УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 6. ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО (99-100 дні)

Тест № 1. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ

(результати виконання завдань цієї частини зараховуються як ДПА)

Частина 1

УКРАЇНСЬКА МОВА

Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте йото в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1*. М’який знак пишеться на місці пропусків у всіх словах рядка

А рибальство, погод..ся, прип’ят..ський, голівон..ці

Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

Г кан..йон, дерз..кий, мал..ва, локал..ний

2*. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться окремо:

А що/річно, поки/що, ні/про/що, будь/що

Б хіба/що, ні/від/чого, чий/небудь, аби/кого

В немов/би, де/хто, під/час, ні/для/кого

Г уві/сні, аби/в/кого, до/речі, дарма/що

3*. Граматично неправильна відповідь на запитання «Котра година?» —

А за двадцять сьома

Б чверть на п’яту

В десять по шостій

Г пів дванадцятого

4*. Букву е треба писати на місці пропуску лише в одному зі слів рядка

А гарячою каш..ю, знатним вельмож..ю

Б розкішним палац..м, найбільшою площ..ю

В крутою круч..ю, кращим пісняр..м

Г нижчою меж..ю, молодшим школяр..м

5*. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка

А заховав ... скриньку; хлопчик ... капелюсі, чула ...філармонії, зустріла ... Львові

Б замкнули ... кімнаті, позичив ... друга прочитала ... творі, фото ... альбомі

В тепло ... будинку, перебувати ... відпустці, жити ... Святогорську, написано ...оголошенні

Г купатися ... озері, події ... світі, поринув ... простір, тримав ... фокусі

6*. Не можна замінити виділене слово тим, що подане в дужках, у реченні

А Перехожий безтурботно (безпечно) перетинає вулицю на червоне світло.

Б У бібліотеці (книгозбірні) університету читачі користуються електронним каталогом.

В Письменникові властива (притаманна) любов до людини і природи.

Г Русло (річище) пересохло й поросло травою.

Прочитайте текст і виконайте завдання 7—10.

(1)Поважно й по/волі гроза повзла чорним драконом і, з/рідка блимаючи своїми вогненними очима, грізно й не/задоволено буркотіла. (2)Нікому й на думку не/спадало, що за якісь двадцять хвилин по вулицях пронесеться страшний ураган, усе полетить шкереберть, і над Харковом забушує шалена злива. (3)Святкова публіка весело пливла асфальтованими тротуарами і безтурботно шелестіла симпатичним міським гомоном.

(4)Але гроза нарешті доповзла, і дракон розкинув свої крила над околицею. (5)І тоді якось враз, блискавично, над костьолом повисли темно-сині шмаття авангардних хмар, і грім уже забуркотів чітко, голосно і недвозначно.

7*. У прямому значенні вжито в тексті виділене слово

А гроза повзла

Б пронесеться ураган

В публіка пливла

Г грім забуркотів

8*. Фразеологізмом є вислів

А повзти драконом

Б полетіти шкереберть

В шалена злива

Г авангардні хмари

9*. Неозначений займенник виділено в словосполученні з тексту

A за якісь двадцять хвилин

Б усе полетить шкереберть

В нікому й на думку не спадало

Г свої крила

10*. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому

Б другому

В третьому

Г четвертому

Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно і інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма ресструватиме їх як помилки!

11*. Граматично правильно побудоване речення

А Приятель із дитинства цікавиться й колекціонує марки.

Б Хлопець мовчав, спідлоба поглядаючи на співрозмовника.

В Більш цікавішою була друга частина доповіді.

Г Після реставрації експонат набув дуже прекрасного вигляду.

Д Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування.

12*. Неправильну відмінкову форму числівника вісімсот шістдесят сім наведено в рядку

А Р. в. восьмисот шістдесятьох сімох

Б Д. в. восьмистам шістдесятьом сімом

В Зн. в. восьмисот шістдесятьох сімох

Г Ор. в. вісьмомастами шістдесятьома сімома

Д М. в. (на) восьмистах шістдесятьох сімох

13*. У реченні «Сковорода, не обтяжен(1)ий особливими обов’язками, старан(2)о використовує п'ятирічне перебуван(3)я за кордонам для навчан(4)я, для числен(5)их зустрічей з видатними людьми» подвоєні літери слід писати на місці всіх цифр, окрім

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

14*. Неправильно утворена особова форма дієслова —

А з’їси

Б відповіси

В повториш

Г дасиш

Д розповіси

15*. Складнопідрядне речення меш утвориться, якщо до речення «Мати співала дитині свої пісні ...» додати

А з метою прищепити їй любов до співів.

Б бо мала на меті навчити її співати.

В прагнучи навчити її співати.

Г захоплена мрією навчити її співати.

Д щоб прищепити їй любов до співів.

16*. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заєць, життєвий, хворостняк

Б з’являється, воджу, ящірка

В ялтинський, ніччю, щільно

Г люблю, дзвякає, тьмяніє

Д щабель, діяння, шістдесят

17*. Правильно розставлено розділові знаки в реченні

А Важко говорити, якими були річки до поселення перших харківських мешканців, але безумовно вони поселилися тут не тому, що були великі річки.

Б Притулишся вухом до землі ніби сподіваєшся від неї на відповідь, а вона мовчить, не озивається, не видає жодної своєї таємниці.

В Ляжеш коло грядок на гарячу землю горілиць, лежиш, дивлячись у небо і така довкола тиша, наче ти зостався сам-самісінький на всю землю.

Г Ось після першого дощу все відразу зазеленіло, бо напоєні вологою бруньки тріснули, і з’явилися ніжні листочки.

Д Відстані, які проходять Земля і тіло назустріч одне одному, обернено пропорційні їхнім масам, завдяки чому нам здається, що Земля залишається на місці, а тіло падає.

18*. Із великої літери пишуться обидва слова в словосполученні рядка

А (3,запорізька (С,с)іч, (3,з)ахідна (Є,є)вропа

Б (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (Ф,ф)інська (3,з)атока

В (К,кавказький (Х,х)ребет, (Ш,ш)ирокий (Я,я)р

Г (В,в)верхня (С,с)ілезія, (С,с)кандинавський (П,п)івострів

Д (С,с)тара (П,п)ланина, (Ч,ч)орне (М,м)оре

19*. Поширеним є речення

А Учні конструюють і креслять.

Б Олівець не виходить із рук.

В Небо стало ніби кармазинове.

Г Серцю радісно.

Д Дівчина наче квіточка.

20*. Підкреслені букви позначають той самий звук у всіх словах рядка

А Збараж, запорожці, жага, книжка

Б Магда, грім, вогкий, голос

В намисто, скатертина, ліс, щастя

Г якби, квота, Каспій, потік

Д дошці, сірник, сяйво, сніг

21*. Безсполучникове складне речення утвориться, якщо до речення «Дівчина по землі не ходила, а наче літала...» додати

А найбільше в світі бажаючи крила

Б так їй хотілося мати крила

В бо найбільше в світі хотілося їй мати крила

Г як птах на крилах.

Д зачарована мрією про крила.

22*. Правильно написано всі займенники рядка

А дехто, ніякий, скільки-небудь

Б ніщо, де-котрий, ніскільки

В будь-що, аби-хто, що-небудь

Г нічий, хтонебудь, деякий

Д ніякий, якийсь, хто-зна-що

23*. Помилку в уживанні відмінкової форми іменника допущено в словосполученні

А навчати мови

Б запобігати руйнуванню

В опанувати фах

Г сміятися над людиною

Д хворіти на грип

У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрою, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перегині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

24*. З’ясуйте, якому типу складнопідрядного речення відповідає фрагмент речення.

Фрагмент речення

Тип речення

1 ... рік, коли я з батьками...

А обставинне причини

2 ... повернувся, коли сонце вже...

В порівняльне

3 ... було цікаво, тому учні...

В означальне

4 ... слова лилися, як сиплеться жито...

Г обставинне часу

Д обставинне наслідку

25*. Доберіть приклади до розділових знаків у реченнях із чужою мовою (розділові знаки в прикладах відсутні).

Розділові знаки

1 двокрапка після слів автора перед прямою мовою

2 тире після прямої мови перед словами автора

3 кома й тире до і після слів автора, які розривають пряму мову

4 кома й тире після прямої мови, а також крапка й тире після слів автора перед другою частиною розірваної прямої мови

Приклади

А «Світ подібний до театру відповів Сковорода Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями. Я обрав собі цю роль — і задоволений».

В Платон подумав «Як це прекрасно кидати виклик світові й обманюватися».

В «Народ не прощає відсутності таланту митцеві гак само, як не прощає генералам програних битв!» часто повторював письменник.

Г «Логіка природи говорив К.Д. Ушинський найдоступніша для дітей логіка».

Д У поемі «Гайдамаки» Шевченко засвідчив, що головним її джерелом були народні перекази, які, по суті, теж є спогадами, тільки усними.

26*. З’ясуйте вид поданих односкладній речень.

Вид речення

Приклад

1 означено-особове

А В моєму серці — самі пісні.

2 неозначено-особове

Б Тут сьогодні і тепло, і затишно.

3 називне

В Привітай друга з днем народження.

4 безособове

Г Затінок, сутінок, день золотий.

Д Співають на нашій вулиці щовечора

27*. Доберіть синоніми до поданих слів.

Слово

Синоніми

1 плідний

А самовідданий

2 марний

Б меркантильний

3 жертовний

В продуктивний

4 корисний

Г пожиточний

Д суєтний

28*. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Лишалося ще (1)трете весілля — молодшої принцеси, над (2)котрою (3)тяжіла чорна душа (4)дванадцятиголового змія.

А сполучник

Б прикметник

В числівник

Г займенник

Д дієслово

Читання й аналіз тексту

Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді і позначте його.

Прочитайте текст і виконайте завдання 29—33.

Великий чародій слова

(1—4) Микола Васильович Гоголь — геніальний письменник, прозорливець, із даром проникати в найпотаємніші глибини людської душі. Але український чи російський? Він патріот своєї землі чи того краю, у якому не тільки знайшов прихисток, а й поводирем якого став назавжди?

(5—7) Гоголь — українець за походженням, який змушений був одягати російський костюм, щоб одержати літературну славу й представити світові психологію, побут, звичаї й традиції українського селянина, описати красу української ночі і рев могутнього Дніпра.

(8—14) Письменник жив далеко від рідної землі, улившись у культурно-мовний простір російського народу. Та великий майстер художнього слова не забував про рідний край, який напоїв його тривожними, сумними й ліричними піснями, пробудив у нього інтерес до найсокровеннішого — красного письменства У хвилини духовного голоду, коли рука відмовлялася писати, він звергався до рідних і друзів, які жили в Україні, приїжджав додому і пірнав у «малоросійську» народну духовну стихію, яка воскрешала душу письменника, давала нові творчі сили.

(15—22) Це один погляд на Миколу Гоголя. Прихильники цього погляду «запитували» слова Тараса Шевченка: «Благоговіти треба перед Гоголем як перед людиною, обдарованою найглибшим розумом і найніжнішою любов’ю до людей». Маємо й інший погляд: Микола Васильович Гоголь, за висловом революціонера-демократа В. Бєлінського, є «витвором чисто російським, національним, вихопленим із тайників народного життя». Або: «Ніколай Гоголь, маючи могутній письменницький талант, міг двигнути українську літературу до небувалої висоти, але того не зробив» (Б. Мельник), «Гоголя живосилом тягнемо назад, в Україну, дехто ладен посадити його в класики вітчизняної літератури...» (В. Захарченко).

(23—27) Художній світ письменника становлять два феномени: перший — «Мертві душі», другий —- «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», «Миргород», «Тарас Бульба». Другий феномен простий і водночас глибоко загадковий. У ньому змальована сильна духом і фізично зневірена Україна, мова волелюбного народу — багата і неповторна своєю природою, хоча й визнана тими, серед кого жив письменник, неперспективною, мужичою, «исчезающею».

(28—36) Гоголь запозичив і продовжив передусім творчий досвід І. Котляревського. Перше, що їх зближує, — орієнтація на живу загальнонародну мову — той фунт, на якому формувалася літературна мова Друге, що споріднює Котляревського і Гоголя, — лексикографічна діяльність. Відомо, що одну з найважливіших ознак гоголівського стилю становить уживання українізмів — майстерно вплетених у тканину' російської мови українських слів. Своєрідним довідником при читанні творів Гоголя були укладені ним словники, що, зокрема, сприяло переходу багатьох українізмів до російської мови. Майстер слова проклав міцний місток, що з’єднує всотану ним культуру України, яка виплекала його фізично і духовно, з культурою російського народу, немало зробив для пропаганди української мови.

(37—42) Проблема «Гоголь український чи російський патріот» ще довго мусуватиметься, висвітлюватиметься з різних позицій, ще довго витлумачуватиметься неоднозначно. Думки різні, часом гострі. Тож є надія, що в суперечці народиться істина. Слід лише не забувати слушного застереження Свгена Сверстюка, що в «недоброму і легкому слові є зерно чортополоху». Головним має стати віднайдення раціонального зерна. Це вельми-таки складне завдання, яке розв’язуватимуть і філософи, й історики, і філологи.

(43—48) Як би там не було, які б аргументи не наводилися, Микола Гоголь був і залишається назавжди письменником-українцем, який зробив вагомий внесок у розвиток російської і — не буде перебільшенням — світової літератури. Влучно і точно про це сказав наш незабутній Олесь Гончар: «Для росіян він став «Николай Васильевич», для українців — «Микола Васильович», римські друзі називали його «синьйор Нікколо», а для людськості він просто —Гоголь, великий чародій слова».

За М. І. Степаненком

506 слів

29*. Виділені слова є метафорою, окрім слів у реченні

А ...Для людськості він просто — Гоголь, великий чародій слова (рядки 47—48).

Б ...Микола Гоголь був і залишається назавжди письменником-українцем, який зробив вагомий внесок у розвиток російської і — не буде перебільшенням — світової літератури (рядки 43—45).

В Відомо, що одну з найважливіших ознак гоголівського стилю становить уживання українізмів — майстерно вплетених у тканину російської мови українських слів (рядки 31—32).

Г У хвилини духовного голоду, коли рука відмовлялася писати, він звертався до рідних і друзів, які жили в Україні, приїжджав додому і пірнав у «малоросійську» народну духовну стихію, яка воскрешала душу письменника давала нові творчі сили (рядки 11—14).

30*. У висловленні «Він патріот своєї землі чи того краю, у якому не тільки знайшов прихисток, а й поводирем якого став назавжди?» (рядки 2—4) сформульовано

А висновок, якого доходить автор

Б тезу, яку автор має підтвердити або спростувати

В проблему, спірне питання

Г аргумент, що підтверджує або спростовує тезу автора

31*. Викладений у тексті погляд, відповідно до якого І о толь ІІЕ був патріотом рідного краю, спростовує висловлювання:

А Ніколай Гоголь, маючи могутній письменницький талант, міг двигнути українську літературу до небувалої висоти, але того не зробив (рядки 19—21).

Б ...Микола Васильович Гоголь ... є «витвором чисто російським, національним, вихопленим із тайників народного життя» (рядки 17—19).

В ...Микола Гоголь був і залишається назавжди письменником-українцем, який зробив вагомий внесок у розвиток російської і — не буде перебільшенням — світової літератури (рядки 43—45).

Г У ньому (феномені художнього світу Гоголя) ... сильна духом і фізично зневірена Україна, мова волелюбного народу — багата і неповторна своєю природою, хоча й визнана тими, серед кого жив письменник, неперспективною, мужичою, «исчезающею» (рядки 25—27).

32*. До простого і водночас глибоко загадкового феномену художнього світу Гоголя автор НЕ відносить твір

А «Мертві душі»

Б «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»

В «Тарас Бульба»

Г «Миргород»

33*. Жанр цього тексту —

А оповідання

Б допис

В стаття

Г реферат

Частина 2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильним варіант відповіді і позначте його.

34. «Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров’я!» — це рядок

А обрядової пісні

Б соціально-побутової пісні

В родинно-побутової пісні

Г історичної пісні

Д ліричної пісні

35. Ідея «сродної праці» втілена у творі

А Є. Маланюка «Стилет чи стилос?»

В Г. Сковороди «Бджола та Шершень»

В І. Котляревського «Наталка Полтавка»

Г Т. Шевченка «Заповіт»

Д І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

36. Композиція поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

А має два епілоги

Б має два вступи

В не має вступу

Г не має епілогу

Д не має авторських відступів

37. «Ну як-таки, щоб ват — та пропала? Се так колись і вітер пропаде!» — слова

А Наталки («Наталка Полтавка» І. Котляревського)

Б Мавки («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Катерини («Катерина» Т. Шевченка)

Г Ольги («Повість минулих літ» — оповідь про помсту Ольги древлянам)

Д Мотрі («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького).

38. Прочитайте уривок, з’ясуйте ім’я літературного героя, назву твору та його автора.

Ішов справді парубок. На перший погляд йому. може, літ до двадцятка набираюся Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам[...] лице довгобразе — козаче; ні високого, ні низького зросту, — тільки плечі широкі та груди високі... Оце й уся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ніш світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою...

А Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

Б Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Іван («Тіні забутих предків» М. Коцюбинського)

Г Карпо («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Д Іван Дідух («Камінний хрест» В. Стефаника)

39. Автобіографічним є твір

А «Сон» («У всякого своя доля») Т. Шевченка

Б «Камінний хрест» В. Стефаника

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д «Земля» О. Кобилянської

40. «... колосальне, всеобіймаюче око України» — так І. Франко назвав

А Т. Шевченка

В Панаса Мирного

В І. Нечуя-Левицького

Г Марка Вовчка

Д І. Котляревського

41. Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» та визначте виділені художні засоби.

Що за люба дитина мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. [...] Я не хвалю своїх синів, але, кали правду сказати, то на всі Семигори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі, то дай, Боже, таких дітей усякому. Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай, а як іде селам, то дівчата але перелази ламають.

А порівняння, гіпербола, епітети

Б фразеологізми, пестливі слова, літота

В гіпербола, порівняння, оксиморон

Г епітети, фразеологізми, пестливі слова

Д епітети, фразеологізми, гіпербола

42. Романами є твори

А «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка; «Енеїда» І. Котляревського

Б «Лісова пісня» Лесі Українки; «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

В «Камінний хрест» В. Стефаника; «Хазяїн» І. Карпенка-Карого

Г «Максим Тримач» Марка Вовчка; «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д «Чорна рада» П. Куліша; «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

43. Т. Шевченко назвав «великое и человеколюбивое трио» осіб

А К. Брюллова, В. Жуковського. М. Вієльгорського у зв’язку зі своїм звільненням із кріпацтва

В Є. Гребінку, В. Григоровича, П. Мартоса за допомогу у виданні першого «Кобзаря»

В І. Сошенка, О. Венеціанова, В. Штернберга за допомогу під час навчання в Академії мистецтв

Г сім’ю Тарновських за меценатську діяльність

Д Г. Сковороду, І. Котляревського, Г. Квітку-Основ’яненка як своїх попередників

44. Прочитайте уривок вірша Олександра Олеся, визначте віршовий розмір

Хто зберіг любов до краю

І не зрікся роду,

Той ім'ям не вмре ніколи

В спогадах народу.

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г амфібрахій

Д анапест

45. Прислів’я «Тому роду нема переводу, де брага милують згоду» є лейтмотивом твору

А «Україна в огні» О. Довженка

В «Вершники» Ю. Яновського

Б «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника

Г «Я (Романтика)» М. Хвильового

Д «Як добре те, що смерті не боюсь я...» В. Стуса

46. Ідеєю п’єси М. Куліша «Мина Мазайло» є відображення

А українізації як втілення національної політики партії

Б протесту проти насильницької русифікації в Україні

В заклику до відродження козацької слави

Г засад інтернаціоналізму як ідейної основи державного устрою

Д боротьби з націоналістичними проявами в суспільстві

47. Форму колискової пісні має твір

А «Сон» («У всякого своя доля...») Т. Шевченка

Б «Чари ночі» О. Олеся

В «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка

Г «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

Д «Лебеді материнства» В. Симоненка

48. Гротеск є основним засобом розкриття ідейного задуму твору

А «Бджола та Шершень» Г. Сковороди

Б «Мисливські усмішки» Остапа Вишні

В «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Г «За мить щастя» О. Гончара

Д «Максим Тримач» Марка Вовчка

49. Казка є тлом твору

А «Бджола та Шершень» Г. Сковороди

Б «Енеїда» І. Котляревського

В «Сон» Т. Шевченка

Г «Українське альфреско» Л. Костенко

Д «Зачарована Десна» О. Довженка

50. У рядках роману Л. Костенко «Маруся Чурай»

Хоч би які лелеки

В колисці нам Гамера принесли!

йдеться про

А потребу для України мати свого національного героя

Б майже повне винищення в жорстоких війнах населення України

В сподівання на ранню весну після жорстоких зимових холодів

Г усвідомлення більш низького рівня культури України порівняно з античною

Д відсутність писемних свідчень про історичні події, що відбуватися в Україні

51. Основну думку вірша В. Симоненка «Лебеді материнства» можна розкрити прислів’ям

А Батьківщину, як і матір, не вибирають

Б За рідний край і життя віддай

В Для кожною наймиліша своя сторона

Г Рідна сторона і в жмені мила

Д Ми з такого роду, що любимо свободу

52. Елегійний початок «З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест; то йде Марія...» має твір

A «Intermezzo» М. Коцюбинського

Б «Вершники» Ю. Яновського

В «Я (Романтика)» М. Хвильового

Г «Зачарована Десна» О. Довженка

Д «Різдво» Б.-І. Антонича

53. Біблійний образ неопалимої купини у романі Л. Костенко «Маруся Чурай» означає

А нездоланність

Б рідна земля

В материнська любов

Г святість

Д незнищенність

Завдання 54—57 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.

54. Установити відповідність між творами та місцем дії.

1 «Різдво»

А Семи гори

2 «Кайдашева сім’я»

Б Зелений Клин

3 «Вершники» («Подвійне коло»)

В Дукля

4 «Тигролови»

Г Піски

Д Компаніївка

55. Установити відповідність між автором та прізвищем героя його твору.

1 Галайда

2 Кайдаш

3 Тетерваковський

4 Гутенюк

А І. Котляревський

Б Т. Шевченко

В І. Нечуй-Левицький

Г Панас Мирний

Д М. Коцюбинський

56. Установити відповідність між героєм твору та його характеристикою.

1 ...він міряв не тією міркою.

В житті шукав дорогу не пряму

Він народився під такою зіркою,

що щось в душі двоїлося йому.

А Авірон («Мойсей» І. Франка)

Б Лукаш («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Ярема («Гайдамаки» Т. Шевченка)

Г Гриць Бобренко («Маруся Чурай» Л. Костенко)

Д Еней («Енеїда» І. Котляревського)

2 Поганий, мерзький, скверний, бридкий,

Нікчемний, ланець, кате лик!

Гульвіса, пакосний, престидкий,

Негідник, злодій, єретик!

3 Він в подобі людській

упав мені до ніг, мов ясень втятий...

І з долу вгору він домене звів

такий болючий погляд, повний туги

і каяття палкого, без надії...

Людина тільки може так дивитись!..

4 Трапляється, часам тихенько заплаче,

Та й то не од того, що серце болить:

Що-небудь згадає або що побачить...

Та й знову за працю. Отак треба жить!

57. Установіть відповідність між тематикою та назвами творів.

1 історична

А «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка

Б «Маруся Чурай» Ліни Костенко

В «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

Г «Як добре те, що смерті не боюсь я...» В. Стуса

Д «Бджола та Шершень» Г. Сковороди

2 громадянська

3 інтимна

4 філософська

Частина 3. ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

Власне висловлення (результат виконання зараховується як ДПА)

58*. Прочитайте наведений текст.

Психологи вважають, що для успішного зростання людини, становлення її як особистості важливим є вміння об’єктивно оцінювати свої досягнення й поразки. Разом із тим оволодіти таким умінням вдасться не кожному: можна спостерігати приклади як переоцінки своїх сил, так і випадки заниженої самооцінки.

Чи можете Ви погодитися з висловом: «Людина варта стільки, наскільки себе оцінює»?

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, через який проблема розкрита, наведіть цитату з твору тощо), історичні факти або випадки з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу зашипіть на бланку Б. У разі погреби використовуйте чернетку.

Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити