УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Завдання та вправи для самоконтролю

1. Прочитайте слова, правильно вимовляючи звуки. Доберіть до них з довідки пояснення і запишіть. Ґирлиґа, гуслі, ґава, гандбол, ґазда, ґаздування, ганити, ґніт, гніт, ґрати, гантель, ґрасувати, горобина, ганьба.

Довідка: господар; гра з м’ячем; переплетіння металевих прутів; важкий предмет для тиснення; старовинний струнний інструмент; ворона, роззява; господарювання; сварити; гімнастичний прилад; шнур для горіння; витоптувати, розчищати доріжки; довга палиця, дерево; сором; тягар.

2. Запишіть у дві колонки слова: а) у яких пишеться м’який знак; б) які пишуться без м’якого знака. Кавказ...кий, тюр...ма, астраханський, різьбяр, арал...с...кий, камін...чик, ремін...чик, щіл...ний, емул...сія, мален...кий, паял...ник, астрахан...ці, наймен...ший, нян...чити, економіч...ний, шахтарс.кий, емал...ований, квіт...ці, бджіл...ці, жмен...ці, козац...кий, вітерец..., сопіл...ці, снігурон...ці.

3. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, м’який знак.

I. Вклонімося жін...ці, її материн...с.кій величності, її беззахиснос.ті й силі, яку не здолати (Л. Забашта). 2. Розт...охкався соловейко на калинон...ці, щос... не спит...ся серед ночі сиротинон... ці (П. Грабовський). 3. Заходилис... ц...вірін...чати, джерготіти, пут...кати різ...ні птахи (Ю. Яновський). 4. Камін...ня виблискувало проти місяця холодними т...мяними скалками (О. Гончарук). 6. Тіш...ся, дитино, поки мален...ка, ти ж бо живеш... навесні (Леся Українка).7. Все залежит... від люд...с...ких зіниц...: в широких відіб’єт.. .ся вся епоха, у звужених — збіговис.ко дрібниц... (Л. Костенко). 8. Зліва, при мокрій долинон...ці, кін...чалис... жита і починалась, лука. (М. Коцюбинський).

II. 1. Старий січ...овик натхнув свою душу в молодей...ку душу онука (Панас Мирний). 2. Гриц...ко скинув із спини торбину з сухарями, лихен...ку свитину та не кращі чоботи (Панас Мирний).3. Поглян... лиш... насл...ози — цілісін...ке море їх по світу гет... розлилося (П. Грабовський). 4. Подмухав вітерец... леген…кий, за олівцем шептав слівце; з рідних яблун... цвіт білен...кий обсипав мені лице (П. Грабовський). 5. Івану Максимовичу здалося, що це разом ударили крил...ми, знявшие.„ угору, якіс... невідомі тріпотливі птахи (О. Довженко). Квітни ж і гордис..будівниками, щедра земле, звіл...нена з піт...ми, у труді прославлена руками, у бою відстояна груд...ми (В. Юхимович). 7. Попереду з веслом у руці, насвистуючи якус... пісен...ку, шкутил...гає босоногий парубок, позаду важкувато гупає чобіт...ми підполковник (М. Стельмах).8. Жит... — це значит... жит... чуттям мільйонних сил (М. Бажан). 9. Ніде — ані сліду ноги, хурделя усе зарівняла, і далеч... пустел...ноюстала в кипуч...ому вирі юги (М. Луків). 10. Цілу ніч... надворі виє хуга, плаче, деренчит...в вікон...нім склі. Ні дружини, ні дітей, ні друга — тіл...ки гіл...ка виш...ні на столі (І. Драч).

4. Перекладіть слова українською мовою, зіставте орфограми, поясніть спільні та відмінні риси. Пятьюдесятью, альянс, скользкий, любовью, батальон, читаешь, сядьте, четырех, шестьсот, меньшей, семьсот, радостью, Рейкьявик, пьедестал, Полесье, солью, рельеф, ночь, курьезный, лен, льются, восьмьюдесятью, пятак, осью, смеются, несешься, пью, Заполярье, мышьяк.

5. Утворіть прикметники від іменників, зверніть увагу на слова, у яких відбувається спрощення приголосних.

Честь, користь, пристрасть, радість, швидкість, солдат, жалість, захист, ненависть, область, турист, тиждень, щастя, виїзд, масло, мисль, студент, баласт, сонце, контраст, зап’ястя, аванпост, кількість, гігант, вартість, інтелігент, пропуск, швидкість, допуск, захист, баласт, президент.

6. Впишіть, де потрібно, пропущені літери.

Ус...ний, компос…ний, шістнадцять, очис…ний,зліс...ний,безвиїз... но,облас...ний,ровес...ник, студен...ський.влас...ний, шістдесят, со...нце, балас.ний, захисний, ціліс.ний, корис.ний, абонен...ський, почес.ний, хвас.нути, совісний, учасник, парламентський.

7. До поданих іменників доберіть однокореневі дієслова. Поясніть правопис утворених слів. Шелест, тиск, брязкіт, блиск, тріск, свист, бризки, виск, писк, плюскіт.

8. Перепишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви.

1. Я прославляю піснею свою щасливу юність нашої землі (В. Сосюра). 2. Як гаряче пливуть з безвесної далі притьмарених видив нечутні рої (Л. Первомайський). 3. Барвінок цвів і зеленів, с...лався, розстилався (Т. Шевченко). 4. Он на стрункій і високій осичині листя пес…ливо тремтить (М. Старицький). 5. Я вірив правді на землі, я чесно мислив і трудився (П. Грабовський). 6. Щас…ливий той, хто бачив мрію, але не доторкнувсь її (Д. Павличко). 7. Розпечене со...нце на заході вже шубовснуло в Дніпро (О. Довженко). 8. Мати увечері своїм пес…ливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (Панас Мирний). 9. Вздовж дороги вервечкою розтягнулось шістнадцять плугів (М. Стельмах). 10. Після кілька тиж...невих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині (О. Гончар). 11. Від швидкого бігу калатало сер...це (В. Собко). 12. Пан звелів коней зупинити коло заїз...ного двору і повів свою молоду у кімнати (Марко Вовчок). 13. Одному со...нце світить, а другому і місяць не блисне (Прислів’я). 14. Усередині молюска була гіган...ська перлина, що нагадувала голову мусульманина в чалмі (В. Мезенцев).

9. Перекладіть слова українською мовою, доберітьдо них іменник і запишіть. Поясніть їх правопис.

Страстный, устный, корыстный, доблестный, комплексный, комендантский, гигантский, завистливый, жалостливый, честный, костлявый, проездной, солнце, сердце, выпускной, счастливый, участник, злостный, шестнадцатый.

10. Поясніть подовження приголосних або його відсутність у поданих словах.

Колоддя, маззю, першістю, ім’я, підніжжя, клоччя, матір’ ю, людяністю, безмежжя, безчестя, груддя, сміття, мотуззя, ллє, листя, полум’я, збіжжя, враження, соління, харчю, вістю, повінню, життя, тінню, стаття, Ілля, віссю, зрання, здоровенний, священний, бовван, лляний, ссавці.

11. Запишіть слова. Поясніть випадки подвоєння приголосних.

Віддати, сонний, відносся, розстріляти, осінній, розрісся, роз’єднати, беззахисний, відзначити, стінний, беззубий, оббити, піднісся, обеззброїти, начиння, надріччя, налляти, безгоміння, розкрилля, бездонні, дивовиддя, наддалекий, клечання, роззява, возз’єднання, щоденний, військкомат, докорінний, юннат.

12. Зіставте слова з одним і двома н. Поясніть, від чого залежить написання подвоєних літер у словах, подібних за звучанням.

Не оцінена тобою допомога — неоціненна допомога; не здійснена мною мрія — нездійсненна мрія; не вблаганий ніким дідусь — невблаганний дідусь; не здолана ніким армія — нездоланна сила; не злічені повік зорі — незліченні вогні.

13. Замість крапок вставте, де потрібно, пропущені літери та апостроф.

Беззаконня, ...зовні, емал...ю, Заліс.я, тварин..ий, трет...є, зіл...ю, ...ляний, підгір...я, повніст...ю, пас...я, мотуз...я, кров...ю, миліст...ю, сут...ю, здоровен...ий, стат...ею, Поділ...я, священ...ий, Ган...а, ...вічливість, спросон...я, туман..ість, юн...ий, об...йти, ов...а, жит...євий.

14. Перепишіть речення, розкриваючи дужки і, детреба, подвоюючи приголосні.

1. В моєму серці стільки ще пісень, ще стільки слів несказа(н)их у серці (В. Сосюра). 2. Щедра півде(н)а природа не встигла ще своєю буйною росли(н)істю прикрити ра(н) війни (О. Гончар). 3. Благослове(н)і мир і праця на цій оновле(н)ій землі (М. Рильський). 4. Сріблистий місяць тихо чарівне світло лив на со(н)у землю (І. Франко). 5. Хвилясто здіймаються лагідні київські узви(ш)я, попрорізувані спадистими ярами (П. Загребель-ний). 6. Грала промі(н)ям, ясним самоцвітом пора(н)я весна (Леся Українка). 7. Народже(н)я дня наближалось повільно, в мовча(н)і, і дихала легко земля, як завжди на світа(н)і (Л. Первомайський). 8. Тільки праця дає відчу(т)я повноти і справжнос(т)і жи(т)я (Ю. Мушкетик). 9. Ронили золоте лис(т)я багря(н)і клени, наливалися мі(д)ю шатра дубів (В. Козаченко). 10. Навча(н)я — це насамперед праця, щоде(н)е добува(н)я зна(н)ь (І.Цюпа). 11. Мамина посмішка ві(д)зеркалилася на личках дітей (В. Собко). 12. Сірі султани пилюки, завихре(н)ої конем, осідали на скоше(н)ій траві (Гр. Тютюнник). 13. Узлі(с)я з обох боків озвалося пострілами і стривоже(н)ими голосами (М. Стельмах). 14. Он уже й світ бо(в)аніє надворі, білуваті смуги пробиваються крізь намерзлі шибки в хату (Панас Мирний). 15. Був наш прадід генеральним обозним, генеральним су(д)ею. Хоча зовсім неписьме(н)ий (І. Корбая).

15. Перекладіть речення українською мовою. Зверніть увагу на правопис подвоєних приголосних у прикметниках і дієприкметниках.

1. В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашенном полу стояли две китайские вазы (А. Толстой). 2. Иван Ильич и Даша поселились на хуторе в мазаной хате (А. Толстой). 3. Никогда не забуду я эту сказочную прогулку среди высоких сосен по песку, смешанному с хвоей (Ф. Шаляпин). 4. Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком? (К. Паустовский) 5. В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады (М. Шолохов). 6. Море все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опускались на его синюю равнину (Максим Горький). 7. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями деревянный дом (Н. Гоголь).

16. Подані російською мовою слова перекладіть українською мовою і запишіть у два стовпчики: у перший — з подвоєнням букв; у другий — без подвоєння.

Вилла, иммиграция, Даллас, иммунитет, ватт, Питтсбург, импрессионизм, Ренн, дроссель, миссия, Одиссей, оппортунизм, лемма, манна, Эссен, оппонент, касса, нетто, иррациональный, антенна, ванна, миссис, сюрреализм, аннотация, трасса, Оттава, Ноттингем, эффект, регресс, Цвиккау, Яссы, ипподром, программа, коллектив, группа.

17. Перепишіть речення, розкриваючи дужки, і, де треба, подвоюючи букви.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день була переповнена військами (О. Гончар). 3. Київ спалахнув святковими ілюмінаціями (І. Цюпа). 4. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 5. Над самим шо(с)е зеленіють товсті столітні граби та буки (І. Нечуй-Левицький). 6. Ос(а)на осені, о сум! Ос(а)на (Л. Костенко).

18. Перепишіть, уставляючи и, і або ї. Поясніть написання слів іншомовного походження.

Інду...зм, інвест...ц...я, лектор...й, С...р...я, к...нофест...валь, бадм...нтон, ф...аско, серт...ф...кат, Грец...я, Ч...лі, В...рдж...н...я, глосар...й, грац...озний, с...мб...оз, к...пар...с, лаб...р...нт, астерс.д, бол...д, пенальт..., ор...єнт...р, коеф..ц..ент, его...ст, м...рт, еп...скоп, д...апазон, пс...хоанал...з, трад...ц...я, сп...рт, б...нт, б...оенергет...ка, цез...й, ц...л...ндр, моза...ка, рад...оф...з...ка, фак...р, ф...н...ш..

19. Перекладіть слова українською мовою. Поясніть правопис.

Сьерра-Леоне, иллюминация, дифференциация, иммиграция, дистрибьютор, шампиньон, бонна, либретто, Африка, Миссисипи, Апеннины, ассорти, мотто, экстерьер, финн, гигиена, Каир, косинус, Сидней, Сицилия, Антарктида, Финляндия, Ватикан, Марокко, марокканец, сессия, брутто, Пикассо, браконьер, нуклеиновый, ирреальный, территория, эвфемизм, миссионер, Лейпциг, Цюрих, эквивалент, экспрессия, пюпитр, брошюра, суффикс, Сиракузы, Аттика.

20. Перепишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені літери та апостроф. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

Ун...верс...тет, ж...рі, парф...мерія, ауд...єнц...я, міл...он, медал...он, ...скадр...л...я, бенеф...с, тра...ктор...я, Гол...фетр...м, акс.ома, Г...малаї, Га...ті, Т...бет, кар...єра, ал...янс, ньюфаундленд, ад...ютант, р...тор...ка, полем...ка, д...дакт...ка, ...мпров...зац...я, Вав...лон, P...о-де-Жанейро, колон...а, нет...о, кон...юнктура, Пхен...ян, миш...як, кольорова гам...а, гам...а-промені, конфет...і, тон...а, вет...о, Л...сабон, П...ренеї, л...брет...о, Ел...ада, ел...нка, кур...оз, кл...матолог...я, ін...єкц...я, Х...юстон, адаж...о, адм...н...страція, вест...б...юль, д...ф...ренц...ал, міл...ярд,.Корд...л...єри, Т...т...кака, Д...зель, д...зель.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити