Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ

Синтаксичний розбір речення

Синтаксичний розбір простого речення

1. Тип речення за метою висловлювання: розповідне, питальне, спонукальне.

2. Тип за емоційним забарвленням: окличне, неокличне.

3. Тип за складом граматичної основи: двоскладне, односкладне (означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове, називне).

4. Тип за наявністю чи відсутністю другорядних членів: непоширене, поширене.

5. Тип за наявністю необхідних членів: повне, неповне.

6. Тип за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів: неускладнене, ускладнене (однорідними членами, звертаннями, вставними словами, словосполученнями, реченнями, порівняльними зворотами, відокремленими членами).

7. Аналіз членів речення.

8. Розділові знаки в реченні.

• Зразок синтаксичного розбору речення

Журавель віддавна був одним з найулюбленіших птахів в Україні

Речення розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, підмет журавель, присудок був одним з птахів - складений іменний, означення найулюбленіших - узгоджене, обставини: віддавна - часу (відколи?), в Україні - місця (де?).

Очевидно, не випадково пристрій для витягування води із криниць назвали саме журавлем.

Речення розповідне, неокличне, односкладне (неозначено-особове), поширене, повне, ускладнене вставним словом, що означає впевненість мовця, головний член речення - назваїи, обставини: не випадково - причини (на якій підставі?), із криниць - місця (звідки?), додатки: пристрій -прямий, води - прямий, журавлем - непрямий, означення - для витягування - неузгоджене.

Синтаксичний розбір складного речення

1. Тип речення за характером синтаксичних відношень і зв'язків між його частинами (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове, складне з сурядним і підрядним зв'язком, складне із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком).

2. Графічна схема речення.

3. Кількість частин-речень і характер відношень (смислових зв'язків) між ними.

4. Способи вираження зв'язку між частинами: інтонація, сполучники чи сполучні слова.

5. Аналіз кожної частини як простого речення (див. Синтаксичний розбір простого речення).

6. Розділові знаки в реченні.

• Зразок розбору складного речення

Лід тріщав, лускався, крижини лізли одна на одну, чисто було схоже на те, як женуть великий гурт корів (Винниченко).

image72

Речення складне з підряним та безсполучниковим зв'язком, складається з 4-х простих речень, перше, друге та третє зв'язані інтонацією, четверте - підрядне означальне* - приєднане сполучником як;

- перше речення Лід тріщав, лускався...:

розповідне, двоскладне, непоширене, повне, ускладнене однорідними присудками, підмет лід, присудки тріщав, лускався - прості дієслівні;

- друге речення .. .крижини лізли одна на одну...:

розповідне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене, підмет крижини, присудок лізли - простий дієслівний, обставина одна на одну - способу дії;

- третє речення ... чисто було схоже на те...:

розповідне, односкладне (безособове), поширене, повне, неускладнене, головний член речення було схоже, обставина чисто - способу дії, додаток на те - непрямий;

- четверте речення .. як женуть великий гурт корів...:

розповідне, односкладне (неозначено-особове), поширене, повне, неускладнене, головний член - женуть, додаток гурт - прямий, означення - великий - узгоджене, корів - неузгоджене, як - обставина способу дії.

Усе речення неокличне, розділові знаки: кома між однорідними присудками, коми між простими реченнями.

* Можна було б трактувати підрядне речення як порівняльне, але є вказівне слово те, тому це підрядне означальне.

• Схематичні розбори речень

1.Митцю не требанагород:

Йогосудьбанагородила:

Коли в людини є народ.

Тоді, вона уже людина.

(Л. Костенко)

image73

2. Перед будинком, дежив Федько була незабрукованавулиця, і там завждигрузли в піскуконі (В. Винниченко).

image74

3. В довгій вузькій вуличці возів затовпленій кіньми волами, людьмичутирегіт, сварку, торгуванняна волах**, завалених лантухами, сіном, свіжою травою, свитками***, голосноперегукуютьсямолодиці, дівчата, невеличкі хлопчики (В. Винниченко).

[ ], [ ]·

* .затовпленій кіньми, волами, людьми... - відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом.

** торгування на волах - неузгоджене означення - торгування яке?, а не де?

*** завалених лантухами, сіном, свіжою травою, свитками - відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом.

4. Коли* ви в горі**, коли вищохвилинисподіваєтесьякогось лиха*** і душа вашанапружена, мов струна**** на струменті, раджувам зупинити годинники (М. Коцюбинський).

image75

* коли - не є членом речення, тому що ...коли ви в горі.... це підрядне речення умови, а не часу сполучник коли можна замінити сполучником якщо).

** в горі не може бути обставиною, бо відповідає не на питання де?, а на питання які ви є?, тобто це частина складеного іменного присудка ви є в горі.

*** перед і не ставимо кому, тому що сполучник і замінює сполучник коли, який приєднує одну з підрядних частин до головного речення, а в такому випадку кома перед і не ставиться.

**** мов струна на струменті - не порівняльний зворот, а неповне речення, тому що на струменті - це обставина, яка може залежати лише від присудка, котрий у цьому реченні пропущений - мов струна була напружена на струменті.

5. Копиціпахлиситою зимовоюніччю, колизавірюхабезсилоб'ється в стіни, шелеститьпо верях сипучим снігом, а в конюшніпарко й дрімотно (В. Дрозд).

* сполучник а приєднує не сурядну частину речення, а підрядну, яка залежить від головної і мала б приєднуватись сполучним словом коли

image76


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити