УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикологією (від гр. lexisслово, logosвчення) називають науку, яка вивчає лексику. Слово лексика походить від грецького слова lexicosсловесний, словниковий. Ним називають усі слова мови, а також окремі шари або групи слів (побутова, професійна лексика) та словниковий склад окремих творів чи письменників (лексика Шевченка, лексика «Гайдамаків»).

Слово є однією з основних одиниць мови. Воно дає найменування всім пізнаним людиною предметам, явищам природи та суспільства, слугує для вираження людиною почуттів, емоційних реакцій і волевиявлень. Отже, фактично, слово бере на себе номінативну (називальну) функцію мови.

До найважливіших ознак слова належать такі:

— слово складається зі звуків і має певну внутрішню впорядкованість звуків;

— має наголос;

— має лексичне значення, тобто щось називає або виражає;

— може поділятись на менші мовні одиниці — морфеми (основу й закінчення, корінь, суфікс, префікс);

— пов’язується з іншими словами в реченні або словосполученні змістовими й граматичними зв’язками;

— має граматичні форми;

— виконує синтаксичні функції.

Слова поділяються на групи:

самостійні — це ті слова, що мають лексичні й граматичні значення: поле, ліс, гай, гарний, свій, чотири, сміятися, весело, взимку та ін.

До самостійних належать іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники;

службові слова мають тільки граматичні значення і можуть виражати залежність одних слів від інших у словосполученнях та реченнях, пов’язувати однорідні члени речення, частини складного речення, надавати певних відтінків словам або утворювати окремі граматичні форми.

Службовими словами є сполучники, прийменники, частки.

Окремою групою слів є вигуки та звуконаслідування, бо вони нічого не називають, а лише виражають почуття, емоції, реакції, акустичні образи.

Слово, яке має лексичне значення, називається лексемою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити