УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 5. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90-98 дні)

Контрольна робота № 4. ОРФОГРАФІЯ

І рівень

1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка.

А безчес...ний, балас...ний, влас...ний

Б швидкіс...ний, наміс...ник, дилетан...ський

В кореспонден...ський, мес...ник, ціліс...ний

Г закис...ний, зліс...но, високовартіс...ний

Д піс...ний, зап’яс...ний, якіс...но

2. Апостроф пишеться в усіх словах рядка.

А кур...єр, б...джет, об...єднання

Б прив...ялість, ф...зеляж, інтерв...ю

В Лук...ян, Люм...єр, духм...яний

Г Севіл...я, ар...єргард, м...ятний

Д мереф...янський, Рів...єра, пів...юрти

3. Укажіть речення, у якому замість (?) слід ужити прийменник в:

А Глянув (?) синій, неторканий став.

Б Весняне сонце мрійно дивилося (?) вікно.

В Любо (?) гаю соловейко виспівує.

Г Виблискує (?) світлі сонячних променів роса.

Д Бабуся спекла тістечка (?) формі зірочок.

II рівень

Завдання 4—6 мають на меті встановлений відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впинить її в таблицю.

4.

Виділений сумнівний голосний перевіряється

1 наголосом

2 за словником

3 випаданням при зміні слова

4 чергуванням з і в закритому складі

Приклади

А палець

Б чергувати

В медаль

Г восени

Д розтирати

5.

Ь слід писати

Приклади

1 у всіх словах

А ковз...кий, близький, бояз...кий

2 у першому слові

Б стан...ся, підніс..ся, розріс...ся

3 у другому слові

В сіл...ський, пол...ський, сімферопол...ський

4 у третьому слові

Г різ...бяр, нян...чити, кін...чик

Д рибал...ці, креол...ці, приятел...ці

6.

Замість крапок слід писати

Приклади

1 Ь

А інтер..єр, єд..ністю, кобзар..ський

2 ЬО

В кан..н, батал..н, бул..н

3 ЙО

В бутон..єрка, він..єтка, міл..ярд

4 ЬЙО

Г ра..н, кур..з, при..м

Д мал..к, л..дяник, пол..вка

ІІІ рівень

7. Випишіть слова, у яких не відбувається позиційне чергування в та у.

Ущухати, уявлення, утрачений, ухоплений, учетверо, учиняти, ураження, уцілілий, утручання, ущент, утома, уряд, утілення, уклад, угинати.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Прочитайте текст.

Поставте замість .. там, де потрібно, м’який знак і апостроф:

В одному з наймал..овничіших куточ..ків України — на Чернігівщині — народив..ся Олександр Довженко, в_датний україн..с..кий кінодрам_тург і кінор_ж_сер. Першою роботою Олександра Петровича стала «Ягідка кохан..ня» — л_гкий філ..м із ком_дійним ухилом. Довженко його потім ніколи не зар_ховував до свого творч..ого б_гажу. Точкою ж від..ліку стала «Сумка дипкур..єра». У тисяча дев..ят..сот двад..цять восьмому році знімаєт..ся фільм «Зв..нигора» — історія у країн..с..кого народу від сивої давн_ни і до сучаснос..ті, а тисяча дев..ят..сот трид..цятий рік внос_ть до м_стец..кої скарбниці довженків..с..кий ш_девр «З_мля». З початком війни Довженко добровол..цем іде на фронт. Піс..ля війни в_ликий р_ж_сер займаєт..ся п_дагогіч..ною і викладац..кою роботою в Інст_туті кін_м_тографії, пише сц_нарії та кіноповіс..ті.

9. У попередньому тексті вставте на місці _ пропущені букви.

IV рівень

10. Запишіть затранскрибовані слова:

[п’іан'їс'ц'і] — _______________________________

[г’іган'с'кией] — _______________________________

[фашис':кией] — _______________________________

[миргороц’кией] — _______________________________

[преизиеденства] — _______________________________

[запйаснией] — _______________________________

11. Запишіть по 3 приклади слів із: 1) Ь; 2) апострофом; 3) ЬО; 4) ЙО; 5) з уподібненням приголосних за м’якістю.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

12. До поданих дієслів допишіть споріднені дієслова, щоб у корені відбулося чергування Е-И:

Заберу — _______________________________

Підстелить — _______________________________

Дертися — _______________________________

Витер — _______________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити