Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

КОРОТКИЙ СЛОВНИК НАГОЛОСІВ

НАГОЛОШЕНИЙ

перший склад

другий склад

третій склад

бУдемо, бУдете

абИяк

анонім (псевдонім)

в А ги

акрОполь

безрозмірний

вИгадка (вИпадок)

без Адресний

безстроковий

вИкрутка

білкОвий

беремо (беретЕ), веземО (везетЕ)

відгомін (відхил)

болОтяний

борщовИй

вірші

борОдавка

бюлетЕнь

дОгмат

босОніж

бюрокрАтія (гастронОмія, кулінАрія)

дОнька

булО

верблюдИця

дОтеп

везтИ

ведучИ

дОшка (дОщечка)

вербА

вимірнИй (вітровИй)

дрОва

вигнАнець

горошИна

дУнути

ВИЗВОЛЬНИЙ

громадянин

зАбавка (зАкладка)

визнАння

діалОг (каталОг, монолОг)

зАсув

вирАзний

дворазовий

зАкуток

вітчИм

диспансЕр

змОвчати

вперЕміш

договірний

зОвсім

всерЕдині (серЕдина)

завершити (зобразИти)

зОзла

гнобИти

завезтИ (заместИ)

зОкола

граблі

жалюзі

кОлія

деінде

кіломЕтр (мілімЕтр, сантимЕтр)

кУрятина

джерЕльце

клітковИна

лЕщата

добУток

листопАд

мАківка

довідник

мітинговий (порядкОвий, ярмаркОвий)

мАркетинг

дочкА

низинА

мИршавий

дошкільний

нігтьовий

нАскрізний (нАскрізь)

дрібнОта

невтямкИ

нАчинка

житлО (руслО)

обіцЯнка

Олень

жорсткИй

одинадцять (чотирнАдцять)

Оцет

запрОданець

окиснИк

пЕрепел

засУха

перевитрата

пОдруга

затЕмна

переріз

пУрпур

заЯвник

помилки (сторінки, тарілкИ) - множина

прИтінок

звестИ

поблизУ

прИчіп (прИятель)

звірЯчий

позазЕмний

прОріз (прОшарок)

значИмий

симетрія

рАзом

значУщий

слов'янИн (селянИн)

рЕшето

зубОжілий

течіЯ

спИна

індУстрія (піцЕрія)

тришарОвий

фОльга

квартАл

урочИстий

фОрзац

котрИй

хутровИй (черговий, шерстянИй)

цЕнтнер

крутИзна

чашковИй

цИган

лишЕ

чужинА

шлЯхтич

лячнИй (новИй)

щИпці

мерЕжа

накИдка

насмішка

недОгарок

(недОпалок)

ненАвидіти

(ненАвисть)

неприязнь

неспрОста

обрУч

оптОвий

отАман

очИсник

партЕр

перЕдрук (перЕпис, перЕкис)

перцЕвий

позАочі

покАзник

попЕреду

пулОвер

пурпУрний

розбій

руслО

серЕдина

урОдженець

фартУх

фенОмен

ціннИк

черствИй (чуднИй)

чорнОзем

(чорнОслив)

щипкОвий

Подвійне наголошування:

алфавіт — алфАвіт

жАлібний — жалібнИй

веснянИй — веснЯний

кОрисний — корИсний

вИмова — вимОва

м'Язовий — м'язовИй

вИмога — вимОга

очИсний — очиснИй

вИразний — вирАзний

пЕрвісний — первісний

(виразнИй - такий, що може бути вираженим)

перЕспів — переспів

доповідач — доповідач

пОмилка — помИлка

зАвжди — завждИ

простИй —прОстий

зАгадка — загАдка

тАкож —такОж

занЯття — заняттЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити