Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
Підручник

Словник термінів і понять

Аборт - це переривання вагітності до того терміну, коли плід може вижити поза маткою.

Абстиненція - особливий психічний і фізіологічний стан у наркоманів, які припиняють уживання наркотиків.

Авітаміноз - це захворювання людини і тварин, що виникають внаслідок недостатньої кількості у раціоні вітамінів.

Адаптація - 1) пристосування в процесі еволюції будови, функцій, поведінки організмів (особи популяції, видів) до певних умов існування; 2) процес вироблення, пристосування.

Адреналін - гормон мозкової речовини надниркових залоз, який відіграє важливу роль у життєдіяльності організмів тварин і людини.

Антропосфера — 1) частина біосфери, в якій живе й яку використовує людство; 2) сфера Землі до найближчого Космосу, що використовується людством і зазнає внаслідок цього певних змін.

Алергентність - підвищена чутливість організму до впливу певних агентів навколишнього середовища.

Алергія - підвищена чутливість організму до дії різних подразників (алергенів), що обумовлює утворення в ньому антитіл.

Алкоголізм - хронічне захворювання, спричинене систематичним вживанням спиртних напоїв.

Аномалії - відхилення від норми фізичного або психічного розвитку.

Антиген - це білок, що несе чужорідну для організму інформацію.

Антитіла - складні білки-імуноглобуліни плазми крові, які синтезуються клітинами лімфоїдної тканини при дії різноманітних антигенів.

Асиміляція - перетворення речовин, що надходять із зовнішнього середовища у власне тіло організму (протоплазму його клітин або відкладення запасів); злиття народів, за якого один народ сприймає мову, культуру, традиції і прийоми природокористування іншого народу.

Атмосфера - газоподібна оболонка Землі, утворена із суміші газів, водяної пари і твердих часточок.

Аура - прояв біополя, видимий за певних умов у вигляді променів, що світяться, або своєрідної оболонки довкола тіла людини, які мають певне кольорове забарвлення залежно від духовного, фізичного та психічного стану людини.

Біоенергія - складний комплекс хвильових енергетичних процесів, які притаманні живим організмам і пов'язані з енергоінформаційним полем Всесвіту.

Біополе - складне специфічне психофізичне поле, що існує довкола живих організмів і всередині них.

Біоритми - циклічні коливання біологічних процесів і явищ.

Біосфера - галузь життя, що охоплює нижню частину атмосфери і верхню частину літосфери. В біосфері живі організми (жива матерія) й середовище їхнього існування органічно пов'язані і взаємодіють одне з одним, утворюючи цілісну органічну систему.

Вагітність починається з імплантації яйцеклітини в слизову оболонку матки і закінчується народженням плода.

Важкі метали - кольорові метали зі щільністю більшою, ніж у заліза.

Валеологія - наука про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному та соціальному плані, відтворення й передання здоров'я.

Вібрація - малі механічні коливання, які виникають у пружних тілах.

Вірус - дуже дрібна безклітинна частинка, утворена нуклеїновою кислотою (ДНК або РНК) і білковою оболонкою.

Вітаміни - біологічно активні органічні сполуки, життєво необхідні для організму тварин і людини (беруть участь в обміні речовин).

Втома — це тимчасове зниження працездатності в результаті роботи.

Галюцинація - хибне сприйняття, що виникає поза впливом реально існуючого в даний момент об'єкта подразнення.

Ген - молекулярний носій спадкових властивостей організму.

Генетика - наука про спадковість і мінливість організмів, вивчає принципи зберігання, передавання і реалізації генетичної інформації.

Генетичний код - система захисту спадкової інформації в молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) живих істот.

Генофонд - сукупність генів однієї популяції (сукупність певного виду особин) організмів.

Гідросфера - переривчаста водяна Земля, тісно взаємодіє з її живою оболонкою.

Гіпоксія - знижений вміст кисню в тканинах організму внаслідок його нестачі в повітрі, деяких захворювань, отруєнь.

Гомеостаз - відносно динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища та основних фізіологічних функцій організму в змінених умовах середовища.

Гормони - біологічно активні речовини, що виділяються ендокринними залозами в кров і лімфу та є важливими біологічними регуляторами обміну речовин і функцій організму людини і тварин.

Гіпокінезія — вимушене зменшення обсягу довільних рухів людини (мала рухливість) внаслідок характеру її трудової діяльності.

Голодування - усвідомлене утримання від уживання їжі протягом деякого часу.

Девіантна поведінка — соціальна поведінка, яка характеризується ознаками відхилення від норми (проституція, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, вимагання позбавити себе життя, сексуальні збочення).

Девіація - відхилення від норми.

Дезадаптація (шкільна) - утворення неадекватних механізмів, пристосування дитини до школи у формі порушень навчання та поведінки, психогенних захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності.

Депопуляція - зменшення чисельності населення або тварин.

Депресія - хворобливий стан туги, пригніченості, безвихідного розпачу під час деяких психічних, фізичних захворювань, неврозів.

Дихання - сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню, використання його для метаболітичного руйнування органічних речовин, одержання необхідної для життєдіяльності організмів хімічної енергії, а також усунення вуглецю тощо.

Дірка озонова - великий простір в озоновому шарі планети зі значним (до 50 %) зниженням вмісту озону.

Добові ритми - зумовлені зміною дня і ночі періодичні зміни інтенсивності і характеру біологічних процесів і явищ.

Дощ кислотний - дощ (сніг), підкислений (рН нижче 5,6) розчиненими в атмосферній волозі промисловими викидами.

Запліднення - це злиття яйцеклітини із сперматозоїдом у статевих шляхах жінки.

Здоровий спосіб життя - діяльність, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров'я людей як необхідної умови для прогресивного розвитку суспільства в усіх його напрямках.

Здоров'я - природний динамічний стан організму, що характеризується його самоврівноваженістю і врівноваженістю з навколишнім середовищем у духовному, фізичному, а також соціальному плані й ефективно протидіє захворюванням.

Електромагнітні хвилі - електромагнітне поле, що поширюється у просторі зі швидкістю, залежно від властивостей середовища.

Етнос — вид сталого угрупування людей, що історично виник і представлений племенем, народністю, національний термін близький за значенням до поняття «народ» в етнографічному смислі.

Іонізуюче випромінювання - потоки часточок і квантів електромагнітного випромінювання, проходження яких через речовину зумовлює іонізацію і збудження її атомів або молекул.

Канцероген - хімічна речовина, вплив якої на організм людини за певних умов спричиняє розвиток злоякісних новоутворень.

Канцерогенність - властивість факторів навколишнього середовища зумовлювати виникнення захворювання на рак.

Контрацепція - різноманітні методи запобігання вагітності.

Космос - простір поза межами земної атмосфери зі всіма присутніми в ньому об'єктами.

Культура здоров'я - важливий складовий компонент загальної культури людини, що визначає формування, збереження та зміцнення її здоров'я.

Лабільність - здатність до швидких змін.

Летальність - статистичний показник, який характеризує співвідношення (у відсотках) кількості померлих від певної хвороби до кількості хворих на цю хворобу - обчислюється за певний період.

Літосфера - верхня тверда оболонка Землі, обмежена зверху атмо-, гідросферою, а знизу - астеносферою.

Людський розвиток - безперервний процес збільшення можливостей якісного і кількісного вибору, якому притаманні: можливість тривалий час вести здоровий спосіб життя; здобувати освіту; доступ до ресурсів, необхідних для забезпечення нормального життєвого рівня.

Магнітні бурі - раптове різке зростання геомагнітних параметрів, що триває від кількох годин до 2-3 діб.

Макрокомпоненти - хімічні елементи, які займають значну питому вагу у біохімічній оболонці людського організму.

Медитація - розумова дія, метою якої є спрямування психіки людини до самозаглиблення, зосередженості, самопозбавлення від емоційних проявів, відчуженості від зовнішніх об'єктів.

Мікрокомноненти - хімічні елементи, вміст яких вимірюється сотими долями відсотка.

Моніторинг — 1) система спостережень, оцінювання і прогнозування змін стану будь-якого явища чи процесу; 2) спостереження за біологічними об'єктами (окремими видами, угрупуваннями організмів, екосистеми) з метою одержання інформації про їхній стан і прогнозування ймовірних змін під впливом глобальних факторів.

Моніторинг валеологічний — спостереження, оцінка й прогноз стану здоров'я людини з метою формування, збереження, зміцнення, відновлення та передачу (ФЗЗВП) здоров'я наступним поколінням, здоров'я індивіда, певної групи людей, суспільства.

Мотивація - система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини.

Наркоманія - захворювання, що виникає внаслідок вживання наркотиків і призводить до глибокого виснаження фізичних і психічних функцій людини.

Озон - модифікація кисню (03), яка має високу біологічну і хімічну активність, синій колір і різкий запах.

Організм - біологічно цілісна система взаємозалежних і взаємопов'язаних елементів, що функціонує як єдине ціле.

Особа - 1) людина як суб'єкт відносин і свідомої діяльності; 2) стійка система соціально значущих рис, які характеризують індивіда чи члена суспільства; 3) єдність унікальних і соціально-життєвих характеристик людини.

Патологія - наука про хворобу, хворобливе відхилення від норми в організмі.

Променева хвороба - захворювання, зумовлене впливом на організм іонізуючого випромінювання в дозах, що перевищують гранично допустимі.

Пухлини злоякісні - клітини, що ростуть інвазивно, тобто проникають в кровоносні судини, сусідні тканини і метастазують.

Пухлиноутворюючі віруси - онкогенні віруси, що спричиняють формування доброякісних і злоякісних пухлин.

Радіаційне ушкодження - цілковите або часткове ушкодження органів і тканин живого організму, екологічної системи дією радіоактивних речовин.

Реактивність - властивість організму реагувати на чинники зовнішнього середовища зміною своєї життєдіяльності, що забезпечує той чи інший ступінь пристосування організму до зовнішнього середовища.

Резистентність - стійкість організму проти дій чинників, здатних викликати патологічний стан.

Саморегуляція - властивість біологічних систем автоматично встановлювати і підтримувати фізіологічні та інші біологічні показники на певному, відносно постійному рівні.

Синергетика - галузь, знання про складні системи.

Смог - поєднання пилових частинок і крапель туману.

Сон - фізіологічний стан мозку й організму, який характеризується майже цілковитою відсутністю реакції на зовнішні подразники.

Сонячна активність — регуляторне виникнення на Сонці особливих утворень (сонячних плям тощо), що супроводжується посиленням корпускулярного випромінювання.

Сонячні плями - тимчасові утворення у фотосфері Сонця (діаметром до 200 тис км. З температурою значно нижчою, ніж навколо), що мають потужне електромагнітне поле.

Спадковість - здатність живої матерії передати потомству ознаки батьків.

Стрес - стан напруження організму; сукупність фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини як реакція на вплив несприятливих факторів.

Теплове випромінювання — електромагнітне випромінювання тіл з температурою, яка перевищує абсолютний нуль; інфрачервоне випромінювання.

Тератогени - речовини, дія яких на організм спричинює аномалії в його розвитку, виникнення каліцтв.

Техносфера - частина біосфери, змінена людством унаслідок прямої чи непрямої дії технічних засобів з метою найкращої відповідності його соціально-економічним потребам.

Передхвороба - стан людини, яка перебуває між станом хвороби та здоров'я.

Ультразвук - коливання і хвилі, частота яких перевищує частоту звука, що сприймає вухо (15-20 кГц).

Умови життя — сукупність необхідних для організму умов існування, елементів середовища, з яким він перебуває в нерозривній єдності і без яких не може існувати.

Фактор мутагенний - фактор (наприклад, підвищена радіоактивність середовища), що прямо або побічно викликає генетичні мутації.

Фактор соціальний - фактор, який є результатом відносин у людей або соціальної структури.

Фобії - нав'язливі страхи, які людина не в змозі переборювати.

Хвороба - процес, що характеризується порушенням структур і функцій організму, зниженням його пристосованості до зовнішнього середовища за одночасної мобілізації захисних сил.

Шкільна зрілість - рівень загального психофізіологічного розвитку дитини, який визначають у дітей, що вступають до школи у шість років.

Шлюб - союз, укладений між чоловіком і жінкою на офіційних правових засадах, які закріплюють їхні матеріальні й особисті інтереси.

Якість життя - сукупність умов, що забезпечують (або не забезпечують) здоров'я людини, тобто відповідність середовища життя людини її потребам; відповідність середовища життя соціально-психологічним установкам особистості; комплексна характеристика економічних, політичних, соціальних і ідеологічних факторів, що визначають становище людини в суспільстві.

Якість середовища - ступінь відповідності природних умов потребам людей або інших живих організмів.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.