Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

Використовуючи мову в повсякденному житті, люди, залежно від потреби, вдаються до різних мовних засобів. Художній твір (новела, поезія, оповідання), наукова розвідка, наказ керівника установи, протокол, акт, написані однією мовою, відрізняються набором мовних засобів, певними особливостями в мовному оформленні. Таке розрізнення називають стилістичною диференціацією мови.

Літературну мову поділяють на стилі. Слово «стиль» - багатозначне, воно походить від латинського stylus — «паличка для письма», тобто письмове знаряддя, яке використовували в часи античного Риму та середньовіччя. У літературі й узагалі в мистецтві стиль означає певну єдність художніх образів і форм їхнього вираження. Стиль означає також спосіб, прийом, метод певної діяльності.

У лінгвістиці стиль - це різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору і використання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фонетики).

В українській літературній мові традиційно виділяють п'ять функціональних стилів. Окрім загальновизнаних, деякі мовознавці виокремлюють конфесійний та епістолярний стилі:

Стилі

мовлення

Сфера

вживання

Мета

спілкування

Основні види висловлювань

Основні стильові риси

Офіційно-діловий

Офіційні

відношення

Регулювання офіційних

відношень

Закони, укази, договори, ділові папери

Офіційність, сувора точність формулювань, тексти не припускають двозначності сприймання змісту, відсутність індивідуальних авторських рис.

Художній

Художня

література

Вплив на людей силою художнього слова

Романи, п'єси, повісті, вірші, оповідання та Інші жанри

Оцінність вчинків, емоційність, конкретність, використання мовних засобів у художньому стилі зумовлене його призначенням - образно відтворювати дійсність.

Науковий

Наука, техніка,

культура, навчальний

процес

Повідомлення про певні досягнення науки, техніки, культури тощо

Виступ, доповідь, лекція, диспут, стаття,

реферат, книга, підручник

Точність, логічність, аргументованість, широке використання складних речень, зокрема складнопідрядних з чітким логічним зв'язком між компонентами, «сухість» викладу.

Публіцистичний

Політика, громадське

життя, засоби

масової інформації

Інформація з метою впливу на суспільні події

Виступ, лекція, промова, стаття, нарис, брошюра, фейлетон

Закличність, схвильованість, певний пафос, оцінність інформації, широке використання суспільно-політичних слів-термінів.

Розмовний

Побут, родинні чи дружні стосунки

Обмін думками з людьми

Бесіда (розмова), записки

Довільність, безпосередність, емоційність, широке використання загальновживаних слів, уживання слів з суфіксами пестливості, згрубілості, простих речень, часто неповних, звертань тощо.

Конфесійний

Релігійні обряди

Обслуговує культові

потреби

Сакральні

тексти,

культові книги, проповіді, молитовники, обряди.

Урочистість, стандартність, пафосність, наявність обрядової, архаїчної лексики, багата синоніміка, перифрази, антитези, символізм, алегоричність.

Епістолярний

Листування

Передача інформації за допомогою листів

Листи (офіційні, приватні,

Відкриті звернення)

Офіційні листи стандартизовані (офіційне звертання, виклад матеріалу, підписи).

Приватні - довільного характеру з рисами або художнього, або розмовного стилю

Найсуттєвіші для ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

- стандартна канцелярська лексика;

- відсутність мовної індивідуальності автора;

- обмеженість синонімії;

- гранично точний виклад.

- складні речення;

- безособові й наказові форми дієслів.

Найсуттєвіші для ХУДОЖНЬОГО стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

- слова, уживані в переносному значенні;

- образна лексика, емоційно-оцінна лексика;

- різні види синонімів, антонімів, омонімів, фразеологізмів;

- використання історизмів, архаїзмів, неологізмів, діалектизмів.

- синтаксичні одиниці усіх видів;

- вставні конструкції;

- звертання;

- відокремлені члени речення;

- уживання всіх дієслівних форм;

- неповні речення;

- полісиндетон (багатосполучниковість);

- асиндетон (безсполучниковість).

Найсуттєвіші для НАУКОВОГО стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

- терміни;

- складні сполучники та прийменники;

- слова з абстрактним значенням;

- ускладнені прості речення;

- повні речення;

- наукова фразеологія.

- складні речення різних видів;

- однорідність конструкцій (слів, речень);

- використання цитат, посилань;

- нанизування іменних форм;

- багато іменників і відносних прикметників;

- мало дієслів, зокрема особових форм;

- з дієслівних форм найчастіше вживають безособові, узагальнені чи неозначені.

Найсуттєвіші для ПУБЛІЦИСТИЧНОГО стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

- суспільно-політична лексика;

- спонукальні та окличні речення;

- «високі» слова та вирази;

- емоційно забарвлені слова;

- поширені прості речення;

- вигуки;

- точні найменування (подій, дат, місцевостей, учасників);

- звертання;

- багатозначна образна лексика;

- риторичні питання;

- пристрасний, оцінний тон мовлення (іронія, сарказм, захоплення, гнів);

- повтори.

- використання неологізмів (зокрема авторських).

Найсуттєвіші для РОЗМОВНОГО стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

- побутова лексика;

- фразеологізми;

- емоційно забарвлені слова;

- просторічні слова;

- вигуки;

- діалектизми;

- фольклоризми;

- скорочені слова;

- жаргонізми.

- неповні речення;

- суфікси суб'єктивної оцінки;

- вставні слова;

- різні типи простих речень (переважно коротких): обірваних, односкладних.

Найсуттєвіші для КОНФЕСІЙНОГО стилю мовні засоби

Лексичні

Граматичні

- книжні слова;

- фразеологізми;

- іншомовні слова;

- архаїзми (старослов'янізми);

- історизми;

- «біблійна» лексика.

- розповідні речення;

- поширені прості речення;

- звертання;

- риторичні питання;

- повтори;

- інверсія.

Найсуттєвіші для ЕПІСТОЛЯРНОГО стилю мовні засоби

Лексичні .

Граматичні

- різнотемні слова;

- емоційно забарвлені слова (у приватних листах);

- канцеляризми (в офіційних листах).

- розповідні речення;

- поширені прості ускладнені речення;

- звертання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити