Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Лексикографія

Лексикографія - розділ мовознавства, що розробляє теорію укладання словників. Це також практика укладання словників.

Словникова справа в Україні має давні традиції. 1627 року в Києві видано словник Памва Беринди, у якому слова старослов'янської мови були перекладені на тогочасну українську книжну мову. Першим словником, що фіксував лексику нової української літературної мови, був невеличкий (майже 1 тис. слів) словничок, доданий до першого видання «Енеїди» І. Котляревського (1798). Визначним явищем української лексикографії став грунтовно підготовлений чотиритомний «Словарь української мови» (1907-1909), упорядкований Борисом Грінченком (майже 70 тис. слів перекладено рос. мовою).

Виокремлюють енциклопедичні τа мовні словники:

1. Енциклопедичні словники - у них подано відомості про предмети, явища, історичні

події, видатних політичних діячів, провідних учених, діячів культури, про різні поняття, які позначають тими чи іншими словами. Розрізняють:

- загальні енциклопедичні словники: «УСЕ. Український словник-енциклопедія»;

- спеціальні енциклопедії: медична, педагогічна, кібернетики.

2. Мовні словники - у них по-різному пояснюють слова: з погляду властивого їм лексичного значення, походження, правопису, наголошення, відповідності слів певної мови словам іншої чи інших мов тощо.

Типи мовних (лінгвістичних) словників:

Тлумачні - пояснюють, тлумачать значення слів. Тлумачення відбувається шляхом опису найсуттєвіших ознак поняття, за допомогою синонімів, через покликання на слово, від якого утворене пояснюване слово. «Тлумачний словник української мови» (1970-1980) має 11 томів і містить близько 136 тис. слів. Кожне значення слова проілюстроване реченнями-цитатами, узятими з літератури чи фольклору.

Лінгвістичні словники бувають дво- чи кількамовними (перекладними). У перекладних словниках до кожного слова подане відповідне слово (словосполучення) іншої мови. Наприклад, у «Англо-українському словнику» М.І. Балла у двох томах (1996) перекладено майже 120 тис. англійських слів.

Орфографічні - подають правильне написання слів, тих граматичних форм, які можуть викликати сумнів у мовця, а також деяких лексикалізованих словосполучень. (Наприклад, «Орфографічний словник української мови», 1994; Головащук С.І. - 120 тис. слів).

Етимологічні - пояснюють походження слова, простежують його розвиток від найдавніших часів, встановлюють його спорідненість зі словами інших мов. В Україні опубліковано семитомний «Етимологічний словник української мови».

Історичні - відображають лексику попередніх періодів розвитку національної мови. У 1977-1978 рр. видано «Словник староукраїнської мови XIV-XV cт.».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити