Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФЕМІКА

Основні способи словотворення

Розрізняють морфологічні та неморфологічні способи словотворення.

Морфологічні способи словотворення

Безафіксний

Похідні слова утворюють без застосування твірних суфіксів чи префіксів. Його нерідко називають усіканням, оскільки похідне слово утворюється шляхом відкидання кінцевих морфем, наприклад, слово обшук утворилось від дієслова обшукати шляхом відкидання суфіксів -а- , -ти.

Розшукати → розшук, пускати→ пуск, блакитний → блакить.

Афіксний

суфіксальний

Похідне слово утворюють за допомогою суфікса:

казка - казк-ов-ий, жнива - жнив-ува-ти, читати - чит-ач;

префіксальний

Похідне слово утворюють за допомогою префікса: вибори - пере-вибори, порядок - без-порядок;

суфіксально- префіксальний

Похідне слово утворюють за допомогою одночасного приєднання суфікса та префікса до твірної основи: по-українськ-и, під-ярем-н-ий, під-піль-н-ий;

Слова, утворені таким способом, не можуть функціонувати в мові без префікса або без суфікса. Наприклад, слово настільний не має відповідника стільний (це суфіксально- префіксальний спосіб), а в слові безземельний , хоча й виділяється префікс без- і суфікс -н-, але є слово земельний, тому це префіксальний спосіб творення. Так само слово обхідник утворене шляхом усікання основи (обхід) і додавання суфіксів -н-ик (суфіксальний сп. тв.);

префіксально- флексійний

(у шкільній програмі не вивчають)

Похідне слово утворюють за допомогою одночасного додавання префікса та закінчення: без-вух-ий, без-ног-ий. Іноді цей спосіб сплутують з префіксальним, але ж слів вухий та ногий немає.

Складанняслів абооснов

Такий спосіб називають основоскладанням. Наприклад, Добропілля (основи слів або добр-, -пілл-), Волгоград (основи волг-, -град), землемір (земл-, -мір).

Буває «чисте» основоскладання, тобто поєднання лише основ - Миргород, радіомаяк. Іноді супроводжується суфіксацією: народногосподарський (суф. -ськ-), і всебічний(суф. -η-),вогнегасник (суф. -ник-).

Виділяють 3 види основоскладання:

Утворення на основі і сурядних сполучень 1 слів: ліс і степ - . лісостеп, залізо і бетон - залізобетон.

.

Утворення на основі підрядних словосполучень: чотири струни - чотириструнний, далеко бити - далекобійний.

Утворення слів, що безпосередньо не поєднуються у словосполучення: пароплав, фотоательє, радіогазета, фоторобот.

Абревіація

Абревіатури - складноскорочені слова, які утворюють поєднанням не повни; основ або коренів, а їхніх початкових частин (складів, букв, звуків). Абревіатурі утворюють:

1) від початкових частин кожного твірного слова: міськвиконком, військкомат;

2) від частин основи та цілого слова: профспілка, рибінспектор;

3) від початкових букв: ООН, ЮНЕСКО, АТС, ЦГЗ, ЗМІ;

4) є абревіатури комбінованого типу: райво (районний відділ освіти).

Неморфологічні способи словотворення

Перехід з однієї частини мови в іншу - цей спосіб творення відносять до морфологічно- синтаксичного, бо при такому способі слово набуває нового значення внаслідок зміни синтаксичної функції та морфологічних ознак. Наприклад: Чергові підготували кабінет до занять. Слово чергові виступає підметом речення, а не означенням до іменника, тому воно набуло нових морфологічних ознак - стало іменником. До такого способу належать:

перехід прикметників та дієприкметників в іменники

вартовий, минуле, шампанське, пальне, черговий, поранені, учений;

перехід дієприкметників у прикметники

печений, сушений, учений, стиглий мерзлий, освічений;

перехід дієприкметників і числівників у займенники

подані (ці) матеріали;

іменників - у прислівники

вірити на слово, узяти до відома;

прислівників - у прийменники

квіти навколо хати.

! Типові помилки під час словотвірного аналізу

Новоутворене слово повинно послідовно творитися від попереднього, наприклад: батько + ів = батьків; батьків + ськ(ий)= батьківський; батьківський + ин(а) = батьківщина.Не можна утворити слово батьківщина безпосередньо від слова батько. Тому на питання: «Від якого слова утворене слово батьківщина?» правильною відповіддю буде: «Від слова батьківський». Словотвірний ланцюг до слова лісництво матиме такий вигляд: ліс→лісний→лісник →лісництво.

Неправильно дібране твірне слово призводить до помилки у визначенні способу словотворення або у написанні новоутвореного слова. Наприклад:

• слово посивілий утворене НЕ суфіксально-префіксальним способом від слова сивий, а суфіксальним від слова посивіти, бо посивілий - це дієприкметник, а дієприкметники можуть творитися лише від дієслів за допомогою суфіксального способу творення;

• слово прикраса утворене не від слова прекрасний (бо тоді було б прекраса), а від слова прикрасити безафіксним способом;

• слово освітленість утворено суфіксальним способом від дієприкметника освітлений (а в дієприкметниках завжди пишемо одну літеру н), тому слово освітленість пишемо без подвоєння. З цієї ж причини без подвоєння пишемо слова обмеженість, керованість тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити