УКРАЇНСЬКА МОВА - Обов’язковий іспит ДПА і ЗНО 2018

Частина 1. 10 КЛАС. І СЕМЕСТР (1—27 дні)

Тема 4. ОРФОГРАФІЯ (продовження)

Опрацювавши цей розділ, Ви зможете:

поновити знання з тем:

Правопис букв на позначення подовжених приголосних і збігу однакових приголосних.

Правопис префіксів і суфіксів.

Позначення чергування приголосних звуків на письмі.

Правопис великої літери та лапок у власних назвах.

Написання слів іншомовного походження.

Основні правила переносу слів із рядка в рядок;

розпізнавати вивчені орфограми й пояснювати їх за допомогою правил;

правильно писати слова з вивченими орфограмами;

знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.

Перевірте свої знання

Виконайте тест 1. На його виконання відводиться 15 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися словниками, підручниками, посібниками, довідниками тощо.

Тест 1 (вхідний)

Завдання 1—12 мають по п 'ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її.

1. Із двома літерами нн пишуться пари слів у рядку

А шале(нн,н)о, шале(нн,н)ість

Б зако(нн,н)о, зако(нн,н)ість

В вихова(нн,н)о, вихова(нн,н)ість

Г 6еззвуч(нн.н)о. беззвуч(нн,н)ість

Д замрія(нн,н)о, замрія(нн,н)ість

2. Подовження приголосних НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в географічній назві

А Закарпа(тт,т)я

Б Поді(лл,л)я

В Берес(тт,т)я

Г Побу(жж,ж)я

Д Полі(сс,с)я

3. Із префіксом пре- пишуться обидва слова рядка

А пр..гарний, пр..добрий

Б пр..освященство, пр..морський

В пр..в’ялити, пр..красний

Г пр..гасити, пр..зирство

Д пр..подобний, пр..шкільний

4. Із префіксом і- пишуться обидва слова рядка

А ..сунути, ..формувати

Б ..чистити, ..хотіти

В ..сипати, ..дешевити

Г ..чорніти, ..плавити

Д ..плутати, ..нахабніти

5. Помилку в написанні суфікса допущено в рядку

А піщина, Полтавщина

Б Хмельниччина, Галичина

В ліщина, козатчина

Г Львівщина, Одещина

Д вощина, солдатчина

6. Помилку в написанні суфікса допущено в рядку

А людський, ризький

Б молодецький, парубоцький

В празький, кріпацький

Г товариський, боягузький

Д гірницький, казаський

7. Чергування приголосних при словозміні можливе в обох словах варіанта

А допомога, дощ

Б берегти, роса

В мужність, ворог

Г друг, могти

Д волосся, вік

8. Орфографічну помилку (велика — мала літера) допущено в рядку

А Петрів зошит, петриківський розпис

Б гордіїв вузол. Гордіїв комп'ютер

В Довженкові фільми, Довженків сад

Г Шевченківська премія, шевченківський стиль

Д Почаївська Лавра, почаївська пам’ятка

9. Усі власні назви треба браги в лапки в рядку

А роман /Собор/, озеро /Світязь/

Б острів /Хортиця/, ансамбль /Червона калина/

В санаторій /Миргород/, провінція /Онтаріо/

Г стадіон /Динамо/, часопис /Соняшник/

Д банк /Форум/, сузір’я /Волосожар/

10. Буква і на місці пропуску ставиться в обох словах

А д..сидент, граф..н

Б бук..ніст, дез..нфекція

В ульт..матум, цил..ндр

Г д..наміт, чил..єць

Д тр..котаж. кл..матичний

11. Обидва іншомовні слова пишуться з подвоєними літерами в рядках

А марок..анець, брут..о

Б гол..андський, барок..о

В шас..і, ір..аціональний

Г у ван..і, бюл..етень

Д лібрет..о, ім..іграція

12. Правильно поділено для переносу слова рядка

А роззброєн-ня, за-йменник

Б охолод-жений, священ-ний

В тринад-цять, двос-кладовий

Г від-дзеркапившись, о-лива

Д пі-дірвати, пі-дживити

Бланк відповідей А

У завданнях 1-12 правильну відповідь позначайте тільки так: [Х]

Теоретична частина

ПРАВОПИС БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ ПРИГОЛОСНИХ І ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ

Подвоєння приголосних літер на письмі відображає:

а) збіг двох однакових звуків;

б) подовження звуків унаслідок уподібнення.

Подвоєння на позначення збігу приголосних

І. Подвоєння приголосних відбувається

1. Збіг на межі морфем

префікс + корінь (¬ + ∩)

роз+зброїти, від-даль, об+бігти

префікс + префікс (¬ + ¬)

в+в+ічі

корінь + суфікс (∩ + ^)

родин+ний, вітамін+ний, годин+ник

корінь дієслова на -с + -ся

проніс+ся, пас+ся, возніс+ся

2. Збіг на межі основ

У складноскорочених словах (∩ + ∩)

міськ+ком, пів+вікна

3. Подвоєння приголосних у прикметниках

Із наголошеними суфіксами -енн-, -анн- (-янн-), якщо слова вказують на збільшену міру ознаки або неможливість виконання дії

широченний, височенний, здоровенний, незліченний, нездоланний, незрівнянний

У прикметниках старослов’янського походження (їх треба запам’ятати)

священний (але: священик), огненний (але: вогняний), благословенний, блаженний, божественний, мерзенний, спасенний, окаянний

У кількох прикметниках

старанний, притаманний, суверенний, рахманний, захланний

Унаслідок різних збігів у словах: Ганна, бовван, ссати, ввесь (увесь), овва (вигук), ллянийльняний) та похідних — Ганнуся, бовваніти, ссавці.

Зверніть увагу! При словотворенні деяких прикметників збіг однакових літер може виникнути і в результаті чергування приголосних. Наприклад: дочка — доччин, Галочка — Галоччин (при утворенні присвійних прикметників із суфіксом -ин- відбулося чергування кч). Аналогічне явище спостерігаємо при утворенні іменинників із суфіксом -ин(а): турецький — Туреччина, кріпацький — кріпаччина, але: солдат — солдатчина.

II. Подвоєння приголосних не відбувається

У прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів -ин-(-їн-)

бджолиний, пташиний, орлиний, зміїний, чаїний

У деяких прикметниках, які слід запам’ятати

шалений, скажений, навіжений, жаданий, довгожданий, обітований

У дієприкметникових суфіксах

улюблений, прочитаний, замріяний, одухотворений

Зверніть увагу! Слід розрізняти прикметники і дієприкметники, утворені від тих самих дієслівних основ (орієнтуйтеся на вимову, зокрема на зміну наголосу):

прикметники: -нн-

дієприкметники: -н-

незліченний, несказанний, незрівнянний

незлічений, несказаний, незрівняний

Подовження приголосних звуків

Подовженими можуть бути лише м’які приголосні [д'], [т], [з'], [с], [ц'], [л'], [н'] та пом’якшені шиплячі [ж’], [ч’], [ш’], якщо вони стоять у позиції між голосними: [знар'ад': а], [сум’іш’:у]. Подовжений звук на письмі позначають двома однаковими літерами.

Подовження приголосних відбувається

В іменниках середнього роду на -я (II відміна)

світання, колосся, багаття, узбережжя, сторіччя, але: безсмертя, милосердя (приголосний не між голосними)

У кількох іменниках чоловічого і жіночого роду на -я (І відміна)

суддя, Ілля, стаття, рілля, породілля, але: кутя, свиня, попадя

В орудному відмінку однини іменників жіночого роду без закінчень (III відміна)

розповіддю, блакиттю, віссю, міццю, розкішшю, але: щедрістю, жовчю, нехворощю (щ = шч), любовю, матір’ю

У кількох прислівниках (їх треба запам’ятати)

зрання, спросоння, навмання, востаннє, попідтинню, попідвіконню

В особових формах дієслова лити

ллю, ллєш, ллємо, наллєте, виллють, переллють (теперішній і майбутній час)

Зверніть увагу! Подовження приголосних зберігається в усіх відмінках змінюваних слів, крім Р. в. мн. із нульовим закінченням (змагань, суцвіть, сторіч і словоформи статей), та в похідних словах: життєвий, насіннєвий.

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

Правопис префіксів

Префікс при- пишеться в словах, що означають наближення, приєднання, неповноту дії

привезти, прибережний, пригорілий

Префікс пре- пишеться в словах на позначення найвищого ступеня ознаки та словах старослов’янського походження

предорогий, препогано, преподобний, престол, преосвященство, превелебний, презирство

Префікс прі- вживається в кількох словах

прізвище, прізвисько, прірва

Префікс с- уживається перед буквами к, п, т, ф, х

скорити, спомин, стукотіти, схибити, сфотографувати

Префікс з- (із-) уживається перед усіма іншими буквами

згуртувати, зсунути, зчистити

Префікс зі- вживається в словах, корінь яких починається сполученням кількох приголосних

зів’ялий, зігнутий, зіскочити

Префікси роз-, без-, воз-, через- пишуться з буквою з

розчулити, безжурний, воззєднання, черезсмужний

Правопис суфіксів

Суфікс -ив(о) вживається для позначення збірних понять, які вказують на матеріал як продукт праці

прядиво, печиво, морозиво, місиво

Суфікс -ев(о) вживаються в інших випадках

марево, сяєво

Суфікси -иp, -изм, -ист уживаються в іншомовних словах після д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р

ранжир, класицизм, дантист

Суфікси -ір, -ізм, -іст уживаються в інших позиціях

турнір, соціалізм, монополіст

ПОЗНАЧЕННЯ ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ НА ПИСЬМІ

У розділі «Фонетика» Ви повторили відомості про чергування приголосних звуків. Опрацьовуючи орфограму «позначення чергування приголосних звуків на письмі», пам’ятайте основні випадки чергування.

1. При словотворенні та словозміні: нога — ніженька — на нозі; Наталка — Наталчин — Наталці; вухо — вушко — у вусі, молоко — молочний, вік — вічний.

2. При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ- та іменників із суфіксом -ств-: Острог — Острозький, Париж — паризький, француз — французький; убогий — убозтво, Кременчук — кременчуцький, Овруч — овруцький, Вінниця — вінницький, козак — козацький, козацтво, ткач — ткацький, ткацтво, птах — птаство, латиш — латиський, Полісся — поліський.

Зверніть увагу! Інші кінцеві приголосні основи при словотворенні таких фонетичних змін не зазнають: Канів — канівський, Суми — сумський, Житомир — житомирський. Кінцеві д і т, хоча й змінюються при вимові, проте на письмі зберігаються: Миргород — миргородський, брат — братський, братство. Не відбувається чергування приголосних у словах: казахський (від казах), цюрихський (від Цюрих), баскський (від баски), тюркський (від тюрки), нью-йоркський (від Нью-Йорк), меккський (від Мекка), герцогство (від герцог).

3. При творенні іменників із суфіксом -нн- від прикметників з основою на -ськ-, -зьк-, -цьк-: полтавський — Полтавщина, івано-франківський — Івано-Франківщина, донецький — Донеччина. Але: галицький — Галичина. Зазнають також змін сполучення приголосних -ск-, -шк- перед суфіксом -ан-; пісок (піску) — піщаний, віск — вощаний, дошка — дощаний.

4. При творенні форм вищого ступеня порівняння якісних прикметників і прислівників за допомогою суфікса: дорогий — дорожчий, дорожче; дужий — дужчий, дужче; вузький — вужчий, вужче, але: легкий — легший, легше; високий — вищий, вище (при ступенюванні суфікси -ок-, -ек-, -к- випадають).

5. У коренях дієслів при дієвідмінюванні: порадити — пораджу, їздити — їжджу, в'язати — в’яжу, возити — вожу, писати — пишу, просити — прошу, плакати — плачу, ткати — тчу, хотіти — хочу, світити — свічу, простити — прощу, любити — люблю, купити — куплю, ловити — ловлю, гриміти — гримлю, графити — графлю, бити — б’є, пити — п’є.

ПРАВОПИС ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Велика літера у власних назвах осіб

1. Із великої літери пишуть: імена, по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми: Василь Симоненко, Олександр Петрович Довженко, Леся Українка (Лариса Петрівна Косач), Богдан-Ігор Антонич, Нестор Літописець, Ярослав Мудрий, Дюма Старший, Кобзар (про Т. Шевченка), Каменяр (про І. Франка).

Примітка. Із малої літери пишемо:

* назви людей за національністю та місцем проживання: українець, білорус, французи, японці, киянин, одесит, полтавець;

* імена та прізвища, які втратили значення власних назв і стали загальними: каїн (братовбивець), юда (зрадник), донжуан (спокусник), рентген (назва апарата), назви фізичних одиниць виміру: ват, ом, ампер.

2. Назви богів, божеств і міфологічних істот: Бог, Господь, Син Божий, Ісус Христос, Мати Божа, Богородиця, Пречиста Діва Марія, Будда, Аллах, Зевс, Венера, Аполлон, Прометей, Антей, Геракл, Перун, Велес, Кий, Либідь.

Примітка. З малої літери пишемо родові назви міфологічних істот: ангел, демон, русалка, німфа, лісовик, домовик, фея.

3. Імена, прізвища людей, уживані в загальному значенні без негативної (зневажливої) оцінки: Платони, Ярославни, Колумбії, але: наполеони, валуєви, плюшкіни, кайдаші.

4. Назви дійових осіб у художніх творах: Вовк та Ягня, Бджола і Шершень, Мавка, Перелесник, Водяник, Червона Шапочка, Івасик-Телесик, Дід Мороз.

5. Клички свійських тварин, приручених чи дресированих птахів: собака Джульбарс, котик Мурчик, корова Зірка, слон Раві, папуга Фараон.

6. Присвійні прикметники, утворені від власних назв осіб: Миколин брат, Софіїна книжка, Грінченків словник, Стусові вірші, Шевченків «Заповіт», Франків ювілей та прикметники, що входять до словосполучень зі значенням «імені когось», «пам’яті когось»: Нобелівська премія, Симоненківські читання.

Примітка. Із малої літери пишемо:

* відносні прикметники, утворені від власних назв за допомогою суфіксів -ськ-, -івськ-, -евськ-, -инськ-: шевченківський стиль, довженківська земля, дніпровські схили;

* прикметники, які входять до фразеологічних сполук чи наукових термінів: сізіфова праця, аріаднина нитка, езопова мова, прокрустове ложе, архімедова сила.

Велика літера в астрономічних і географічних назвах

1. Із великої літери пишуть: астрономічні та географічні власні назви (незалежно від кількості їхніх складників), окрім службових слів та родових понять (планета, сузір’я, море, острів, затока, хребет, гора тощо): Марс, Юпітер, Велика Ведмедиця, Молочний Шлях (народна назва — Чумацький Шлях), сузір'я Великий Пес, Полярна зірка, Середземне море, ріка Південний Буг, озеро Іссик-Куль, Карпатські гори, Кримський півострів, мис Доброї Надії, пік Шевченка.

Примітка. Слова Земля, Місяць, Сонце пишуть із великої літери, якщо називають астрономічні поняття: Земля обертається навколо Сонця, а Місяць — навколо Землі. В інших випадках — із малої: родюча земля, рідна земля, місяць на небі, сонце гріє.

2. Назви вулиць (бульварів, проспектів), шляхів (залізничних, морських та ін.), каналів, течій, а також площ, парків, а їх родові позначення — із малої: бульвар Шевченка, проспект Перемоги, вулиця Василя Касіяна, Ромоданівський шлях, Одеська автострада, Південно-Західна залізниця, течія Гольфстрім, Європейська площа, Голосїівський парк.

Примітка. Коли означуване слово не є родовим поняттям, воно пишеться теж із великої літери: Біла Церква, Кривий Ріг (міста), Бабин Яр (урочище), Біловезька Пуща (заповідник), Ясна Поляна (музей-садиба), Товста Могила (курган), Нова Гвінея (острів).

3. Назви титулів, посад, звань у складних географічних назвах: проспект Академіка Глушкова, мис Капітана Джеральда, затока Святого Лаврентія, набережна Лейтенанта Шмідта.

Примітка. Артиклі й частки, що стоять на початку географічних назв, пишемо з великої літери і через дефіс: Ла-Манш (протока), Лос-Анджелес (місто). В іншомовних складних назвах із великої літери пишуться й родові позначення: Йошкар-Ола (ола — місто), Ріо-Негро (ріо — річка), Аю-Даг (даг — гора), Хара-Нур (нур — озеро).

Велика літера в назвах держав, міжнародних організацій

1. Із великої літери пишуть: офіційні назви держав (усі складники): Україна, Російська Федерація, Литовська Республіка, Китайська Народна Республіка, Князівство Монако, Королівство Бельгія, Сполучені Штати Америки.

2. Неофіційні назви держав, одиниць територіального поділу та образні географічні назви: Буковина, Волинь, Донеччина, Закарпаття, Поділля, Покуття, Полісся, Приазов’я, Причорномор'я, Правобережна Україна, Західна Україна, Славутич (Дніпро), Батьківщина (у спеціальному стилістичному вживанні).

3. Назви найвищих державних посад (згідно з вимогами дипломатичного протоколу): Президент України, Прем'єр-Міністр Польщі, Голова Верховної Ради, Посол Республіки Угорщина, Генеральний секретар ООН.

Примітка. Із малої літери пишемо:

* назви посад, звань, наукових ступенів: директор школи, президент компанії, голова профкому, старший науковий співробітник, доцент кафедри, ректор університету, доктор філологічних наук, академік, лауреат премії, заслужений діяч мистецтв, народний артист;

* назви титулів, рангів, чинів: імператор, цар, король, султан, князь, граф, герцог, принц, шах (із великої букви такі слова можуть писатися в офіційних документах).

4. Назви блоків держав (об’єднань, союзів), найвищих вітчизняних і міжнародних організацій, крім родових позначень: Співдружність Незалежних Держав, Рада Європи, Організація Об’єднаних Націй, Всесвітня Рада Миру, Рада Безпеки, Західна Європа, країни Близького Сходу, Троїстий союз.

Велика літера в назвах свят, історичних подій і пам’яток

Із великої літери пишуть:

1. Назви релігійних свят і постів: Різдво, Великдень, Покрова, Пречиста, Петрівка, Пилипівка, але: Великий піст.

2. Назви пам’яток архітектури: Києво-Печерська лавра, Андріївська церква, Софійський собор, Луцький замок, Золоті ворота.

3. Назви історичних подій, епох, війн, народно-визвольних рухів, знаменних дат: Хмельниччина Друга світова війна, епоха Відродження, День незалежності України, День учителя, Новий рік, Перше травня, але: День Перемоги.

Примітка. Якщо початковий порядковий числівник у назві написаний цифрою, то наступне слово пишемо з великої літери: 8 Березня, 1 Травня.

Лише перше слово з великої літери + власне ім’я

1. У назвах округів, автономних областей, районів, сільрад: Ненецький автономний округ, Краснодарський край, Вінницький район, Кантівська сільрада.

2. У назвах громадських, державних, партійних організацій, навчальних закладів і виробничих об’єднань: Народний рух України, Національний банк України, Національна академія наук України, Федерація профспілок України, Ліга українських меценатів, Міжнародна асоціація україністів, Українська християнсько-демократична партія, Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національний музей літератури України, Міністерство освіти і науки України, Київський ювелірний завод.

3. У назвах найважливіших документів, конгресів, конференцій: Конституція України, Акт проголошення незалежності України, Декларація прав людини, Всесвітній конгрес прихильників миру, Десятий міжнародний з’їзд славістів, VII Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика.

Велика літера (перше слово) + лапки

1. Назви станцій метро: станція метро «Либідська», станція метро «Майдан Незалежності», але: назви вокзалів, залізничних станцій, портів, пристаней — без лапок: Київський вокзал, станція Фастів, порт Черкаси.

2. Індивідуальні назви кораблів, поїздів, літаків і назви марок машин: літак «Антей», поїзд «Верховина», ракета «Вихор», «Таврія», «Чайка».

3. Умовні назви підприємств, видавництв, стадіонів, готелів тощо: фабрика «Киянка», видавництво «Наукова думка», готель «Дніпро».

4. Назви художніх творів, наукових праць, писемних пам’яток, газет, часописів тощо: поема «Енеїда», роман «Тигролови», опера «Запорожець за Дунаєм», кінофільм «Зачарована Десна», «Літопис Самовидця», газета «Літературна Україна», журнал «Дивослово».

Примітка. Із великої літери, але без лапок пишуть назви культових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир, Коран.

5. Назви нагород, відзнак, що складаються з кількох слів: медаль «За відвагу», орден «Герой України», орден «Мати-героїня», але: орден Незалежності, орден Ярослава Мудрого.

6. Символічні назви сортів рослин, напоїв, кондитерських виробів: полуниця «Вікторія», жоржина «Світлана», цукерки «Вечірній Київ», торт «Хрещатий яр».

Велика літера у складноскорочених назвах

1. Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться по-різному:

а) з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення одиничних установ: Укрінформ, Держкомтелерадіо, Укрпромбанк, Євросоюз;

б) з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: райдержадміністрація, медінститут.

2. Складноскорочені назви, утворені з початкових (ініціальних) букв, пишуться великими літерами: УНР, УТН, НСПУ, УПА, ПАЮ, ООН, МАГАТЕ.

Примітка. Скорочення від загальних назв, що вимовляються як загальні слова (без вставних звуків), пишуться малими літерами: рагс (до рагсу), неп (під час непу). Такі слова відмінюються. При відмінюванні власних назв закінчення приєднується до абревіатури і пишеться з малої літери: у ЦУМі, до ВАКу.

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Написання и, і, ї

Пишемо и

У загальних назвах після |д], [т], [з], [с], [ц], [ч], [ш], [ж], [р] («Де ти з'їси цю чашу жиру?») перед наступним приголосним

директор, диригент, тактика, фортисимо, фізика, симфонія, цистерна, шифер, пейзажист, джинси, риторика, гітарист

У географічних власних назвах із кінцевими -ида, -ика

Антарктида, Флорида, Арктика, Балтика, Мексика, Корсика, Америка

У географічних назвах і прізвищах після шиплячих [ж], [ч], [ш], [шч] (орф. щ) та [ц] перед приголосним

Алжир, Вашингтон, Чикаго, Цицерон, Чингізхан, але: Тіціан (перед голосним)

У географічних назвах із буквосполученням -ри- перед приголосними (крім [й])

Крит, Мадрид, Париж, Цюрих, але: Австрія, Ріо-де-Жанейро

У ряді географічних назв після приголосних [д], [т] згідно з традиційною вимовою

Аргентина, Бразилія, Братислава, Ватикан, Єгипет, Китай, Кордильєри, Палестина, Сардинія, Сирія, Сицилія, Скандинавія, Тибет і в похідних від них загальних назвах: палестинець, палестинський

Пишемо і

На початку слова, перед голосними та [й]

імунітет, ілюзія, аксіома, діагональ, тріумф, радій, дієта, історія

У кінці незмінюваних загальних назв

таксі, шасі, пенальті, поні, жалюзі, візаві, хакі

Після приголосних (окрім «правила дев’ятки») перед наступними приголосними

банкір, гімн, гуманізм, фініш, хімія, але як винятки: бинт, вимпел, графин, лимон, спирт та ін.; у словах церковного вжитку (диякон, єпископ, митрополит), у запозиченнях зі східних мов (калмик, кизил, кинджал, кумис, киргиз та ін.)

У власних назвах

Вільнюс, Кіпр, Ліван, Памір, Сідней, Філіппіни; Дідро, Грімм, Кіплінг, Овідій, Россіні

Пишемо ї

Завжди після голосного

архаїзм, інтуїція, мозаїка, Ізмаїл, Ізраїль, але: антиісторичний, дезінформація (після префікса)

Написаний е, є, у

Пишемо е

Після приголосних, що звучать твердо

декада, пленум, агентура, рекорд

Після голосних [о], [у], [a]

коефіцієнт, проект, дует, Рафаель, але: траєкторія

На початку слова (залежно від вимови)

еталон, ерудит, ефект, але: евро, єгер, єфрейтор

Пишемо є

Після апострофа, м’якого знака, е, і, й у середині слова: прем'єра, модельєр, феєрія, карієс, спанієль, фойє, але: діез; після префіксів — теж е: деескалація, поліетилен

Пишемо у

У словах: журі, брошура, парашут, парфуми, парфумерія (відповідно до французької вимови)

Подвоєні літери в іншомовних словах

Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження частково пов’язується з традицією написання та поділом іменників на власні й загальні назви.

І. Подвоєння в загальних назвах

Приголосні подвоюються на межі префікса і кореня (якщо в мові наявне непрефіксальне слово)

ір+раціональний, контр+революція, ін+новація, сюр+реалізм, ім+міграція, але: еміграція

У загальних назвах букви, що позначають приголосні звуки, як правило, не подвоюються (крім слів-винятків)

програма, тераса, маса, коледж, разі, хокей, алея (пор. із рос.: программа, масса, аллея)

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!

Винятки: білль (законопроект), бонна (вихователька), брутто (вага товару з тарою), булла (грамота папи Римського), ванна, вілла, дурра (тропічна рослина), мадонна, манна (м. небесна), мірра (ароматична смола), мотто (влучний вислів), мулла (священик у мусульман), нетто (вага товару без тари), панна, панно (стінний живопис), пенні (англійська дрібна монета), тонна (тисяча кілограмів), канна (декоративна рослина), мокко (сорт кави), алло (вигук під час телефонної розмови), осанна (молитовний вигук).

Зверніть увагу! Слова, які раніше писалися з двома літерами: бароко, беладона, лібрето, фін(и), усі музичні терміни, серед яких: інтермецо, піанісимо, стакато та ін., за чинним правописом пишуть з однією літерою.

ІІ. Подвоєння у власних назвах

У власних назвах іншомовного походження подвоєння приголосних зберігається: Апенніни, Бессарабія, Пруссія, Канни, Оттава, Таллінн, Міссісіпі, Аполлон, Одіссей, Діккенс, Теккерей, Шиллер, але: Лісабон, Мілан.

Правопис таких слів треба запам’ятовувати або ж звіряти за орфографічним словником.

Зверніть увагу! Подвоєні приголосні зберігаються і в похідних словах — загальних назвах: Будда — буддизм, буддистський; Голландія — голландець, голландський.

РОЗРІЗНЯЙТЕ!

Правопис і значення деяких слів: Ватт (прізвище) — ват (одиниця вимірювання), Максвелл (прізвище) — максвел (одиниця вимірювання), Кассандра (пророчиця) — касандра (рослина), Стелла (ім’я) — стела (плита із написом) тощо. Зверніть увагу на вживання подвоєних літер у власних і загальних назвах.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

Перенос слова — це членування слова на письмі згідно з правилами правопису. Вони поділяються на загальні (орфографічні) та технічні (пов’язані з друкуванням).

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!

Основне правило: слова з рядка в рядок переносять за складами, якщо в слові більше ніж один склад.

При переносі слів не можна

Залишати одну літеру в рядку і переносити її в наступний

ака-де-мія, на-ука, око, мрія, унія, п'ять

Розривати буквосполучення дж, дз, що позначають один звук

поса-джу (а не посад-жу), ґу-дзик (а не ґуд-зик), але: над-земний, під-живлений

Відривати у складних і складноскорочених словах від наступної основи літеру, якщо вона не становить складу

біло-сніжний (а не білос-ніжний), крає-знавство (а не краєз-навство), земле-трус (а не землет-рус), фотографія (а не фотог-рафія)

Відокремлювати апостроф та м’який знак від попередньої літери; розривати буквосполучення ьо, йо

бур’-ян, низь-ко, медаль-йон, тре-тьо-го, зна-йо-мий, але: най-обережніший (межа префікса і кореня)

Розривати ініціальні, а також комбіновані абревіатури

НАТО, УНІАН, ТУ-154

У решті випадків слова можна довільно переносити за складами: Олек-сан-дра, Олек-са-ндра, Олек-санд-ра. Це правило поширюється й на суфікси: ко-зац-тво і ко-за-цтво. Можна, але не бажано залишати біля префікса початкову літеру кореня, тим самим руйнуючи морфологічні межі слів. Тому краще переносити так: при-йшов, за-клик, не-жданий, на-рвати.

Зверніть увагу! При перенесенні подвоєних літер унаслідок збігу одна залишається в попередньому рядку, а друга переходить у наступний: письмен-ник, вііїськ-комат, ім-міграція, віл-ла. Допускається подвійний перенос однакових букв, що виникли в результаті подовження приголосних: узліс-ся і узлі-сся; гіл-ля і гі-лля, спросон-ня і спросо-ння.

За технічними правилами неможна

Відривати скорочення від слів, до яких вони належать

В. А. Симоненко (а не В. А. //Симоненко), п. Петренко (а не п.//Петренко), акад., проф., доц. Василенко (а не акад.//Василенко), 2008 р. (а не 2008//р.), 77 км (а не 77//км). 100 грн (а не 100//грн) тощо

Розривати графічні скорочення, а також відривати від цифр граматичні закінчення

вид-во, ін-т, а/с, і т. д., та ін., півд.-зах., 5-й, 8-го, 10-му

Не можна переносити розділові знаки, окрім тире (довга риска, на відміну від дефіса), а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті ланки

Зверніть увагу! Якщо імена, звання, назви мір тощо подаються повністю, то їх можна переносити: Ліна//Костенко, академік//Вернадський, 25//кілограмів, 50//кілометрів, 10//тонн, 7//хвилин, 2008//рік.

Виконайте контрольний тест

На його виконання відводиться 15 хвилин. Під час роботи над тестом не можна користуватися словниками, підручниками, посібниками, довідниками тощо.

Тест 2 (контрольний)

Завдання І—12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її.

1. Правильне твердження містить варіант

А гіл..я, тел..я — в обох словах подовження приголосних

Б лавин..ий, левин..ий — в обох словах подвоєння на межі морфем

В воз..'єднан..ість — подвоєння на межі двох префіксів та в суфіксі -анн-

Г Ілля, Іл..іч — у похідних словах подовження зберігається

Д священ..ий, священ..ик — подвоєння приголосних не відбувається

2. Подовження приголосних в орудному відмінку слів:

1) паморозь; 2) тюль; 3) шампунь; 4) верф: 5) путь

А відбуваємся в усіх словах

Б відбувається в другому і третьому

В відбувається тільки в першому

Г не відбувається тільки в четвертому

Д відбувається в першому і п’ятому

3. Із подвоєними літерами пишеться слово в рядку

А журавли(нн,н)ий ключ

Б букве(нн,н)е позначення

В у зеленому жи(тт,т)і

Г у людському жи(тт,т)і

Д у легкій павути(нн,н)і

4. Із префіксом при- пишуться обидва слова рядка

А пр..горіти, пр..хильник

Б пр..землитися, пр..мудрий

В пр..морозок, пр..хитрий

Г пр..гнічений, пр.хвятий

Д пр..кордонник, пр..велебний

5. Із префіксом с- пишуться всі слова рядка

А ..туляти, ..водити

Б ..повзти, ..рубати

В ..худнути, ..колоти

Г ..писувати, ..рушити

Д ..кинути, ..бігати

6. Помилку в написанні суфікса допущено у слові

А таджицький

Б братський

В паризький

Г гуртожитський

Д перський

7. Усі слова пишуться з великої літери в рядку

А (в)ерсальський (м)ир, (п)олтавщина

Б (і)сус (х)ристос, (б)іблія

В (з)апорозька (с)іч, (ч)еркаська (м)іськрада

Г (а)ндріївська (ц)ерква, (д)онбас

Д (п)етро (м)огила, (д)ень (у)чителя

8. Усі власні назви беруться в лапки в рядку

А майдан /Незалежності/, завод /Арсенал/

Б пес /Бровко/, часопис /Вечірній Харків/

В станція /Жмеринка/, трагедія /Гамлет/

Г орден /За заслуги/, ресторан /Європа/

Д товариство /Просвіта/, гори /Карпати/

9. У суфіксах усіх слів треба писати літеру и в рядку

А академ..чний, демократ..чний, дант..ст

Б ексцентр..чний, бандур..ст, модерн..зм

В команд..р, шах..ст, ортопед..чний

Г піан..ст, католиц..зм, географ..чний

Д пейзаж..ст, алегор..чний, класиц..зм

10. Орфографічну помилку допущено в рядку

А феєрверк, дисидент, м’юзикл

Б рефрижератор, дієта, агентура

В марокканець, фельд’єгер, меценат

Г резюме, примадонна, альтруїзм

Д діез, башкир, метрополітен

11. Букву і треба писати в назві

А Алж..р

Б Цюр..х

В Еф..опія

Г Мекс..ка

Д Сан-Франц..ско

12. Не можна переносити обидва слова, наведені в рядку

А віддаль, НАТО

Б п’ять, дев’ять

В стоп-кран, алея

Г звук, Ілля

Д ящик, олень

Бланк відповідей А

У завданнях 1-12 правильну відповідь позначайте тільки так: [X]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити