УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 4. 11 КЛАС. II СЕМЕСТР (80—84 дні)

Тема 15. КОМЕНТАРІ ДО ЗАВДАНЬ ІЗ НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ

Контроль № 3

Коментарі до завдань

Коментар до завдання 1. Щоб успішно написати власне висловлення на тему «Благодійність — найвищий вияв гуманності», вам слід було пройти всі етапи підготовчої роботи.

На першому етапі ви мали б проаналізувати мовний бік формулювання теми: 1) зрозумівши всі слова, які є в темі; 2) виявивши її логіку; 3) розмежувавши головне й другорядне в ній; 4) схематизувавши її, спростивши, щоб формулювання стало прозорішим для вас.

У результаті цього ви б установили, наприклад, таке: 1) благодійність — це добровільна безкорислива пожертва фізичних або юридичних осіб у вигляді матеріальної, фінансової, організаційної чи іншої допомоги комусь; гуманність — це людяність у своїх діях і ставленні до інших людей; найбільший — прикметник у формі найвищого ступеня порівняння, який указує, що певна ознака притаманна комусь (чомусь) максимально, а всі інші ознаки виражені менше тощо.

Виявити логіку теми ви могли б шляхом перетворення формулювання в логічні схеми на зразок: А — максимальний вияв БІ максимально Б виявляється в А / Б залежить від А / якщо А, то максимально Б / якщо не А, то й не максимально Б тощо. Підставивши отримані раніше визначення слів із теми в схеми, ви б отримали, наприклад, такі варіанти логічних зв’язків у темі: добровільна безкорислива допомога однієї людини іншій — це максимально можливе (хоча є й інші) вираження людяного ставлення однієї людини до іншої, людяність залежить від уміння творити добро (благо діяти); якщо людина благодійна, то про неї можна говорити, що вона максимально людяна та под.

Звідси ви могли б зробити висновок: головним у темі є акцентування на тому, що людяність виявляється саме в умінні певної особи добровільно, ні покликам серця, з усвідомлення своєї людської сутності безкорисливо, тобто не за гроші чи вдячність, прийти на допомогу іншому. Саме це відрізняє людину-благодійника від інших людей (хто допомагає ближнім за спонукою зовні, за наказом чи проханням, за якусь винагороду або й узагалі не бачить потреб інших) і дозволяє про неї говорити як про справжнього гуманіста, як про особу справді гуманну, людяну.

Після таких міркувань ви б, можливо, захотіли по-іншому сформулювати тему, й ваше завдання набуло б такого вигляду:

Підтримайте або спростуйте думку про те, що зразками справжньої людяності є люди, які добровільно безкорисливо здатні допомагати тим, хто того потребує.______________

Працюючи в такий спосіб із запропонованою темою, ви паралельно з’ясували б і свою позицію щодо неї, тобто проводили роботу, передбачену другим етапом. Для цього ви мати б визначитися з: 1) проблемою, яку, імовірно, розв’язував «невідомий» автор, висловивши судження, яке стало темою для власного висловлення; 2) вашою власною ідеєю (поглядом) стосовно цієї проблеми; 3) подібністю чи неподібністю вашої ідеї й ідеї «невідомого» автора

У результаті цих дій ви б дали відповідь на питання про те, чи підтримувати, чи спростовувати думку (ідею), закладену в темі. Зокрема, скориставшись набутим раніше досвідом, ви могли б створити, наприклад, таку робочу таблицю:

Проблема

Розв’язання проблеми «невідомим» автором (ідея автор)

Моє розв'язання (моя ідея)

Формулювання моєї позиції

Проблема характеристик (рис) справжньої людини

Благодійність — найбільший вияв людяності

Людину можна назвати максимально людяною, якщо вона здатна добровільно безкорисливо допомагати тим, хто того потребує, інші ж позитивні характеристики. притаманні людині (доброта, щирість, співчутливість), також можуть слугувати підставами для називання людини людяною, але меншою мірою

Я цілком погоджуюся з думкою про те, що людяність найвиразніше виявляється в здатності людини творити безкорисливо за покликом серця добро іншим людям...

На третьому етапі ви мали б визначитися з алгоритмом щодо структури висловлення й створити усний варіант тексту, де б задали місце тезі (а вона вже майже готова — див. четвертий стовпчик вашої таблиці), аргументам і прикладам, міні-висновкам і загальному висновку.

Після ретельно виконаних підготовчих дій написання власного висловлення було б значно простішим.

Коментар до завданий 2. Подібний аналіз ви вже проводили стосовно власного висловлення на тему «Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця» (див. коментар до четвертого завдання для роботи на етапі аналізу теми для власного висловлення). Проведення такого аналізу є надзвичайно потрібного річчю, оскільки лише завдяки формуванню відповідного вміння ви зможете «реально» дивитися на власне творіння й не боятися його краяти-переписувати заради вдосконалення. Тож і в цьому випадку не полінуйтеся проаналізувати своє висловлення на тему «Благодійність — найвищий вияв гуманності» й за потреби вдосконалити його, тим більше, що далі ви масте змогу ознайомитися зі зразком на цю саму тему й порівняти свій і «чужий» тексти. Прикро буде, якщо порівняння буде не на вашу користь! Правда ж? Особливо враховуючи те, що за умови нижчої якості вашого висловлення шанси отримати вами високий бал зменшуються, а отже, в реальності у вас буде менше можливостей досягти бажаного — вступити в омріяний вами вищий навчальний заклад- Поміркуйте над цим!

Коментар до завдання 3. Ви, мабуть, помітили, що проаналізувати запропонований зразок висловлення на тему «Благодійність— найбільший вияв гуманності» можна шляхом використання питань, на які ви відповідали, оцінюючи своє висловлення. У підсумку можна дійти, наприклад, таких висновків:

Питання

Відповідь

Стосовно змісту:

1. Який вибір ви зробили — підтримали чи спрощували думку, закладену в темі?

2. Чи вдалося вам довести свій вибір, належно сформулювавши тезу, запропонувавши до неї два-три аргументи, давши до аргументів яскраві, переконливі приклади й підсумувавши все це висновком, який випливає з логіки вибору й доведення?

3. Наскільки чітко ви сформулювали тезу?

4. Чи ваші аргументи (докази) доводять цю тезу? Якщо так, то за якою логікою?

5. Чи ілюстрації є показовими для розкриття заявлених в аргументах і тезі позицій?

6. Чи висновок суголосний вашій заяві, яку він зробив на початку власного висловлення в тезі?

7. Чи висновок логічно випливає з аргументації, чи, можливо, аргументи вимагають цілком іншого висновку?

Стосовно форми:

1. Чи всі складники, передбачені умовою тестового завдання, ви репрезентували?

2. Які мовні засоби ви використали, щоб показати, де теза, де перший аргумент, де перший приклад, де другий аргумент, де другий приклад, де висновок?

3. Чи доречно ви розбили свій текст на абзаци?

1. Думка з теми підтримана.

2. Усі елементи для належного доведення такого вибору є.

3. Теза виразна й чітко виокремлена абзацом.

4. Аргументи чіткі й доводять саме тезу за такою логікою: спочатку доводиться, що благодійність — одна з-поміж інших позитивних характеристик, які дозволяють говорити про когось як про гуманну людину; потім доводиться, що саме благодійність слід вважати найбільшою чеснотою людини.

5. Приклади до аргументів є, і вони досить показові.

6. Висновок сам «напрошується»: що заявлялося, про те й у висновку.

7. Висновок пов’язує весь текст у цілісність.

1. Так.

2. Теза (Цілком справедливіш, як на мене; Щоб довести свою позицію; На цьому ґрунті в мене з'явиться можливість; аргументи (На мою думку; Аргументом на користь); приклади (Наприклад; Так, наприклад); висновки (Отже; Підсумовуючи все вищесказане, можу з упевненістю ствердити)

3. Значною мірою, так: найчастіше кожному елементу змісту відповідає свій абзац.

Шукаючи відповіді на інші питання, ви, напевно, дійшли висновків на зразок:

1) автор власного висловлення побудував текст за алгоритмом «теза — аргумент 1 — приклад 1 — міні-висновок 1 — аргумент 2 — приклад 2 — міні-висновок 2 — загальний висновок;

2) структурні елементи алгоритму в тексті починаються словами:

• теза: Цілком справедливіш, як на мене,...;

• аргумент 1: У зв'язку із цим виникає питання:..;

• приклад 1: Яка ж це чуйна людина?..;

• міні-висновок 1: Отже, безперечно маючи підстави відносити...;

• аргумент 2: На мою думку, набагато ближче до істини...;

• приклад 2: Непросто поспівчувати, не просто любити...;

• міні-висновок 2: Отже, на відміну від інших виявів...;

• загальні висновок: Підсумовуючи все вищесказане....

3) тлумачення слова «гуманність» автор пропонує, щоб показати, що гуманність може виявлятися в різних формах (у доброті, чуйності); у подальшому це дає авторові можливість на основі порівняння таких двох виявів гуманності, як співчуття й благодійність, унаочнити, що благодійність більш цінна й висока чеснота людини;

4) фрагмент, де автор подає своє розуміння сутності гуманності, варто віднести до тези;

5) до словесних засобів, якими користувався автор, щоб забезпечити логічність викладу думок, варто передусім зарахувати вставні слова й конструкції (як на мене; по-перше; по-друге; отже; наприклад), а також формулювання, у яких відкрито вказується на перебіг думок автора (Щоб довести свою позицію, спочатку спробую розібратися в тому...; На цьому ґрунті в мене з’явиться можливість...; У зв'язку з цим виникає питання...; Аргументам на користь цього твердження...; Підсумовуючи все вищесказане, можу з упевненістю ствердити...).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити