного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих уроків з теоретичним обґрунтуванням різних сторін навчальної діяльності;

спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів і студентів, переносити ефективні прийоми і форми роботи в практику своєї педагогічної діяльності;

вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи нові форми та прийоми навчання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити