НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ - 2010

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Bilaniuk Laada. Contested tongues: language politics and cultural correction in Ukraine. - Ithaca: Cornell University Press, 2005.

Crystal David.Jhe Cambridge encyclopedia of language. Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1987.

Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. - T. 2. Wspotczesny jаzyk polski / pod red. J. Bartminskiego. - Wroclaw, 1993.

Grabias Stanislaw. Si zawodowe odmiany jа socjolekty // Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. - T. 2. - Wroclaw, 1993. - S. 223-241.

Grabias Stanislaw. lyzyk w zachowaniach spolecznych. - Lublin, 1997.

Ажнюк Богдан. Уроки двомовності: Фінляндія // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнародної конференції. - К., 2000. - С. 22-23.

Андрухович Ю. Мала інтимна урбаністика // Критика. - 2000. - Ч. 1-2. - С. 9-11.

Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1966.

Балли Шарль. Французская стилистика. - М., 1961.

Беликов В. И., Крысин Λ. П. Социолингвистика. - Л., 2001.

Белл Р. Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы. - М., 1980.

Белодед И. К. Всяк сущий в ней язык... - К., 1981.

Бестерс-Аільгер Юліане. Мовна політика у засобах масової інформації // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. - К„ 2008. - С. 234-277.

Біланюк Лада. Підсвідоме ставлення до мов - дзеркало мовної політики // Урок української. - 2001. - № 7. - С. 5-8.

Бідер Герман. Про раннє формування основ української соціолінгвістичної термінології (1820-ті рр. - 1920-ті рр.) // Ucrainistica: 36. наук, праць. - Кривий Ріг, 2009. - С. 17-31.

Бодузн де Куртенз. Избранние трудыі по общемуязыкознанию. - М., 1963. - T. II.

Бойків /., Ізюмов О., Калишевський /., Трохименко М. Словник чужомовних слів (Репринт з видання 1955 р., перше видано в Харкові 1932 р.). - К.: Музей Івана Гончара, видавнича фірма Родовід, 1996.

Больман Івон. Мовні війни в Европі. Европейська Хартія регіональних мов або мов меншин. - К., 2007.

Брайт Уильям. Введение в параметри социолингвистики // Зарубежная лингвистика. І. - М., 1999.

Брацкі Артур. Суржик - опис і визначення рамок явища // Студії з україністики: 36. наук, праць. - Вип. VIII. Скарби культури - безсмертя нації. - К., 2007.

Брежнєв А. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. - М., 1974. - Т. 4.

Брицин В. М. Соціолінгвістика // Українська мова. Енциклопедія. - Вид. 3-тє, зі змінами і доповненнями. - К., 2007.

Бріцин В. М. Мовна ситуація в УРСР і актуальні питання розвитку соціолінгвістичних досліджень // Функціонування і розвиток сучасних слов'янських мов: 36. наук, праць. - К., 1991. - С. 4-24.

Булаховський А. А. Вибрані праці в п'яти томах. - К., 1975. - Т. 1. Загальне мовознавство.

Бурда Тетяна. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): Автореферат дис. ... канд. філол. наук. - К., 2002.

Вайнрайх У. Языковые контакты. - К., 1979.

Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка: Учебное пособие. - СПб., 2004.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і гол. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь, 2003.

Вергеліс Олег. Труднощі переходу // Дзеркало тижня. - 1 березня 2008 р.

Верещагин E. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). - М., 1969.

Верста І. М. Про ядро соціолінгвістичної термінології // Наукові праці: Науково- методичний журнал. - Миколаїв, 2007. - С. 18-22.

Винник В. О. Жаргон // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007. - С. 190.

Винник В. О., Ставицька А. О. Сленг // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007.-С. 630-631.

Винничук Юрій. Епоха розвинутого рагулізму // Post Поступ. - 2009. - № 9. - С. 5.

Волокітін Д. З якого приводу може перехреститися Президент // Україна молода. - 1999. - 1 вересня.

Вопросы совершенствования национальных языков в СССР. - Ташкент, 1987.

Воропаєва Т. Українська мова як базова основа національної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. - 2007. - № 11. - С. 13-17.

Гак В. Г. К типологии форм языковой политики.Вопросы языкознания. - 1989. - №5.-С. 105-133.

Гак В. Мова і кордони // Радянська освіта. - 4 серпня 1989 р.

Гак В. Г. Виступ під час дискусій, опублікований у праці: «Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективи». - М., 1990.

Генчзль Г, Тзш С. Трасянка: у якой ступені яна «руская», «беларуская» або «агульная»? (На матєріяле мауленчай практикі адной сям'і) // Веснік БДУ. - Серыя 4. - 2007. - № 1.

Герд А. С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. - 2-е изд., исправл. - СПб., 2005.

Гирич Ігор, Рибалко Олександр. Речники українськості і глашатаї «руськості» // Пам'ятки України. - 1998. - Ч. 3-4. - С. 167-170.

Горбач Олекса. Арго в Україні. - Львів, 2006.

Грицак Ярослав. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. – К., 1996.

Губенко Д. Сучасна мовна політика Балтійських держав. Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнародної конференції. - К., 2000.

Гундорова Тамара. Український постмодернізм: питання критики культури // Авжеж. - 1993. - Ч. 26.

Гюго В. Знедолені: У 2-х томах. - К., 1996. - Т. 2.

Демченко В. Мовне середовище: екстралінгвістичний нарис про південь України. - Херсон, 2001.

Державний комітет статистики України //http: www.ukrstat.gov.ua

Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнародної конференції. - К., 2000.

Дзендзелівський Йосип. Українське і слов'янське мовознавство: 36. праць. - Львів, 1996.

Дзюбишина-Мельник Н. Я. Сучасний жаргон і сучасне розмовне мовлення // Наукові записки НаУКМА. - К., 2002. - Т. 20: Філологічні науки. - С. 14-18.

Експертна доповідь «Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку». - К„ 2007.

Енциклопедія українознавства. - Львів, 1993-2000. - Т. 1-10.

Єрмоленко С. Я. Розмовна лексика // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007. - С. 583-584.

Жирмунский В. М. Национальньїй язык и социальные диалекты. - Л., 1936.

Жлуктенко Ю. О. Сучасні проблеми теорії та практики мовного планування // Мовознавство. - 1990. - № 4. - С. 10-17.

Жлуктенко Ю. О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади. - К., 1990.

Жовтобрюх М. А. Українізація // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007. - С. 724-725.

Заблоцький В. В. Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації: Автореферат дис.... канд. політ, наук. - Харків, 2007.

Забужко Оксана. Музей покинутих секретів. - К., 2009.

Забужко Оксана. Інтерв'ю (записала Анастасія Левкова). Дослідження забутого // Український тиждень. - 2010. - № 1-2. - С. 48-51.

Закономірності розвитку українського усного літературного мовлення. - К., 1965.

Залізняк Ганна, Масенко Лариса. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. - К., 2001.

Залізняк Ганна. Мовні орієнтації та цивілізаційний вибір українців // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. - К., 2008. - С. 132-166. ‘

Зинченко В. Г, Зусман В. Г, Кирнозе 3. И. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме. - М„ 2007.

Калиновська Оксана. Мовна ситуація в сфері освіти // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. - К., 2008. - С. 196-233.

Кісь Роман. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). - Львів, 2002.

Кісь Роман. Чи змарновані смислові ресурси Майдану? Сенс сенсоутворення. - Дрогобич, 2007.

Кочерган Μ. П. Загальне мовознавство. - К., 2003.

Кризова 1. М. Мовна ситуація у вищих навчальних закладах України (соціолінгвістичний аналіз) // Актуальні проблеми соціолінгвістики. - К., 1992. - С. 44-45.

Круглов О. Деякі аспекти мовного планування в Україні // П'ятий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. - Чернівці, 2003.

Кубайчук Віктор. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови). - К., 2004.

Кушпет Володимир. Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (XIX - поч. XX ст.). - К., 2007.

ЛазаренкоЛ. Досвід мовних політик світу й українська перспектива //Українська мова. - 2002. - № 4. - С. 14.

Левкова Анастасія. Українська мова в сучасній масовій культурі: Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра філології. - К., 2008.

Лесюк Микола. Доля моєї мови. - Івано-Франківськ, 2004.

Лизанчук Василь. Навічно кайдани кували (факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні). - Львів, 1995.

Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990.

Лисяк-Рудницький Іван. Історичні есе. - К., 1994. - Т. 1.

Литвиненко Анна. Чернівецькі інтерв'ю. (Про мовно-культурну ситуацію в молодіжному середовищі зрусифікованого міста) // Урок української. - 2007. - №7-8.-С. 8-11.

Магрицька Ірина. «На нашій, не своїй землі...» (Українство на Півдні і Сході України). - К., 2009.

Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины. - К., 2002.

Макаров Юрій. Назвати кішку кішкою // Український тиждень. - 2008. - № 7. - С.2.

Маланчук В. Е. Исторический опыт КПСС по решению национального вопроса и развитию национальньїх отношений в СССР. - М., 1972.

Мартине Андре. Распространение языка и структурная лингвистика // Новое в лингвистике. - М., 1972. - Вып. VI. Языковые контакты.

Масенко Лариса. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. - К., 2004.

Масенко Лариса. Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. - К., 2008. - С. 96-131.

Матвєєв В. І. Мовна ситуація у студентському середовищі (на прикладі Київського педагогічного інституту іноземних мов) // Філософська і соціологічна думка. - 1989. - № 6. - С. 11.

Мейс Джеймс. Україна як постгеноцидна держава, або Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи // На щедрий вечір: Збірник на пошану Євгена Сверстюка. - Луцьк, 2004.

Мельничук О. С. Диглосія // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007. - С. 146.

Методологические проблеми языкознания. - К., 1988.

Мечковская Н. Б. Общее языкознание: Структурная и социальная психология языков. - М., 2001.

Михальченко В. Ю., Крючкова Т. Б. Социолингвистика в России // Вопросы языкознания. - 2000. - № 5.

Мінчак Галина Богданівна. Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць: Дис.... канд. філол. наук. - К., 2003.

Мітрофанова Оксана. Політика Франції у сфері мови // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції. - К., 2002.

Мова і час (Розвиток функціональних стилів української мови). - К„ 1977.

Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. - К., 2008.

Мозер Міхаель. Причинки до історії української мови / За ред. С. Вакуленка. - Харків, 2008.

Муроицева О. Г. Галичанізм // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007.

Мячкоуская Н. Трасянка у кантынуума беларуска-рускіх ідыялектау: хто і калі размауляе на трасянцы? // Веснік БДУ. - Серьія 4. - 2007. - № 1.

Национально-языковые отношения в СССР: Состояние и перспективи. - М., 1989.

Негребецький О. Адаптація чужомовних телепрограм українською (Стилістичні аспекти) // Урок української. - 2000. - № 5-6. - С. 15-17.

Нечуй-Левицький І. Сьогочасна часописна мова на Україні // Україна. - 1907. - Ч. 1.

Никольский А. Б. Роль язика в развивающихся странах (предпосилки лингвосоциологии) // Народи Азии и Африки. - 1974. - № 2.

Нікітіна Наталія. Усне мовлення українських політиків // Урок української. - 2006. - № 10.

Німчук В. В. Проблеми українського правопису XX - початку XXI ст. - К„ 2002.

Німчук В. В. Державна мова // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007. - С. 140-142.

Новое в русской лексике. Словарные материалы-78 / Под ред. Н. 3. Котеловой. - М„ 1981.

Новые слова и значения: Словарь-справочник / Под ред. Н. 3. Котеловой, Ю. С. Сорокина. - М., 1971; 2-ге вид. - М., 1984.

Общее языкознание: Формы существования, функции, история языка. - М., 1970.

Паніна Н. Українське суспільство 1994-2005: соціологічний моніторинг. - К., 2005.

Півторак Г. П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам'яток // Мовознавство. - 2005. - № 3-4.

Плахута Є. Цілі мовної політики держави: українські проблеми на тлі досвіду Латвії та Білорусі // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнародної конференції. - К., 2000. - С. 43-52.

Погрібний Анатолій. Світовий мовний досвід та українські реалії. - К„ 2003.

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1992.

Поповченко О. І. Словник жаргону злочинців. - К„ 1996.

Прадід Ю. Д. Мовна політика Центральної Ради // Українська мова. - 2002. - № 3. - С. 15-22.

Прадід Ю. Д. Мовне питання в українських конституціях XX ст. 11 Мовознавство. - 2002. - № 1. - С. 17-22.

Прибиткова Ірина. У пошуках нових ідентичностей: Україна в етнорегіональному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 3. - С. 60-78.

Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. - Дрогобич, 1997.

Радчук Віталій. Мова в Україні: стан, функції, перспективи // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнародної конференції. - К„ 2000. - С. 362-374.

Радчук Віталій. Українська мова в колі інших на зорі третього тисячоліття: перспектива розвитку // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції: 28-29 травня 2001 року. - ВПЦ «Київ, ун-т», 2002. - С. 150-161.

Радчук Віталій. Ще раз про Хартію, або Ціна буквалізму й домислу // Урок української. - 2006. - № 5-6. - С. 58-62.

Радчук Віталій. Укрслиш - мова майбутнього? (Взаємодія мов і переклад) // Урок української. - 2006. - № 3-4. - С. 22-27.

Райс Емануїл. Володимир Свідзинський // Сучасність. - 1961. - Кн. 4.

Розенцвейг В. Ю. О языковых константах // Вопросы языкознания. - 1963. - № 1.

Росетти А. Смешанный язык и смешение языков // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1972. - С. 112-119.

Російсько-український словник. - Т. 1. / За ред. А. Кримського. - «Червоний шлях», 1924.

Руденко А. Українське кіно під двоголовим орлом // ТелеКритика. - 2007. - № 1-2.

Русанівський В. М. Прогностичні функції соціолінгвістики // Мовознавство. - 1989. - № 1. - С. 9.

Русский язик. (Энциклопедия). - М., 1979.

Савчук Ганна Василівна. Інтонаційна організація судового дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження): Автореферат дис. ... канд. філол. наук. - Донецьк, 2009.

Саплін Ю. Ю. Фактори вибору мови спілкування в умовах близькоспорідненого білінгвізму // Мовознавство. - 1988. - № 4. - С. 50-55.

Саплін Ю. Ю. Мовний конфлікт як взаємодія особистостей, соціальних стратегій та комунікативних культур // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції: 28-29 травня 2001 року. - К., 2002. - С. 106-111.

Семчинський С. В. Загальне мовознавство. - К., 1996.

Сербенська О. А. Культура усного мовлення: Практикум. - К., 2004.

Скляр В. Мовна асиміляція (зросійщення) українців у незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. - 2007. - № 11. - С. 51-52.

Скляр Володимир. Реалії етнічного складу населення України // Слово Просвіти. - 2007. - № 42.

Скляр Володимир. Етномовні процеси в просторовому вимірі України: 19892001 рр. - Харків, 2009.

Скляр Володимир. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці XX - на початку XXI ст.: Автореферат дис.... докт. істор. наук. - К., 2010.

Словарь української мови / Упорядкував Борис Грінченко. - Т. 1-4. - К., 1907-1909.

Словник української мови: В 11 т. - К., 1970-1980.

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. - К., 1975.

Ставицька Леся. Мова і стать 11 Критика. - 2003. - № 6. - С. 29-34.

Ставицька Леся. Тендерна лінгвістика: українська перспектива // Українська мова. - 2004. - № 3. - С. 58-66.

Ставицька Леся. Арго, жаргон, сленг. Соціяльна диференціація української мови. - К., 2005.

Ставицька Леся. Мовна ситуація в Україні очима американського філолога // Українська мова. - 2007. - № 1. - С. 106-110.

Ставицька Леся, Труб Володимир. Суржик: міф, мова, комунікація // Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти. - К., 2007. - С. 31-120.

Стишов О. А. Українська лексика кінця XX століття (на матеріалі мови засобів масової інформації). - К., 2005.

Тараненко Олександр. Юридичний статус мов і мовна дійсність в Україні // Мова державна - мова офіційна: Матеріали наукової конференції. - К., 1995. - С. 6-12.

Тараненко Олександр. Українська мова на сучасному етапі (кінець 1980-х-1990- ті роки): старі і нові проблеми // Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. - Харків, 1996. - С. 24-34.

Тараненко Олександр. Мовна ситуація // Najnowsze dzieje jyzykow slowianskich / Укр. мова / red. naukowy Svitlana Jermolenko. - Opole: Uniw. Opolski, Inst, filologii polskiej, 1999. - S. 31-66.

Тараненко Олександр. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на загальнослов'янському тлі) // Мовознавство. - 2003. - № 2-3. - С. 37.

Тараненко О. О. Просторіччя // Українська мова. Енциклопедія. - К., 2007. - С. 558-560.

Теоретические проблеми социальной лингвистики. - М., 1981.

Тищенко Костянтин. Державні мови та етносоціальні стосунки 11 Мова державна - мова офіційна: Матеріали наукової конференції. - К., 1995. - С. 133-136.

Тищенко Костянтин. Основи мовознавства: Системний підручник. - К., 2007.

Тіттлей Марк. Новий підхід до теорії молодіжної субкультури // І. - 2002. - Ч. 24.-С. 109-126.

Ткач Людмила. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст. - Частина 1: Матеріали до словника. - Чернівці, 2000.

Ткач Людмила. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст. - Частина 2: Джерела і соціокультурні чинники розвитку. - Чернівці, 2007.

Ткаченко Орест. Проблема мовної стійкості та її джерел // Мовознавство. - 1990. - № 4. - С. 3.

Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу. - К., 2004.

Товстенко Вікторія. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище. - К., 2003.

Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. - М., 1988.

Толстой Н. И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. - М., 1997.

Трач Надія. Мовна політика та мовна ситуація у сфері судочинства та діловодства в Україні // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. - К., 2008. - С. 278-315.

Трифонов Р. А. Роль мовної дискусії початку XX ст. у процесі формування літературних норм української мови: Автореферат дис. ... канд. філол. наук. - Харків, 2000.

Труб В. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. - 2000. - № 1.

Туманян З Г. Язык как система социолингвистических систем. - М., 1985. - С. 57.

Тютюнник Григір. Талант чесний і мужній. (До 90-річчя з дня народження А. В. Головка) // Українська мова і література в школі. - 1987. - Ч. 12.

Украинско-русское двуязычие. Социолингвистический аспект. - К., 1988.

Українська мова. Енциклопедія. - Вид. 3-тє, зі змінами і доповненнями. - К., 2007.

Українська мова у XX сторіччі: Історія лінгвоциду / За ред. А. Масенко. - К., 2005.

Українська радянська енциклопедія. - К., 1977-1985. - Т. 1-12.

Український гуманітарний огляд. - К., 1999. - Вип. 2.

Усне побутове літературне мовлення. - К., 1970.

Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. - М., 1983.

Фаріон Ірина. Мовна норма: знищення, пошук, віднова. - Івано-Франківськ, 2009.

Фіиіман Джоиіуа. Не кидайте свою мову напризволяще. - К., 2009.

Хауген 9. Языковой контакт // Новое в лингвистике. - М., 1972. - Вып. VI. Языковые контакты.

Хвиля Андрій. Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті. - Харків, 1933.

Хмелько В. Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності // Наукові записки НаУКМА. - К., 2004. - Т. 32: Соціологічні науки. - С. 3-15.

Хобзей Наталя, Сімович Ксеня, Ястремська Тетяна, Дидик-Меуш Ганна. Лексикон львівським. – Львів.

Хрущов М. С. Про програму Комуністичної партії Радянського Союзу (Доповідь на XXII з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу 18 жовтня 1961 р.). - К„ 1962.

Ціхоцький І. А. Мовна характеристика персонажів у прозі Івана Франка: Автореферат дис. ... канд. філол. наук. - Львів, 2004.

Цшхун Генадзь. Кразлізаваньт продукт (Трасянка як аб'єкт лінгвістычнага даследавання) // Arche (Пачаток). - 2000. - Ч. 6.

Чемес Валерій. Зміна мовної ситуації і проблема моделювання її динаміки // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнародної конференції. - К., 2000. - С. 419-434.

Чемес Валерій. Про одну показову кореляцію суб'єктивного і об'єктивного в соціолінгвістичному дослідженні // Українське мовознавство. - К., 2000. - Вип. 22. -С. 125-128.

Чемес Валерій. Персоналізація суб'єктивного уявлення про еталонний зразок національної мови (за матеріалами анкетування київських студентів) // Українське мовознавство. - К., 2001. - Вип. 23. - С. 106-120.

Чемес Валерій. Суб'єктивне і об'єктивне в оцінці проблем вживання державної мови представниками різних соціальних груп мовців (зіставний аспект) // Наукова спадщина професора С. В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. Частина друга. - К., 2001. - С. 526-533.

Чередниченко Олександр. Про мову і переклад. - К., 2007.

Черникова А. Модернізація системи загальної середньої освіти // Управління освітою. - 2007. - № 9. - С. 15-22.

Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: Теория, проблеми, методи. - Изд 2-е. - М„ 2009.

Шевельов Юрій. Внесок Галичини у формуванні української літературної мови // Українознавча бібліотека. - Число 7. - Львів; Нью-Йорк, 1996.

Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. - Чернівці, 1998.

Шевельов Юрій. Вибрані праці удвох книгах. - К., 2009. - Кн. І. Мовознавство.

Шерех Юрій. Нарис сучасної української літературної мови. - Мюнхен, 1951.

Штець Микола. Національна мова українців Східної Словаччини в світлі соціолінгвістики // Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Мовознавство. - Харків, 1996. - С. 34-38.

Шумарова Η. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. - К., 2000.

Щербицкий В. Воспитывать сознательных, активних строителей коммунизма. – М., 1974.

Щур І.І. Словник комп'ютерного сленгу української мови. - К., 2006.

Этнические процессы в современном мире. - М„ 1987.

Юзьо Обсерватор // Post Поступ. - 2009. - № 10 (41), грудень.

Яворська Г. М. Прескрептивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. - К., 2000.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити