НАРИСИ З СОЦІОЛІНГВІСТИКИ - 2010

Розділ 1. ІСТОРІЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

1.4. Методи соціолінгвістичних досліджень

Соціолінгвісти використовують різноманітні методики збирання матеріалу. Значна частина їх є спільними з соціологічними методами, які застосовують для аналізу таких явищ, як білінгвізм, соціальна диференціація мови, ситуативно зумовлена мовленнєва поведінка тощо.

До польових методів досліджень належать анкетування, масові, фокус-групові та експертні опитування, інтерв'ю, безпосередні спостереження. Матеріал польових досліджень опрацьовується із застосуванням методів соціологічного аналізу, зокрема кореляційного, який визначає функціональну залежність мовних явищ від соціальних параметрів. Для опису використовують різноманітні таблиці, графіки залежностей, математично-статистичні методи.

У зарубіжній соціолінгвістиці розроблено й спеціальні експериментальні методики аналізу. Один з найпопулярніших методів, який використовують при вивченні двомовних соціумів, розробив у 1960-ті роки У. Ламберт на основі праць американського психолога Ч. Осґуда. Він має назву «тест підібраних масок» (matched guise test). Методика проведення експерименту така. Записують кількох двомовних осіб, які читають той самий текст спочатку однією мовою, потім іншою. Фрагменти записаних текстів компонують у змішаній послідовності так, щоб під час прослуховування здавалося, ніби кожний наступний фрагмент читала інша людина. Після цього респондентам пропонується прослухати записи й оцінити читців (за п'яти- чи семибальною шкалою) за різними ознаками, як-то: приємність, інтелігентність, чесність, працьовитість, авторитетність, самовпевненість тощо. Якщо один і той самий читець у різних «масках», тобто в прочитаних ним різними мовами текстах, оцінюється по-різному, то це означає, що причина розбіжності полягає у різному ставленні до відповідних мов.

В Україні такий експеримент, що відобразив підсвідоме ставлення респондентів до української та російської мов, провела в 19941995 роках американська дослідниця Лада Біланюк [Біланюк 2001].

Розгортання соціолінгвістичних досліджень в Україні передбачає оволодіння з боку відповідних фахівців спеціальними методиками, опрацьованими й апробованими в західній науці, з метою застосування їх для аналізу мовної ситуації та мовної політики в Україні.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити