Стилістика української мови

Морфологічні засоби стилістики

 

Стилістичні можливості морфологічної системи сучасної української літературної мови широкі й функціонально потужні. Більшість повнозначних слів представлена не однією формою, а кількома, навіть багатьма, і всі вони певною мірою стилістично неповторні, своєрідні. Кожна із змінюваних форм виконує певну комунікативну, отже, й стилістичну функцію.

Стилістичні функції мовних одиниць сконденсовані в таких мовних явищах:

— фонемно-звуковій матерії, сутності одиниць мови і мовлення;

— семантиці мовних форм;

— синтаксичному використанні всіх слів у структурі речення.

Добір морфологічних засобів мови (всіх її слів) з певною комунікативно-стилістичною метою визначається:

— належністю/неналежністю слова до певного стилю й жанру мови;

— формою вияву — усною чи писемною;

— семантикою слова, передусім позитивною чи негативною;

— морфологічними ознаками слова, його морфемною структурою, змінністю чи незмінністю, належністю слова до певної частини мови з властивими їй морфологічними (ширше — граматичними) категоріями, значеннями, способами і прийомами словозміни (чи її відсутності);

— емоційною нейтральністю чи певним емоційним забарвленням (відтінком поважливості, голубливості, пестливості, зменшеності, згрубілості тощо) слова.

Отже, стилістичні можливості, функції морфологічних одиниць мови знаходять свій вияв у морфологічних формах, категоріях, значеннях повнозначних змінюваних слів, обмежено й своєрідно також і в незмінюваних повнозначних словах. Таким словам властива найрізноманітніша семантика. Як відомо, не мають семантики (лексичного значення) слова службові і вигуки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити