НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ - 2010

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник «Нариси з соціолінгвістики» написано на основі спецкурсу «Вступ до соціолінгвістики», який викладався в Національному університеті «Киево-Могилянська академія» впродовж 2002-2009 років.

Соціолінгвістика успішно розвивається в багатьох країнах світу, починаючи з 60-х років минулого століття. В Україні становлення цього напряму наукових досліджень, як і інших, пов'язаних із соціологією, відбувається з певним запізненням. Об'єктивні, ідеологічно не заангажовані дослідження проблем стану й функціонування мов в українському суспільстві стали можливими лише наприкінці 1980-х років, в часи горбачовської перебудови, коли в республіках СРСР розгорнулись потужні громадянські рухи за права національних мов.

Упродовж останнього двадцятиліття українська соціолінгвістика сформувалась в окрему галузь мовознавства. її здобутки пов'язані з появою низки досліджень з мовної ситуації України, досвіду мовних політик зарубіжних країн, білінгвізму, корпусного мовного планування. Інтенсивного розвитку набуло вивчення соціальних діалектів, зокрема опубліковано низку словників професійних та групових жаргонів, а також теоретичні праці з жаргонологїї.

І все ж розвиток соціолінгвістичного напряму в Україні не має системного характеру, ця дисципліна викладається лише в окремих університетах як вибірковий курс, впровадження її в навчальний процес гальмує й брак підручників.

Відтак стан вивчення широкого кола питань, пов'язаних із суспільним характером мови, двомовністю - індивідуальною й масовою, деформаціями постколоніальних міжмовних відносин тощо, не відповідає значущості тих завдань, що стоять перед українською соціолінгвістикою (а також психо- й етнолінгвістикою). Адже соціолінгвістичні знання дістають практичне застосування в галузі мовної політики, а впровадження ефективного мовного планування досі належить до нерозв'язаних нагальних потреб нашої держави.

Слід зауважити, що останніми роками у Львівському університеті започатковано видання серії «Мова і соціум», у перших двох

випусках якої вийшло два навчальних посібники професора Галини Мацюк - «До витоків соціолінгвістики: Соціолінгвістичний напрям у мовознавстві» (2008) і «Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики» (2009). Перший з них присвячено історії соціолінгвістичних студій, другий - висвітленню мовної політики зарубіжних країн.

Пропонований увазі читачів посібник «Нариси з соціолінгвістики» орієнтовано передусім на специфіку сучасного мовного життя України. Тематично він є продовженням попередньої праці автора «Мова і суспільство» (2004).

Представлений у посібнику аналіз нинішньої української мовної ситуації базується переважно на колективному дослідженні «Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації», в якому брали участь викладачі кафедри української мови НаУКМА. Дослідження було виконано під керівництвом професора Юліане Бестере-Дільґер у 2006-2008 роках у рамках проекту «Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи», який фінансувала програма INTAS.

Виклад матеріалу обмежено висвітленням форм побутування й стану української мови, українсько-російського білінгвізму, мовної ситуації та мовної політики України. У додатку вміщено зразки студентських робіт з соціолінгвістики.

Авторка висловлює вдячність Почесному Президентові НаУКМА Вячеславу Степановичу Брюховецькому за надану можливість упровадження курсу «Вступ до соціолінгвістики» до навчальної програми факультету гуманітарних наук і за створення сприятливих умов для його реалізації.

Моя щира подяка належить й усім студентам, які обирали мій курс і слухали його впродовж 2002-2009 років. Спілкування з ними упевнило мене в правдивості відомої сентенції docendo discimus. Інтерес, який виявляли студенти до тематики курсу, їхня допитливість, поставлені під час дискусій запитання й висловлені міркування нерідко давали змогу подивитися, на ту чи ту проблему з нового ракурсу й стимулювали подальше її опрацювання.

І, нарешті, окрема моя сердечна подяка Ірині Ковальчук за допомогу у підготовці посібника до друку.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити